Spasenie z milosti a viery

Spasenie z milosti a viery

   Spasenie z milosti a viery

     Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde – od Ježiša Krista! Amen (Zj 1,4)

L 1, 26 – 38:

   ”Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. (30) Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. (31) Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. (32) Bude veliký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh mu dá trón Jeho otca Dávida. (33) Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. (34) A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja neznám muža! (35) Odpovedal jej anjel a riekol: Duch Svätý zostúpi na Tebaa moc najvyššieho zatieni ťa; preto aj to, čo sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží.(36) Hľa, Alžbeta tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. (37) Lebo Bohu nič nebude nemožné. (38) Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej”. Amen

        Milí priatelia, bratia a sestry!

   Už ste poslali svojim blízkym vianočné pozdravy? Advent je aj časom pozdravov. Azda v nijakom inom čase sa ich neposiela toľko ako teraz, keď sa priblížili Vianoce. Mnohí síce budú posielať iba krátke SMS-ky, alebo e-maily, ale ani tie klasické karty s vianočnými vinšami a želaniami celkom nevymizli a to je dobre.

    Zaujímavý je obsah vianočných pozdravov a blahoprianí. Niekedy je na nich už vopred vytlačený text, vinš, alebo blahoprianie a stačí pripojiť iba podpis. Zaujímavejšie a vzácnejšie sú tie vianočné pohľadnice, ktoré sú osobnejšie, ktoré majú citovejší náboj a charakter osobnej návštevy. Z takého textu sa dozvieme čo – to aj o tom, ako sa naši blízky majú, čo prežívajú, čo ich teší, alebo trápi.

    Možno by sme boli prekvapení, keby nám niekto poslal iba jednoslovný pozdrav a aj ten by znel čudne a možno nezrozumiteľne. Mám na mysli slovíčko: Šalóm!  Doslovný preklad znamená: Pokoj Ti (vám)! Je to hebrejské slovo a Izraelci sa dodnes bežne zdravia práve týmto slovom a pozdravom. 

V skutočnosti je to však želanie nie iba pokoja, ale aj radosti, blaha, požehnania a všetkého dobrého. Obsahuje teda všetko to, čo aj my vyslovuje a prajeme našom blízkym a priateľom. V skutočnosti je to teda “superslovo”, keďže v jednom slove je obsiahnuté toľko nádherných a vzácnych vecí. Pozdrav naozaj hodný Vianoc.

    Napriek tomu, keď anjel Gabriel prišiel k panne Márii do galilejského Nazareta, nevyslovil ako pozdrav obvyklé “šalóm”, ale veľmi obradné slová, ktoré sme z evanjelia počuli: “Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami!” Nie div, že Mária bola ”zarazená jeho rečou a premýšľala, aký to pozdrav”! Každé z tých slov, ktoré Boží posol vyslovil, je jedinečné a výnimočné. Anjel nepovedal “milostiplná”, ako niektorí kresťania radi posolstvo o milosti prekladajú a vykladajú, ale “milosťou obdarená”. To je veľný rozdiel, pretože tým oznamoval dar milosti pre Máriu, o ktorom hovoril v posolstve ďalej. 

    Dôvod byť a cítiť sa blahoslavným človekom malo veľa ľudí a veľa žien, preto Máriu zaujalo, že práve ona je “blahoslavená medzi ženami”, čiže najšťastnejšia medzi ostatnými ženami. Tým Máriu pripravil na oznámenie dôvodu, prečo práve ona je a má byť tou najpožehnanejšou medzi ženami. 

   Márii jbolo jasné, že takou sa stane a takou sa má cítiť potom, keď sa dozvie dôvod Božej milosti a vyvolenosti. “Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš”. Je to poukaz na to, že nielen anjelský pozdrav, ale aj dôvod jej mimoriadnej blaženosti pramení v Božom rozhodnutí a konaní. O ňom už celkom jasne hovoril Gabriel v ďalších slovách:”Bude veliký, Synom Najvyššieo sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca”. To, čo Mária z rôznych prorockých kníh počula v synagoge ako Božie zasľúbenia pre celý Izrael, počula v tomto okamihu celkom osobne a jednoznačne. Mnohé ženy z tohoto národa vedeli o týchto Božích sľuboch, ktoré sa v Izraeli pripomínali z generácie na generáciu a nikto nemohol vylúčiť, že sa tie sľuby naplnia už čoskoro, počas ich života. Panna Mária, ktorá bola zasnúbená s Jozefom s ktorým bývali v Nazarete však sotva mohla dúfať v takú milosť a mať nádej, že práve ju Hospodin osloví a pozve k mimoriadnej úlohe. ”Z Nazaretu nič dobrého nevzišlo”, hovorilo sa tradične medzi ľudom Izraela a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mohol stať opak. Mária bola, povedali by sme dnes “šokovaná”. Lukáš menej expresívne poznamenal, že sa “divila, aký to pozdrav a premýšľala nad jeho dôvodom”. 

