Marcin Hintz – nový diecézny biskup v Poľsku

V sopotskom kostole Spasiteľa sa v sobotu 19. februára 2011 konala slávnosť vysviacky a súčasne inštalácia nového biskupa pomoransko-veľkopoľskej diecézy Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku prof. Marcina Hintza. Na slávnosti slúžili: biskup EAC v PR J.Samiec,  diecézny biskup z Katovíc T.Szurman a diecézny biskup z Turku (Fínsko)   Kaarlo Kalliala. Súčasťou slávnosti bola rozlúčka s doterajším biskupom tejto diecézy Michalom Warczyňskim, ktorý ako biskup slúžil ostatných 19 rokov a odchádza do dôchodku.

4. dec. 2010 bola v Koszaline voľba nového biskupa pomoransko-veľkopoľskej diecézy. Pre voľbu boli kandidovaní traja uchádzači. V prvom kole získali dvaja rovnaký počet hlasov. Títo postúpili do druhého kola, kde prof. Hintz získal o 4 hlasy viacej a vyhral voľby. M. Hintz sa narodil v r. 1968. Ukončil teologické štúdiá na CHAT (Kresťanská teologická akadémia) vo Varšave a aj štúdium filozofie na Varšavskej univerzite. Od r. 1991 pracuje na katedre systematickej teológie CHAT. V r. 2001 získal doktorát na základe obhajoby práce "Sloboda svedomia v Poľsku po roku 1989 z evanjelickej perspektívy. Teologická analýza." R. 2008 získal habilitáciu na základe práce " Evanjelická etika aj jej ekleziálny rozmer. Historicko-systematické štúdium." Stal sa mimoriadnym profesorom a vedúcim systematickej katedry CHAT . Je autorom početných vedeckých článkov z teológie, evanjelickej etiky a ekumenizmu. Ordinovaný na kňaza bol roku 1995. Prešiel všetkými stupňami duchovného pastiera. Naostatok bol zvolený za farára v Sopotách. Je členom synody cirkvi a iných grémií. Je ženatý s Ivonou,rod. Raszkovou, s ktorou majú jednu dcérku.

(www.luteranie.pl)

Komentovať