Dobyvateľ na kríži

…a vydobyl večné vykúpenie. (Žid 9,12)

Ukrižovaný Kristus vydobyl pre nás večné vykúpenie. Aký je to vzácny poklad. Ako milo znejú našim dušiam tie dve slová: večné vykúpenie! Sú to dve kvapky balzamu padajúce do srdca prahnúceho po pokoji a živote. Vykúpenie! Ach, kto by pri tomto jedinom slove nezajasal: Vykúpenie je na Golgote pre mňa vydobyté. Môj Vykupiteľ ho vydobyl. Nie som stratený. Najdrahšie výkupné je za mňa i za teba zaplatené. Aké je to radostné evanjelium! Predstavme si otroka, ktorý koná tvrdú prácu, ktorý nikdy vo svojom živote nepoznal radosť, sa mu nečakane daruje sloboda. A najviac by sa radoval vtedy, keby bolo otroctvo zrušené, odstránené, — ako by si voľne vydýchol a spoznal netušené blaho! Alebo si pomyslime na odsúdenca, ktorého čaká smrť ako odplata za zločin. A tu, keď už hrôzou hynie a očakáva svoj posledný okamžik, sa mu ohlasuje milosť, že nemá zomrieť na popravisku. Kto môže opísať pocity, ktoré v jeho duši táto zvesť vyvoláva? A predsa sú ony len tieňom pred tým blahom, aké nám priniesol Kristus, Biskup našich duší, ktorý za nás sám seba obetoval, aby nám vydobyl vykúpenie, a to vykúpenie večné, ktorého účinky zostávajú naveky. Kristovo vykúpenie je slnkom, ktoré vyšlo, ale nikdy nezapadá. Chápeš to, pozemský pútnik, ktorý často klesáš pod ťarchou vedomia, že na zemi všetko: tvoj život, tvoja radosť sa chýli ku svojmu koncu? Tušíš, čo to znamená, ak ťa to má nad márnosť a tým aj nad úzkosť a bázeň povzniesť, keď to vieš a nikto ti nemôže z duše vytrhnúť tú istotu, že tvoj Pán, Ten na kríži medzi zločincami ukrižovaný, ale teraz majúci meno nad každé meno, je tvojim Biskupom, tvojim Vykupiteľom, ktorý ťa chce učiniť účastným večného vykúpenia ťa našiel? Keď teba On vykúpil, potom si naveky slobodný a naveky účastný Jeho milosti.

To čo ťa od Boha delí je naveky pochované v Jeho zásluhách, tvoje hriechy sú potom i so svojimi následkami od teba vzdialenejšie ako východ od západu. Nikto ťa viac nepripraví o tvoj podiel vo večnom vykúpení. Nikto nebude na večnosti na teba žalovať, nikto ťa nepotupí a neodsúdi, nikto, ani život ani smrť ťa neodlúči od Božej lásky v Kristu Ježišovi. Daj sa Jeho duchom vyslobodiť zo skutkov mŕtvych a budeš verne v Jeho kráľovstve ako Jeho vykúpenec Jemu slúžiť. Vedz na výstrahu mnohým, že Kristus večné vykúpenie vydobyl zbytočne takým, ktorí Ho kajúcne nehľadajú a vierou neprijímajú, lebo vydobyté vykúpenie opäť hriešnym životom stratili. Ó, nedaj nám, Bože, vypadnúť z tohoto nám vydobytého večného vykúpenia, aby sme majúc v Kristu najvyššieho Kňaza budúceho dobra, toho budúceho Jeho dobra nám vydobytého aj dosiahli!

Každý, kto volá ľudí za sebou, sľubuje výhody. Len Jeden sľubuje kríž. Ježiš Kristus. Preto si túto ponuku málokto všimne. Ak chceme zvíťaziť s Ježišom naveky, prijmime Jeho ponuku. Tak radí Otec nebeský. Tak radí dnešný Veľký piatok. Tak nám radí Božie slovo.

Pokoj Vám!!

Komentovať