Kto je tento?

                                     Kto je tento?

J 1, 29 – 34:

“Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (30) Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prv ako ja. (31) A ja som Ho neznal, ale aby bol vyjavený Izraelovi, preto som prišiel krstiac vodou. (32) Ďalej svedčil Ján, hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom. (33) A ja som Ho neznal, ale Ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom Svätým. (34) A ja videl som a svedčil, že On je Syn Boží”. Amen

                       Bratia a sestry!

   Pašiové udalosti spolu s posolstvom Kvetnej nedele, ktorá nám pripomína posledný príchod Pána Ježiša do Jeruzalema, sú veľmi bohaté a preto silne oslovujú každého človeka. Nedovoľujú nám, aby sme sa cítili ako nezúčastnení poslucháči a diváci týchto udalostí. Nemožno bez pohnutia prejsť ponad správy evanjelistov a nezamyslieť sa nad osobou Ježiša, Kráľa pokoja, ktorý prišiel do Jeruzalema nie ako panovník, ale hlboko pokorný služobník, sediac na osliatku ťažnej oslice. Pri tejto udalosti, ktorá sa odohrala šesť dní pred židovskou Veľkou nocou sa zástupy pýtali a hovorili si: ”Kto je tento?”. A iní im odpovedali: “To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta”.( Mt 21,10 – 11)

      Z tejto odpovede môžeme vidieť, o aké veľké nepochopenie išlo vtedy a môže ísť aj dnes. Vidieť v ježišovi proroka, povedané slovami známeho českého ekonóma:  je hluboké nedorozumění”. Tí, ktorí si mysleli že ich úsudok je správny, alebo že majú informácie “z dobrých nemenovaných zdrojov”, v skutočnosti hlboko tápali a blúdili. Možno povedať, že podávali blížnym veľmi skresľujúcu a zavádzajúcu informáciu. Za touto polopravdou sa skrýva odmietnutie Ježiša ako zasľúbeného Mesiáša.

   Ozázka: “Kto je tento?” – je iste namieste. Kladieme si ju aj my dnes. Pred touto otázkou a jej správnym zodpovedaním stojí celý svet a každá nová generácia ľudí. Ak sa chceme dostať k správnej odpovedi, nemôžeme sa obrátiť “k masám”, k zástupom, ktoré iba povrchne poznali Ježiša, ale sa obraciame na svedka, ktorý svoje svedectvo a vernosť pravde dosvedčil mučeníckou smrťou. Ním je Ján Krstiteľ. 

    Ak chce aj dnešná cirkev podávať presné a pravdivé svedectvo o Ježišovi a nie polopravdy, je to jedine možné rozhodnutie. Iste aj dnes je všade okolo nás veľa rôznych informátorov a “odborníkov” na osobnosť Ježiša z Nazaretu. Keďže je dnes možné každému slobodne sa vyjadrovať prichádzajú dnes medzi ľudí rôzni hlásatelia a informátori o Ježišovi, ktorí sa tvária, že práve oni Ho “objavili a spoznali” a sú povolaní o Ňom učiť. A to aj v našej cirkvi. Je však skutočnosťou, že naša cirkev stála vždy a stojí i dnes na Božom slove, na pravde evanjelií, na svedectve apoštolov i prorokov. Posledným v rade prorokov je práve Ján Krstiteľ. Aj jeho svedectvo o Ježišovi je pravdivé a nemusíme sa obzerať “po cudzích dvoroch” a pýtať sa pochybných misionárov: “Kto je Ježiš?”.

    Z Jánovho evanjelia počujeme, že keď Ján Krstiteľ videl Ježiša, povedal: “Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta”. Toto svedectvo doplnil slovami: “A ja videl som a svedčil, že On je Syn Boží”. Toto svedectvo, že Ježiš je Baránok Boží, Ján na druhý deň 

znovu zopakoval.

   Bratia a sestry, nech nás nemýli veľká pokora a krotkosť Ježiša sediaceho na osliatku. Je to tak, ako pripomenul aj apoštol Pavel, že “On sa vzdal hodnosti”, ktorú mal na počiatku. Ján Krstiteľ pripomína, že: “On bol predo mnou, pretože bol prv ako ja”. To je možné povedať iba o Tom, ktorý je pravý Boh. A preto aj my evanjelici a.v. vyznávame o Ježišovi, že On je “Pravý človek a pravý Boh, Otcom od večnosti splodený a z Márie panny narodený”. (MK)

   Ježiš bol nielen “prv ako Ján”, ale bol prv, ako všetko čo je. 

Bol prv, “ako svet povstal”. Tak svedčí aj evanjelista Ján: “ Toto Slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo” (J 1, 2-3) Je Božím Synom a má Ducha Svätého v plnosti. Preto aj mohol a môže krstiť Duchom, nie iba vodou, ako Ján Krstiteľ. Ján to uznával a plne rešpektoval. Preto je Ježišov Krst nie iba krstom vodou, ale je Krstom svätým, “z vody a z Ducha”.(J 3,5)

     Ján Krstiteľ označil Ježiša za Baránka Božieho. Baránok bol pre Židov obetným zvieraťom. Všetci, ktorí svätili Paschu to vedeli a rozumeli tomuto obrazu. Krvou baránka potreté dvere príbytkov v čase prebývania ich otcov v Egypte, znamenali pre nich Božiu záchranu. Ján chcel týmto obrazom povedať, že Ježiš je Baránkom, poslaným od Boha, ktorý ide poslušne na smrť. On sa stal Bohu príjemnou a dokonalou obeťou za hriech sveta. “Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta”. Toto svedectvo je pravdivé a preto je veľmi dôležité a závažné. To je aj naše poznanie a vyznanie. Ježiš je preto viac ako prorok, či učiteľ z Nazareta. Nie je jeden z prorokov, akým bol aj Ján. Preto Ho nemožno z tohoto sveta odstrániť. Aj keď: “Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi,” ako to predpovedal už prorok Izaiáš, On je Pánom. (Iz 53, 7). 

    Preto Mu aj dnes ďakujeme za Jeho poslušnosť Otcovi, za jeho vykupiteľskú smrť na kríži a za to, že On ako Baránok Boží vždy nanovo sníma naše hriechy a tak nás ako pravý Syn Boží zachraňuje pre večný život. Amen

     Kvetná nedeľa                93/ 2020             Ľubomír Batka st.

Komentovať