Evanjelium a bolesť

Ktosi povedal: „V nebi je evanjelium bez bolesti, v pekle bolesť bez evanjelia, na zemi je evanjelium s bolesťou vždy nerozlučne spojené.” Čo je evanjelium? Radostné posolstvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktoré je spasením človeka z milosti a ponúka sa všetkým. Prijať ho do srdca znamená mať život večný.

A že toto evanjelium je na zemi vždy nerozlučne spojené s bolesťou? Áno. Je to taká bolesť, ktorú zakúšal apoštol Pavel, keď píše do Ríma (9. 2,3) „..že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž byť sám prekliaty a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela.“ Pretože to vzácne evanjelium nechceli prijať. To je bolesť, keď ponúkaný život ľudia neprijímajú. Veď si tým volia smrť — zahynutie! Avšak aj prijatie evanjelia je spojené s bolesťou, lebo tým vznikne nepriateľstvo práve s tými najbližšími. Jedna matka sa o svojej dcére vyjadrila, že by ju radšej videla medzi neviestkami ako v spoločnosti veriacich ľudí. Toto neporozumenie, nepochopenie tú dievku veľmi bolelo. — Tak je evanjelium na tejto zemi vždy nerozlučne spojené s bolesťou.

A ako je to v pekle? Tam je bolesť bez evanjelia. Prečítajte si u Luk. v 16. kapitole  o boháčovi. Je v pekle, v mukách, volá o pomoc k Abrahámovi. Prosí o zvlaženie pier vodou a dodáva; „lebo sa v tomto plameni hrozne trápim“ a v starostlivosti o svojich príbuzných žijúcich na zemi sa stará: „aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk“. Nemyslite, že tieto útrpné muky vyplývajú zo spomienok na všetky tie zanedbané príležitosti, kde bolo možné na zemi prijať evanjelium? Nemyslíte, že je to taká bolesť, ktorá sa zväčšuje vedomím, že je neskoro, na všetko neskoro?! Bolesť bez evanjelia, je to hrozný stav, pretože je beznádejný!

A ako je to v nebi? Tam je evanjelium bez bolesti. Čítame v Zjavení 21, 3-4: „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ Ako je žiadostivé do tohto stánku Božieho vojsť a ako je tu na zemi všetko pripravené, aby tam mohol každý vojsť! „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“.  (J 3, 16).

Prijmi toto evanjelium, hoci je jeho prijatie spojené s bolesťou a svedectvo o ňom, ale vedz, že ak nebudeš na tejto zemi účastný evanjelia s bolesťou, nebudeš účastný v nebesiach evanjelia bez bolesti, ale budeš účastný v pekle tej bolesti bez evanjelia. — Uvedom si toto, pokiaľ je ešte čas milosti.

Pokoj Vám!!

Komentovať