Včera synoda bola

Zasadnutie synody sa skončilo

Zasadnutie synody sa skončilo

V priestoroch Kultúrnom dome Andreja Hlinku sa 10. októbra 2020 od 9:00 do 21:00 uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 50 synodálov.

Po úvodnom schválení rokovacieho poriadku, voľbe sčítacej komisie a splnení ďalších náležitostí sa prítomní venovali správe o plnení uznesení zo Synody 2019. Prítomní sa dotkli témy Reformaty a po diskusii navrhli prijať uznesenie, že Synoda ECAV požaduje likvidáciu spoločnosti Reformata a následne zaradiť správu majetku v rámci novovytvoreného strediska správy majetku ECAV pri GBÚ. Uznesenie bolo schválené.

Správa predsedníctva ECAV na Slovensku prednesená generálnym biskupom ECAV Ivanom Eľkom vyvolala ďalšiu diskusiu. V jej závere zaznelo želanie: „Pane neopúšťaj nás…“ Správa bola schválená.

Po schválení ďalších správ Generálneho predsedníctva a Zboru biskupov nasledovali voľby do orgánov ECAV na Slovensku. Do komisie pre farárske skúšky aj kaplánske skúšky bol zvolený brat Peter Mihoč, za predsedu GHV bol zvolený brat Marián Damankoš, predsedníčkou mediálneho výboru sa stala Jana Nunvářová a Generálnym právnym zástupcom sa stal Vladimír Cipciar. Ďalší zvolení kandidáti bola Zuzana Kubačková do Revíznej komisie. Za riadneho člena generálneho súdu zbolili synodáli Mariána Krivuša a za náhradných členov Zuzanu Moncoľovú a Jarmilu Balkovú; do Generálneho presbyterstva boli za riadnych členov zvolení Slavomír Sabol a Roman Porubän a ako náhradný člen Jaroslav Petro. 

Po prestávke sa prítomní venovali úpravám ústavy ECAV a legislatívnym úlohám. Po diskusii o súdnej reforme synoda tento návrh neschválila. 

Zákon o Elektronickom informačnom systéme ECAV na Slovensku bol prijatý a systém, ktorý je už 3 roky pripravený pre použitie do cirkevných zborov, by mal nahradiť papierové kartotéky do elektronickej podoby. Od 1. júla 2021 by mal systém fungovať, dovtedy by mal prebehnúť systém implementácie v samotných cirkevných zboroch.  

Po dlhej rozprave synodálov bol prijatý cirkevný ústavný Zákon o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku. Jednotlivé príspevky cirkevných zborov budú v roku 2021 vypočítané podľa modelu, ktorý navrhlo Združenie evanjelických duchovných.

V ďalšom programe schválili synodáli účtovnú závierku za rok 2019 a takisto rozpočet na rok 2021.

Spoločne hľadáme cestu pre našu cirkev.

Komentovať