Syn človeka prichádza

Syn človeka prichádza

Nastala nám doba adventná. Ohlasuje sa Kristov príchod. Ohlásený bol už dávno ústami prorokov, bol ohlásený aj Jánom Krstiteľom, znovu sa hlása z kresťanských kazateľníc: Ježiš prichádza, je tu. Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Koľko zvestí o Jeho príchode zaznelo v šíro-šíry svet! A s akým výsledkom? Pochopilo ľudstvo Krista? Prijalo Ho? Ako? Vžil sa už svet s Jeho evanjeliom? Patrí sa takto pýtať.

Je pravdou, že Kristov príchod pre svet mnoho znamená. Mnohé je už iné než bývalo. Dnes sme ďalej než ľudia pred nami. Pokročil čas a s ním pokročili aj naše poznatky; viac je vo svete vzdelania, viac aj zmyslu pre spravodlivosť a pokoj. Človek sa zlepšil v osvete; tu stoja v popredí najmä kresťanské národy. A ďalej si razí cestu svetlo Kristovo vo svete tmy. Ale je už vykonané toľko, aby sa mohlo povedať; staré veci sa pominuli, je učinené všetko nové? Je v nás živý Kristus? Má všade medzi nami svoje kráľovstvo? A je nám všetkým Pánom a Spasiteľom, od Boha učinenou múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením a spasením? Prebýva medzi nami Jeho Duch a posväcuje skrz na skrz naše srdce a duše k novému bohumilému životu? Sme už úplne obrátení a znovuzrodení v Jeho moci? Takéto otázky nám nutne predkladá doba adventná.

Musíme si priznať, že nie všetko je v poriadku ani v rodinách a domácnostiach tých, ktorí sa podľa Jeho mena volajú. Aj v záhrade kresťanskej cirkvi rastie zlo a hriech. Je dosť tieňov aj tam, kde by malo byť svetlo. Posolstvo o Ježišovi Kristovi znie, ponuka spásy mnohým dušiam je vykonaná, ale ako často nadarmo! Koľko je tých, ktorí o Kristovi nevedia vôbec nič, za celý život ani raz nevzali do ruky Bibliu! Dozvedieť sa všetko do najmenších podrobnosti a detailov o nejakom bojovníkovi; to sa pokladá za nutné. Zháňanie sa za senzačnými novinárskymi správami o vrahoch, zločincoch, politikoch, celebritách; aká v tom je žiadostivosť! Ale nevedieť nič o najväčšom Dobrodincovi a Spasiteľovi ľudstva, to nech je výčitka dnešnému človeku. Srdce stvrdlo, skamenelo. Duša nemá vyšší cieľ. Nad Božie veci sa stavajú veci tela a sveta. Čo je duch, duša, náboženstvo, kresťanský názor? Z toho sa vraj človek nenaje! A nie sú to názory len nižších vrstiev ľudí, ktorí majú záľubu v takomto zmýšľaní; je dosť aj tých v tzv. inteligencii, ktorým Boh je brucho. Prevrátené názory na život nájdeme nielen medzi tými podľa sveta za nič nehodnými, ale aj medzi tými, ktorým svet mäkučko ustlal bohatstvom a ich tak nad iných postavil a povýšil.

Žalostný je stav, kde sa Kristom pohŕda, kde Jeho evanjelium nie je vôňou života. Rozvrat, nespokojnosť, bieda a mrzutosť sú sprievodcami na ceste ľudí Bohu odcudzených. Aká je náhrada pre život za Krista? Všetky náhrady, aj tie najmodernejšie neobstoja, sklamú. — Kto chce vidieť svoje dni dobre, mať radosť a šťastie v živote, nájsť pre svoju dušu mier a pokoj, získať v prílive vĺn rôznych strastí kotvu útechy a záchrany a raz aj v zápase smrti mať nádej a istotu večného života, musí počítať s Kristom. V Ňom je spása — a nikde inde. Synovia tmy nič nezmenia na Božom slove v ktorom je uložené, že Kristus je nám poslaný na spásu. Nuž advent je tu, otvor nebeskému Hosťovi svoje srdce dokorán, nech ho urobí svojím príbytkom a chrámom Ducha Svätého. Neotáľaj, pros a žiadaj si, aby prišiel a sklonil sa k tebe Pán milosti, aby si viac a viac z Neho čerpal požehnania a aby si našiel to, čo potrebuješ a bez čoho sa nemôžeš zaobísť — pokoj a spasenie.

Požehnaný čas adventu.

Pokoj Vám!!

Komentovať