Pastiersky list pre duchovných pastierov

Milé oltárne spolusestry a milí oltárni spolubratia,

Chcem vás aspoň takto v tomto nezvyčajnom čase ako váš brat a priateľ krátko pozdraviť a povzbudiť. Verím, že túto neočakávanú dobu prežívate a znášate s pokojom oddaní do Božej starostlivosti, opatery a lásky, a to nielen vaše rodinky ale aj cirkevné zbory. Pán Boh nás učí slúžiť aj v takejto situácii, na akú sme sa nikdy nepripravovali. Ale verím, že to s jeho pomocou zvládate a On vám dáva aj dostatok múdrosti, aby ste urobili všetko preto, čo má aj v nepriaznivých podmienkach vykonať dobrý pastier voči svojim zvereným ovečkám vo svojej rodinke i vo svojom zbore. Dôležité je však pritom, aby ste boli v prvom rade vy silní a nádejeplní , len tak dokážete iných povzbudzovať a dodávať iným silu a nádej. Tento pôstny čas nás vždy viedol na kolená, o to viac tento tohtoročný. Učí nás, že milovať Pána Boha znamená očakávať na Neho a kráčať s Ním v úplnej vernosti v dobrom i zlom, že láska k Nemu to je oddanosť celého srdca, vlastne celého človeka. A takí máme byť predovšetkým my, ktorí stojíme v Jeho službe v prvej línii v našich cirkevných zboroch. Preto využime tento čas ešte k intenzívnejším pravidelným osobným i rodinným modlitbám. Nikde inde nenačerpáme silu, pokoj a nádej! Nech sa naše fary stanú Getsemanskými záhradami, miestom, kde je tichosť v Bohu ale aj vôňa života, šíriaca sa do celého okolia!

Ďakujeme vám, ktorí aj napriek zatvoreným chrámom a neumožneniu spoločných zborových aktivít všemožne rozmýšľate, ako na diaľku a predsa blízkym spôsobom zaopatrovať svoje drahé ovečky v cirkevných zboroch, aby mali dostatok zelenej pastvy a osviežujúcich vôd. Oni čakajú na duchovnú posilu!  Hoci sa im všetko sprostredkovať nedá a hlavne spoločenstvo bratov a sestier pri spovedi  a Večeri Pánovej úplne nahradiť nedá, predsa máme dnes veľa možností a ďakujeme vám, ktorí ich využívate. Nielen facebook či webová stránka, ale aj možnosť intenzívnejšieho využívania telefónu je v takomto čase zvlášť veľkým darom. Zožeňte si, prosím, ak nemáte, telefónne čísla najmä starších ľudí vo vašom cirkevnom zbore, oni vás určite potrebujú, zavolajte im zvlášť teraz pred Veľkou Nocou, povzbuďte ich, vštepte pokoj a radosť do srdca z prítomnosti Pánovej a kľudne sa s nimi cez telefón aj pomodlite. Prišli aj nové Spravodaje MYS, ak by sme ich dopravili k vám do zboru a ak by ste ich potom aj spolu s nejakou vloženou kázňou aspoň niektorým ľuďom pri  dodržaní hygienických zásad doručili, aj to by bola vzácna služba. Z gen. biskupského úradu sme v tomto týždni dostali aj pár jednorazových rúšok, ak nemáte žiadne a nevyhnutne pár kusov potrebujete, sú tu pre vás k dispozícii. A ak by ste vo vašich rodinách v tomto čase, keď ako duchovní pastieri popri malej mzde nemáte iných príjmov, cítili finančnú núdzu, nehanbite sa mi to povedať.

A okrem toho sa snažte využívať čas na aktivity a práce, ktoré inokedy nezvládate alebo ktoré ste v minulosti zanedbali. Venujte sa napr. kronike cirkevného zboru, archívu, knižnici, ale aj samoštúdiu a osobnému vzdelávaniu. Viac čítajte a skúmajte slovo Božie, naučte sa každý deň nejaký menej známejší ale povzbudivý veršík z Biblie, oprášte aj gréčtinu, hebrejčinu či latinčinu a venujte sa aj iným cudzím jazykom. Inokedy na to už čas možno nebude. A samozrejme si vyjdite aj do záhrady a ako praktický farár vezmite aj rýľ, lopatu, hrable a zveľaďujte…

Poteším sa, keď pod tento mail každý z vás do Veľkej Noci niečo odpíšete, keď nás svojich oltárnych súrodencov aspoň krátko pozdravíte, príp. nám aj niečo poradíte, keď sa vzájomne takto povzbudíme… Môžete sa s nami podeliť aj o nejakú skúsenosť, z ktorej sa my ďalší poučíme.  Niekedy stačia aj 2-3 úprimné vety. Je totiž veľmi potrebné, aby sme aj my duchovní pastieri ako oltárni spolubratia a spolusestry v týchto izolovaných časoch aspoň takýmto spôsobom navzájom udržiavali a budovali naše spoločenstvo, veď teraz sa stretnúť nemôžeme ani pri kňazskej Večeri Pánovej. A modlime sa doma aj jeden za druhého, ktorí patríme do našej duchovnej rodiny oltárnych spolubratov a spolusestier, modlime sa za naše rodiny, cirkevné zbory, za našu cirkev, nech táto skúška poslúži nám všetkým na duchovné prebudenie.

A každú chvíľu si pripomínajme, že Pán Boh nás v tejto dobe zvlášť potrebuje. On je tu pre nás, aby sme tu my boli pre iných i pre Jeho drahé stádočko. Súčasná nezvyčajná a ťažká doba nás vedie nielen k tým najintenzívnejším modlitbám ale pritom aj k tomu najhlbšiemu premýšľaniu o živote a budúcnosti cirkvi a našich zborov. Pán Boh to tak načasoval, aby sme sa teraz pri mnohých veciach vážne zastavili a hľadali cesty k tomu, ako pomôcť tejto Jeho tak ťažko skúšanej lodičke zmietanej v mnohých vlnách a búrkach. 

Tých výziev adresovaných našej cirkvi tu bolo doteraz dosť, ale táto je tá najvážnejšia, tá, ktorá naše telá i duše vedie na kolená…Výzva samotného Pána Ježiša, aby sme sa s Jeho pomocou mohli v našej cirkvi znovu duchovne prebudiť a plní nádeje a odvahy kráčať do budúcich dní. Nech nám dá Pán Boh veľa svojej múdrosti, aby sme v našich uvažovaniach a rozhodovaniach nerobili chyby spôsobené našimi slabosťami a našou ľudskou svojvôľou, ale aby sme konali v Jeho moci podľa Jeho vôle!

Pre zvyšok týchto vzácnych pôstnych dní ako aj pre radostné sviatky vzkriesenia Pána Ježiša vám, vašim rodinkám i zborom aj napriek tomuto nezvyčajnému času želám ich hlboké prežívanie s krásnym a požehnaným duchovným úžitkom! Prajem vám pritom aj veľa dobrého zdravia! A nech vo vašich srdciach nechýba radosť zakotvená v našej viere v živého a mocného Pána! Nebojme sa, neupadajme, ale majme nádej a hľaďme s úplnou dôverou na Toho, v ktorého rukách je náš život i naša budúcnosť!

„Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý prišiel skusovať vás, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajného. Ale nakoľko ste účastní na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy.“ (1 Pt 4, 12-13)

S bratským pozdravom 

váš brat a priateľ Miroslav Hvožďara, senior MYS

Komentovať