Tri vysvetlenia gen. biskupa ECAV

Tri vysvetlenia gen. biskupa ECAV

Situácia, ktorá nastala s účinnosťou Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (1. 1. 2020), niektorí členovia našej cirkvi zneužívajú. Sme svedkami troch vecí: dráždenia ordinovaných, že mohli dostať omnoho vyššie platy, vzbudzovania hnevu, že pracovníci biskupských úradov majú vysoké platy na úkor farárov a prezentovania názoru, že bez biskupských úradov sa možno zaobísť.

Čím horšie, tým lepšie

     Tí, ktorým ešte slúži pamäť, vedia, že všetky tieto tri tvrdenia sme tu mali v rokoch 2000 – 2006. Boli prezentované predovšetkým vtedajším predsedom Združenia evanjelických duchovných (ZED).  Potom tieto tvrdenia úplne zamĺkli na obdobie dvoch volebných období br. Miloša Klátika (2006 – 2018). Každý rozumie, prečo. Znova sa rozhoreli po roku 2018. To ukázalo, že boli iba účelové. Slúžili jednej osobe alebo úzkej skupine osôb, ktorá nimi dosahovala, a aj dnes chce dosahovať svoje ciele. Stavajú farárov proti vedeniu cirkvi, ordinovaných proti neordinovaným, otravujú atmosféru. Vsádzajú na zásadu: „čím horšie, tým lepšie“. Dovolím si ponúknuť tri krátke vysvetlenia k niektorým rozhodnutiam, ktoré sme museli prijať v uplynulom období.

 „Buď budeme mať túžbu túto situáciu spoločne zvládnuť, alebo naša cirkev už nebude jestvovať v tej podobe, ako ju poznáme dnes.“

Platy pracovníkov biskupských úradov     

V dňoch 26. 11. až 13. 12. 2018, teda mesiac pred prebratím úradu novým vedením cirkvi, bola na Generálnom biskupskom úrade (GBÚ) vykonaná kontrola odborom kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR. Zistila, že mzdový systém neordinovaných pracovníkov ECAV, schválený uznesením Generálneho presbyterstva 8e/2007 z  26. januára 2007, je v rozpore s § 120 Zákonníka práce.  

Z kontroly pre nás vyplynuli povinnosti dodržiavať minimálnu mzdu a ustanovenia Zákonníka práce o započítavaní praxe. Mali sme vypracovať nové platové tabuľky zamestnancov, v ktorých minimálna mzda bude násobená príslušným koeficientom podľa odbornosti a náročnosti práce, a tiež sme mali zohľadniť dĺžku praxe, ktorú má zamestnanec vo svojom odbore. Predsedníctvo ECAV si túto úlohu splnilo k 1. 5. 2019. Musel by to urobiť každý, kto by bol predsedníctvom ECAV. Následne Generálne presbyterstvo 6. decembra 2019 prijalo Zásady ECAV na Slovensku k odmeňovaniu neordinovaných zamestnancov ECAV na Slovensku. To, že platy zamestnancov ústredí sú nominálne vyššie ako platy ordinovaných, bolo vždy. A to, ako narástli, vyplývalo zo zistení kontroly Ministerstva kultúry a požiadaviek Zákonníka práce, ktoré sme museli rešpektovať.

Platy farárov

     Novoprijatý zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností bol nádejou pre farárov na možné citeľné zvýšenie ich platov. Generálne a dištriktuálne predsedníctva sa k tejto téme stretli s členmi Výboru Združenia evanjelických duchovných 5. novembra 2019. Obe strany predostreli návrhy nových platových tabuliek. Východiskom bolo, že kapláni musia dostať minimálnu mzdu (narástla o 60 eur, na 580 eur). Výzvou bolo, či by kapláni mohli dostať 1,4 násobok minimálnej mzdy (návrh ZED) a takto pomerne navýšený plat potom aj všetci ostatní.  Ak by sa tak stalo, všetky štátne prostriedky by sa minuli na platy farárov. Nezostali by žiadne prostriedky na chod troch biskupských úradov. Pod slovom „chod“ nemyslíme iba réžiu troch budov a platy zamestnancov, ale aj na finančné krytie všetkých našich spoločných programov, projektov, aktivít, podujatí a prác grémií, ktoré vyplývajú z toho, že sme jedna cirkev.

   Práve v tomto bode diskusie sme si uvedomili, že je nevyhnutné, aby vznikol centrálny cirkevný fond, ktorý by dotoval nárast požiadaviek na platy farárov, resp. podieľal sa na chode ústredí cirkvi. Pre rok 2020 sme pripravili dočasné platové tabuľky, v ktorých kaplán dostane minimálnu mzdu. Platové stupne ostatných ordinovaných však nemohli byť navýšené o rovnakú sumu. Mohli rásť iba miernejšie. Zohľadňujú roky v službe a zastávanú funkciu. Plat nepozostáva zo základnej mzdy, funkčného ohodnotenia a kvalitatívneho príplatku, ale všetky tieto položky sú obsiahnuté v jednej sume, s tým, že „kvalitatívny príplatok“ je vo výške 10% základného platu.