       Napriek tomu, že Lukáš píše, že Mária premýšľala: nad pozdravom a jeho obsahom, mnoho dnešných kresťanov anjelské posolstvo chápe ako modlitbu, ktorú často opakujú. Milosť a požehnanie očakávajú od Márie a menej od Pôvodcu jej vyvolenosti, jej omilostenia, požehnania a jedinečného blahoslavenstva. Ako evanjelickí kresťania vidíme dosť dôvodov na to, aby sme sa nemodlili: Zdravas Mária… i keď samozrejme slovami Viery všeobecnej kresťanskej vyznávame vieru v Ježiša, ktorý sa narodil z pany Márie.

   Milí bratia a sestry, 

  možno nás v duchu napadne otázka: Mohla Mária aj neprijať také vyvolenie? – Isteže mohla, tak ako aj mnoho iných ľudí, ktorých Pán Boh oslovil slovom evanjelia, ale neprijali ho. O tom píše najmä evanjelista Ján. Ak by Mária nebola dostatočne pokorná Pánova služobnica, lebo ničím iným sa necítila, mohla Ježiša ako Spasiteľa odmietnuť, a teda aj počatie z moci Ducha Svätého spolu s úlohou, byť matkou Božieho Syna. Tým by však odmietla aj svoje vyvolenie, a povolanie k jedinečnej úlohe a tak aj veľké blahoslavenstvo.

     Na vrcholeadvetného času, pri zapaľovaní štvrtej adventnej sviečky si ľudia môžu aj doma položiť otázku: prijímam ja osobne milosť Božiu v Ježišovi danú a ponúknutú? Prijímame ju my, ktorí prichádzame do chrámu na Služby Božie? Prijímajú ju všetci, ktorí sa chystajú oslavovať Vianoce? Majú všetky ženy, ktoré chystajú, pečú sladkosti a vyzdobujú svoje domácnosti vedomie, že i keď je Mária tá najblahoslavenejšie, aj ony sú, alebo môžu byť Božími služobnicami? Povolanými k rôznym úlohám, ktoré všetky vedú k tomu, aby do svojho srdca Toho istého Ježiša, Syna Božieho? 

Ak tak urobia a príjmu oslovenie evanjelia, nájdu spôsob a formu vlastnej a osobnej služby, ako čo najlepšie poslúžiť svojím deťom, aby sa stali Božími synmi, či dcérami. Ako poslúžiť manželom, aby vedeli a spoznali v svojich manželkách Božie služobice. Rovnako aj  muži sa možu, ak chcú, stať Božími služobníkmi, ak budú konať ako Jozef. Ak budú otccami podľa Božej vôle a podľa slova živého Boha. Aby sme sa stali šťastnejšími, radostnejšími a blahoslavenejšími. Lebo slúžiť Ježišovi, znamená spoznať pravdivosť Pánovho slova, že Jeho bremeno je ľahké a lahodné. Nie je to žiadne otroctvo, žiadne poníženie človeka, ale nájdenie pravej ľudskosti a blahoslavenstva časného i večného.

    Z dnešného textu vidíme, že ani Mária sa k radostnej viere nedostala jednoducho, bez premýšľania a teda bez určitého vnútorného zápasu. V tomto zápase jej však anjel priesol pomoc, poukazujúc na Moc všemohúceho a Jeho Svätého Ducha.

     Počatie Ježiša nebolo neprirodzené. Bolo výnimočné, lebo na jeho počiatku stál Ten, ktorý stál aj na počiatku všetkého aj pri stvorení sveta. Anjel Márii povedal: “Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa; preto aj to, čo svätého narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží”. “Lebo Bohu nič nebude nemožné”.

    Mária je obrazom každého skutočne veriaceho človeka. Viera v Pána Boha, v Syna i Ducha Svätého nebola z jej rozumu alebo sily,  ale bola darom milosti, ktorý jej bol ponúknutý a ktorý s pokorou a dôverou prijala.  “Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova!” Neprivlastňovala si nič z Božej moci a milosti, ale ju pokorne prijala. Takto sa dokazovala ona i Jozef aj neskôr, keď sa v Betleheme narodil jej i Boží Syn: dali mu meno Ježiš, akoho anjel bol už vopred pomenoval.

    Mária ako prvá veriaca prijala Ježiša naozaj osobne: pod srdce i do svojho srdca, vedomá si toho, že On bude aj jej Spasiteľ a Pán, že On bude “naveky kraľovať nad domom Jákobovým” a bude tak “Pán Pánov a Kráľ Kráľov”. Dnes podobne môže dosiahnúť každý veriaci v Ježiša, kto Ho prijíma ako Syna Najvyššieho blahoslavenstvo časné i večné. S dôverou prosme: “Príď, Pane Ježiši / Maranatha/!” S Ním prichádza aj plnosť tých darov, koré si navzájom želáme, vinšuje a ktoré od prichádzajúcich Vianoc nanovo očakávame. Amen

    4.adventná nedeľa 2020            Mgr. Ľubomír Batka, nám.farár

Pozn.:Kázeň určená pre CZ Myjava, kde pre zlú pandemickú       situáciu sú t.č. SLB zakázané konať, až do odvolania.

Komentovať