V r.2021 bude sčítanie ľudu a…

SČÍTANIE obyvateľov 2021

SČÍTANIE obyvateľov 2021

V roku 2021 čaká občanov Slovenska znova po desiatich rokoch sčítanie obyvateľstva. Jeho výsledky budú pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť jedinečným a nenahraditeľným zdrojom dôležitých informácií.

     Pre cirkvi má sčítanie obyvateľstva, okrem štatistického a dátového významu, ešte o jeden dôležitý rozmer naviac. Vyplýva z nastavenia Zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý platí od 1. januára 2020. Povedané úplne pragmaticky: od počtu členov cirkví závisí výška finančnej podpory, ktorú dostávajú cirkvi od štátu.

     Ambíciou zdravej, v evanjeliu ukotvenej a životaschopnej cirkvi samozrejme nemôže byť iba to, aby sa k nej pri sčítaní obyvateľstva prihlásilo čo najviac osôb. Život cirkvi nie sú takéto preteky. Nie je to súťaž o vysokú spoločenskú prestíž, popularitu a žiarivý status. A tobôž nie súťaž, na konci ktorej je finančný profit v podobe vyššej štátnej dotácie.

     Ambícia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je trojaká. Podotýkame, že si ju nevymyslela, nedala si ju sama. Pochádza z najrannejších čias cirkvi, ako vzácne poznanie, že pre toto chce mať Pán Ježiš Kristus cirkev na svete. Predovšetkým prinášať ľuďom aktuálnej doby, či sú to už jej členovia, alebo sekulárni ľudia, zrozumiteľným a pravdivým spôsobom radostnú správu o záchrane človeka v Ježišovi Kristovi a o novom živote, ktorý je v Ňom. Tiež prakticky slúžiť v mene Kristovej lásky všetkým tým, ktorí pomoc a službu potrebujú. A napokon budovať spoločenstvo, v ktorom panujú vrúcne vzťahy, schopné jednotlivých ľudí niesť a sprostredkovať im skúsenosť lásky, dôvery a prijatia.   

     Aby evanjelická cirkev túto ambíciu naplnila, už päťsto rokov sa snaží o život svedectva, služby a spoločenstva. Aj dnes otvára ľuďom široké možnosti sláviť rozličné typy liturgických Služieb Božích,  zúčastňovať sa vzdelávajúcich a vieru budujúcich stretnutí menších spoločenstiev, navštevovať misijné podujatia, či podujatia, ktoré z prostredia cirkvi majú presah do kultúry, umenia, či vlastenectva. Vybudovala fungujúcu sieť diakonických a sociálnych zariadení. Podporuje diakonické, sociálne a výchovné projekty cirkevných zborov a v cirkevnom prostredí zriadených treťosektorových organizácií. Venuje sa pomoci Rómom, bezdomovcom, ľuďom v krízových situáciách. Vybudovala fungujúce a úspešné evanjelické cirkevné školstvo. Vyučuje náboženstvo na štátnych školách. Venuje sa deťom v prostredí detských besiedok, výchovne a misijne pôsobí medzi dorastom a mládežou. Svoje posolstvo a ponuku spoločenstva nesie manželským párom, mužov, ženám, seniorom, či iným špeciálnym skupinám. Tradične pri tom všetkom okrem autentických kresťanských dôrazov prízvukuje hodnoty vzdelania, pracovitosti, čestnosti, demokracie, vlastenectva, tolerancie, solidarity a obetavosti.

     Skutočne nám v cirkvi nejde iba o samotné čísla a profit z nich, ale o prastaré princípy ktoré pochádzajú z apoštolských čias, ktorými sa cítime byť principiálne zaviazaní, ktoré vždy zdobili evanjelickú cirkev, tvorili jej nezameniteľný charakter a ktorým chceme byť verní aj dnes.

     Ak je tu ale sčítanie obyvateľstva, ktoré môže opäť potvrdiť fakt, majúci historickú, duchovnú, kultúrnu a spoločenskú závažnosť, totiž že evanjelická cirkev je a zostáva druhou najväčšou na Slovensku (v roku 2011 sa k nej prihlásilo 5,9% obyvateľov Slovenska, čo je 316 250 osôb), a ak by sa tento fakt mal napokon priaznivo odraziť aj na výške finančnej podpory, ktorú naša cirkev dostane od štátu, bolo by skutočne nepochopiteľným, ak by sa evanjelik, ktorý aktívne v cirkvi žije, alebo občan, ktorý vie o svojich koreňoch v evanjelickej cirkvi, ale jej praktickému životu je vzdialený, predsa len k vlastnej cirkvi, k vlastným koreňom, k vlastnej ľudskej identite nepriznal.  

     Sčítanie obyvateľstva je možnosťou manifestovať či už svoje povedomé, živé, aktívne, alebo kultúrne poňaté, pasívne, ale predsa evanjelictvo, s týmto praktickým dopadom – pomocou vlastnej cirkvi.

     Ani na chvíľu nechceme zľaviť z tých ambícií, ktoré skutočne zdobia cirkev a tvoria jej autentické poslanie vo svete.  Nechceme ich vymeniť za nič pragmatické, ploché a formálne. Aj to je reformačnou hodnotou a postojom slovenského evanjelictva. Zároveň sa však na vás obraciame a prosíme o jednoduché vyznavačské, manifestačné a pomáhajúce gesto: priznajte sa ku svojej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021! 

2 Komentáre k “V r.2021 bude sčítanie ľudu a…

  1. Je to smutné, všetko sa točí okolo peňazí, dokonca aj v cirkvi.

    Keď toto existuje v cirkvi, tá si kope vlastný hrob.

    Cirkev ktorá je závislá od financií štátu, postráda Božiu moc.

    Miro Kucek – nad denominačný kresťan.

Komentovať