Áno, nevznikla všeobecná spokojnosť  s mierou zvýšenia platu. Ale nikto nie je schopný rozdeliť desať jabĺčok desiatim deťom tak, aby každé dostalo jeden a štvrť jabĺčka. Farári, ktorí sú najdlhšie v službe, majú iba o málo eur viac. Biskupi  v desiatkach eur menej. Pre rok 2021 pripravujeme nový cirkevný zákon o financovaní cirkvi a nové platové tabuľky. Zároveň však očakávame zvýšenie minimálnej mzdy na 652 eur. Treba ešte vysvetľovať, aké náročné požiadavky na finančné zdroje tým vzniknú? Musel by sa s nimi popasovať každý, kto by cirkev viedol. Je jedno, kto by to bol. Ďalšie roky nebudú o nič ľahšie. Demagógovia, ktorí budú chcieť vytvárať v cirkvi napätie, si prídu na svoje.

Podmienkou zvládnutia tejto situácie je funkčný centrálny cirkevný fond; áno, revolúcia v oblasti  dobročinnosti voči vlastnej cirkvi! Synoda bude rokovať o jeho štatúte a o parametroch jeho fungovania. Predstavitelia cirkvi budú vysvetľovať, motivovať, navrhovať reformné opatrenia. Buď budeme mať túžbu túto situáciu spoločne zvládnuť, alebo naša cirkev už nebude jestvovať v tej podobe, ako ju poznáme dnes. To hovorím bez apokalyptického strašenia.

Zbytočné biskupské úrady

     „Načo sú nám?“ Niekomu je táto radikálna otázka celkom sympatická. Tak iba stručne povedzme, že o zbytočnosti biskupských úradov hovorí ten a tí, ktorí si v rokoch 2006 – 2018 hoveli v príjemnej priazni vedenia cirkvi. Boli na Generálnom biskupskom úrade vzácnymi hosťami, spolutvorili tu internú politiku cirkvi. Tému zbytočnosti GBÚ neotvárali. Pretvarovali sa vtedy, alebo sa pretvarujú dnes?

     Oba dištriktuálne biskupské úrady, čo sa týka počtov zamestnancov, sú na samej spodnej hranici udržateľnosti chodu a vykonávania úloh. Generálny biskupský úrad je nastavený na úroveň o troch zamestnancov menej ako za bývalého vedenia. Pripravujeme plán priestorového zmenšenia GBÚ, aby uvoľnené priestory mohli byť prenajaté. Spoločnosť Reformata okrem iného v súčasnosti opravuje dva byty, ktoré stáli niekoľko rokov neopravené a neprenajaté. Dbáme na tvorbu prostriedkov, ktoré by plynuli do spoločného systému. O tomto všetkom bude reč na synode.

Veľmi dobre vedia a predsa

     Čo je na tomto celom najsmutnejšie? To, že napätie vytvárajú naši bratia a sestry, ktorí veľmi dobre vedia, ako sa veci majú. Viedli túto cirkev, alebo patrili k najbližším ľuďom okolo bývalého vedenia cirkvi. Veľmi dobre rozumejú počtom a platovým podmienkam pracovníkov biskupských úradov,  aktuálnej nemožnosti citeľne zdvíhať platov farárov, či tomu, že biskupské úrady zastrešujú agendu, ktorú nik iný nezastreší. A ak ju oni nezastrešia, prestaneme byť jednou cirkvou a staneme sa iba množinou cirkevných zborov a regionálnych združení, akou sme boli pred Žilinskou synodou v roku 1610. Oni toto všetko dobre vedia, a predsa produkujú pochybnosti. Je to perverzné.

     Bratia a sestry, ordinovaní i neordinovaní, ďakujem vám za vašu trpezlivosť a vernosť. Prechádzame spoločne nie ľahkým obdobím. Zložité veci sú ešte pred nami. Prosím, stojme pri sebe a podporujme sa. Nie kvôli nejakému biskupovi, kvôli človeku, ale kvôli našej drahej cirkvi, jej jednote a jej dobru. Áno, súčasťou našej spoločnej cesty je aj kríž. Bolí nás. Snažíme sa tomu porozumieť. Stále však putujeme v nádeji; v mene víťazstva, ktoré nám vybojoval náš drahý Pán Ježiš Kristus.

     „… aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista.“ (Efezským 4, 15).

CITÁT:

 „Buď budeme mať túžbu túto situáciu spoločne zvládnuť, alebo naša cirkev už nebude jestvovať v tej podobe, ako ju poznáme dnes.“

Komentovať