Spoločné vyhlásenie vedení ELKRAS a ELCI v Rusku

Webová stránka cirkvi ELCI v Rusku www.elci.ru prináša spoločné vyhlásenie arcibiskupa ELKRAS A.Kruseho a biskupa ELCI v Rusku A.Kugappiho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.Z ruštiny preložil V.Láska.

Vážení kolegovia -duchovní pastieri, vážení bratia  a  sestry!

Riadiac sa kresťanskou vierou, v kresťanstve prijatým chápaním cirkvi, a tiež v luteranizme prijatými vierovyznávačskými ustanoveniami, na základe rozhodnutia národného výboru SLZ ELKRAS a ELCI v Rusku ,

spoločne vyhlasujeme

že minulá synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi augsburského vyznania (ELC AV) je vnútornou vecou danej organizácie, ktorá nemá vzťah k historickému luteranizmu v Rusku,nepridržiava sa tradície a poriadku ,prijatých v luteránskych cirkvách. ELC AV je nedávno vzniknutá, málopočetná štruktúra, ktorá bola vytvorená následkom rozkolníckej činnosti bývalých pracovníkov a ordinačných práv zbavených pastorov ELKRAS a ELCI. Táto štruktúra nárokuje si na právo nazývať sa luteránskou, ale vo svojej praxi používa svobytné predstavy o luteránskom vyznaní, a tým diskriminuje luteranizmus a historické luteránske cirkvi v ruskej spoločnosti a štáte. Predstavitelia ELC AV nie raz rozširovali v Spoločenstve nezávislých štátoch (väčšina republík bývalého Sov. zväzu) , v cirkvách iných kresťanských vyznaní a v orgánoch štátnej moci negatívne a nedôveryhodné informácie o štruktúrach ELKRAS a ELCI, o vedení oboch cirkví, ako aj o stave vecí v ruskom luteranizme.

Nehľadac na to, vedenie ELKRAS a ELCI, ako odpoveď na výzvu V.S.Pudova v mene ELC AV ,dalo návrh poriadku vstupu jednotlivých cirkevných zborov ELC AV do ELKRAS a ELCI. Takéto zbory ,ktoré vyjadria želanie vstúpiť do historických lut. cirkví, musia  v súlade so svojimi ústavami prijať rozhodnutie o vstupe do ELKRAS alebo ELCI a podať o tom prihlášku miestnemu cirkevnému vedeniu. Doteraz podobné prihlášky zo strany zborov ELCAV neprišli ani jedna.

Národný výbor SLZ schválil snahu ELKRAS a ELCI na prekonanie nejednotnosti, spresnil pri tom, že spojenie nie je iba aktom dobrej vôle, no pri tom je dôležité pravidelné hodnotenie ekleziologickej situácie,vrátane konštantovania rozkolníckej podstaty ELC AV.

Berúc do ohľadu,že ELC AV nemá vyjadrené teologické názory, nemá komunikáciu katedry a oltára ani s jednou z historických lut. cirkví v Rusku ani v zahraničí, nie je členkou ani jednej z ruských či zahraničných medzicirkevných lut. alebo medzikonfesionálnych organizácií, a duchovnú službu v nej konajú osoby,ktoré buď boli zbavené ordinačného práva alebo takí, ktorých ordináciu vykonali osoby ,nemajúce ordinačné právo podľa cirkevného zákona. ELKRAS a ELCI neuznávajú tieto osoby za duchovných služobníkov. Pri vstupe zborov do ELKRAS alebo ELCI, kde tieto osoby slúžia, budú pri prijatí považovaní podľa platných cirkevných predpisov za bežných členov zboru, resp. za laických kazateľov. Všetko tieto opatrenia sa v plnej miere vzťahujú aj na novozvoleného "biskupa" ELC AV , na všetky jeho činnosti ,ktoré už vykonal, či vykoná vo funkci "biskupa".

ELKRAS a ELCI potvrdzujú,. že ELC AV nebola súčasťou tradičného a historického  luteranizmu v Rusku, nie je právnou nástupkyňou Cirkvi Evanjelicko-luteránského vyznania v Ruskej ríši a nemôže si uplatňovať nárok na majetok, ktorý predtým patril tejto cirkvi.

ELKRAS  a ELCI sú aj naďalej otvorené posúdiť prihlášky o vstupe jednotlivých zborov ELC AV do svojich štruktúr, súčasne obe cirkvi podčiarkujú, že nikdy sa neposudzovala možnosť prijatia ELC AV ako cirkevnej štruktúry a nebude tomu tak ani v budúcnosti. 

 

V nádeji na Hospodina a Jeho milosť: August Kruse, arcibiskup ELKRAS a Arri Kugappi, biskup ELCI v Rusku

V Petrohrade 8. februára 2011. 

Komentovať