Návrh SAS na odluku cirkvi a štátu

Asignačný model financovania cirkvi

Asignačný model financovania cirkvi

Strana Sloboda a Solidarita dnes prostredníctvom médií otvorila tému o odluke cirkvi od štátu. Zatiaľ nevieme, akú konkrétnu predstavu majú. Vyjadrenie, že by išlo o asignačný model, je veľmi stručné, takže o ňom zatiaľ nevieme usúdiť skoro vôbec nič.

Do diskusie nás ako Evanjelickú cirkev a. v. zatiaľ nikto nepozval a otvorenie tejto témy nikto neavizoval. O celej záležitosti vieme iba z médií, kde bola prezentovaná akoby iniciatíva jedného poslanca, ktorý sa odvoláva na program strany. Keď akákoľvek vláda túto tému otvorí, bude našou povinnosťou, aj životnou nevyhnutnosťou, aktívne sa diskusie zúčastniť.

Bez akéhokoľvek alibizmu hovoríme, že o navrhovanom modele v tejto chvíli nevieme vlastne nič, okrem toho, že je asignačným. To je ale stále povedané veľmi málo. Nevieme napríklad, aké percento z dane by malo byť asignované, akým spôsobom, aká bude povinnosť asignácie pre členov cirkvi a aké budú možnosti pre nečlenov. Nerozumieme tiež tomu, prečo politická strana, ktorá by rada oddelila sféru štátu a sféru cirkví navrhuje práve takýto model, z ktorého budú vyplývať pre daňovú správu štátu mnohé povinnosti a napokon – príde o časť dane a veľmi si teda nepomôže z hľadiska toho, že na cirkvách treba ušetriť. Informácie, ktoré zatiaľ máme vytvárajú dojem, že sa jedná zo strany navrhovateľa o niečo veľmi živelné.

V zásade platí, že jestvovanie a činnosť akejkoľvek cirkvi na tomto svete nemôže a nesmie nabúrať žiadna zmena vo financovaní cirkvi zo strany štátu, ak sa takéto financovanie deje.  

Len nedávno, po niekoľkých rokoch rokovania štátu s cirkvami, prijal parlament nový zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. Jeho parametre sme akceptovali. Ako ale už samotný názov zákona napovedá, štát cirkev finančne nezabezpečuje kompletne, ako si to verejnosť častokrát myslí. Štát cirkev iba podporuje. Prakticky to znamená, že balík peňazí, ktorý na základe tohto zákona dostane od štátu evanjelická cirkev, tvorí iba jednu štvrtinu z celkového balíka, ktorý evanjelická cirkev potrebuje ročne na svoju činnosť. Tri štvrtiny pochádzajú predovšetkým z peňaženiek samotných členov cirkvi a tiež z výnosov z nie veľkého majetku. Za jeden zo svojich cieľov považujeme budovanie aktívneho povedomia finančného darcovstva a materiálnej dobročinnosti u svojich členov, čím sa evanjelici vyznačovali už v minulosti. 

Ak by malo dôjsť k úplnej odluke cirkvi od štátu, musela by byť prinajmenšom splnená podmienka, ktorú voči cirkvám splnil český štát – úplne ich finančne odškodnil za minulé majetkové krivdy. O tejto téme, o úplných a dokončených reštitúciách cirkevného majetku a o odškodnení za majetkové krivdy, na ktoré sa nevzťahuje reštitučný zákon /napr. povojnové znárodnenie cirkevného školstva, ktoré znamenalo zhabanie veľkého množstva škôl, školských bytov, ale aj nehnuteľností, ktoré nemali so školami nič spoločné, alebo odškodnenie za nevýhodné predaje majetku pod tlakom a pod./, sa zatiaľ mlčí. Podľa nás je to ale v slušnej a slobodnej spoločnosti integrálna súčasť akejkoľvek diskusie o odluke cirkvi od štátu.

Jestvuje rad ďalších otázok, ktoré myšlienka na odluku cirkvi od štátu vyvoláva. Ak má byť návrh strany SaS kozistentný a seriózny, určite má na ne pripravené odpovede. V tejto chvíli však máme iba minimum informácií.

Komentovať