Zprávy z Gen.presbyterstva

Zasadnutie Generálneho presbyterstva 4.9.2020 v Prešove

Zasadnutie Generálneho presbyterstva 4.9.2020 v Prešove

Po letnej prestávke sa rovnako ako žiaci do škôl vrátilo k rokovaciemu stolu aj Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktorého ôsme zasadnutie v tomto roku, sa konalo dňa 4. septembra v Prešove.

Ťažiskom programu rokovania bola pokračujúca diskusia k pripravovaným legislatívnym úpravám v oblasti financovania cirkvi a právnemu rámcu Elektronického informačného systému (EIS). Generálne presbyterstvo skonštatovalo, že predložený návrh ZED-u k  financovaniu cirkvi spĺňa potrebné náležitosti podľa §6 ods. 5 zákona 15/1994 a rozhodlo sa ho postúpiť na spracovanie právnemu výboru a následne na rokovanie synode. Synoda vyberie jeden z dvoch odporúčaných modelov financovania. V rozprave generálni presbyteri vyjadrili súhlas aj s predloženým zámerom cirkevného zákona o EIS. V súvislosti s tým, bol prerokovaný a schválený aj návrh zmluvy o poskytovaní služby správy serverov medzi Setrex, s.r.o. a ECAV na Slovensku.

Generálne presbyterstvo ďalej zobralo na vedomie doručené správy synodálnych výborov, organizácií a účelových zariadení, ktoré posúva na rokovanie synode. Na programe bolo aj prerozdelenie finančnej podpory pre utečencov z vyzbieranej ofery pre tento účel.

Súčasťou rokovacieho poriadku boli aj doplňovacie voľby do výborov a komisií ECAV. Do Bohoslužobného výboru boli zvolení bratia: Marián Grega a Milan Jurík. Do Revíznej komisie generálni presbyteri zvolili br. Ľuboša Kubačku. Do Výboru cirkevnej hudby a hymnológie bol zvolený br.Martin Melišík a do Generálneho hospodárskeho výboru br.Michal Šebesta. Medzi členov Výboru na ochranu Božieho stvorenstva sa voľbou zaradil br. Michal Belanji.

Generálne presbyterstvo prerokovalo aj personálne zmeny na GBÚ v zmysle čl. 31 ods. (3) písm. g) Ústavy ECAV. Na vlastnú žiadosť pracovníčky GBÚ Mgr. Miroslavy Horňákovej súhlasilo presbyterstvo s jej uvoľnením z pracovného pomeru k 31.10.2020 a zároveň do pracovného pomeru na GBÚ prijalo Ing. Štefana Poláka na systematizované miesto správcu informačných technológií a technického hospodárstva.

Na zasadnutí bola ďalej odsúhlasená cenová ponuka týkajúca sa nákupu služobného motorového vozidla pre generálneho biskupa. Prerokované boli aj legislatívne návrhy na úpravu cirkevných zákonov, predložené delegátmi na synodu za neordinovaných z DNS a TAS.  
Ďalším bodom programu bolo prehodnotenie spolupráce medzi SEJ (Slovenská evanjelická jednota) a ECAV. Na základe postoja predsedníctva SEJ k ASLOZ-u, ktorý deklarovali vo svojom stanovisku, ako aj vzhľadom ku konštatovaniu, že voľby členov predsedníctiev ECAV, ako aj výsledok týchto volieb sú „nelegitímne“, nevidí presbyterstvo nateraz spoluprácu so SEJ ako reálnu.

Generálni presbyteri sa zaoberali tiež podnetom na zriadenie spevníkovej komisie, ktorej návrhom prípravy boli poverení bratia dištriktuálni biskupi a venovali sa aj koncepcii zriadenia metodicko-pedagogického centra, ako aj uzneseniam prijatým DP ZD (dištriktuálnym presbyterstvom západného dištriktu).

Bodom programu bola aj účtovná závierka za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2021. K tomuto bodu programu, ako aj k posúdeniu žiadostí o zahraničnú pomoc bola otvorená diskusia, ktorá bude pokračovať aj na nasledujúcom zasadnutí, ktoré je naplánované na 23.9.2020.

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.                                                                               

3 Komentáre k “Zprávy z Gen.presbyterstva

 1. lubo batka st

  Sumár:
  -Synoda vyberie jeden z dvoch návrhov na financovanie v ECAV: jeden je návrh J. Bunčáku (ZEDu?), druhý …?
  -Správa ny Synodu vzalo GP na vedomie bez pripomienky, sú OK
  -EIS má nového šéfa
  -Gen biskup nebude chodiť per pedes apostolorum
  -Prehodnotenie spolupráce medzi SEJ A ECAV: Doteraz nebola žiadna a odterz GP spoluprácu nevidí ako reálnu.
  -Bude nový Spevník, ľudia do komisie sú už vybraný.

 2. Mgr. Marian Sedláček

  1. Synoda nemusí nevyhnutne vacsinou odhlasovat ani jeden z nich. Závisí na tom, ako sa návrh sformuluje. Sranda ale klasika. Výber z dvoch mozností sa ucí na marketingu este v skolke.
  2. Nie som v obraze
  3. EIS šéfa nemá, podla toho to celé vyzerá. len server má staronového správcu. To sú dve rôzne veci. Avsak opat bez konkurzu, uz druhý krát. Prihlásil by som sa ak by bola taká možnost, ale neni. Konkurz nebol ani na miesto IT spravcu na GBU. Preco sa necudujem? Lebo zazivam dejavu.
  4. To je k autu? Nech sa vozia. Videokonferencne sety viem dodat, a sprevadzkovat, ale co potom s autami?
  5. sej.sk
  6. To aby som oprasil aparaturu, a zmazal web audio.evav.cz, nahram to cele znovu. Snad to do dochodku stihnem.

Komentovať