Profesor Reinhard Slenczka 80 ročný

Patrí k renomovaným zástupcom konzervatívnej luteránskej teológie v Nemecku. Prof. R. Slenczka z Erlangenu sa 16. februára 2011 dožíva 80 rokov. Opakovane kritizuje vedenia evanjelických cirkví v Nemecku za ich nebiblické tendencie. Ostatne tak robil pri vedení lut. krajinskej cirkvi v Bavorsku, za jej rozhodnutie umožňovať za istých podmienok bývanie vo fare homosexuálným partnerom. Za tento počin žiadal odvolanie krajinského biskupa J. Friedricha. Slenczka považuje za nebiblické aj zavedenie ordinácie žien v cirkvách a prax požehnávania homosexuálnych párov. Narodil sa v Kasseli a bol profesorom systematickej teológie v Berne, Heidelbergu a Erlangene. V rokoch 1997 až 2005 bol rektorom Lutherovej akadémie v Rige. Súčasne viedol vzdelávanie farárov, učiteľov náboženstva a cirkevných hudobníkov v Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Lotyšsku. Jeho bádanie ako teológa konal vždy so zásadou " Zvestovanie v cirkvi potrebuje jasné učenie."

(www.idea.de)

Komentovať