Stratégia a taktika našej služby

  Stratégia a taktika našej služby

Keď hriech nás zvádza, Bože,

nedaj nás premôcť zlému

a praj nám hojne sily

ku žitiu pokojnému.

By vedeli sme v dobrom

zlé vždycky verne zvládať,

odplácať lásku a tak

i s Tebou raz sa zhliadať!  Amen (M.R.)

R 12, 17 – 21:

“Nikomu sa neoplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. (18) Nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi,, (19) nepomstite sa milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím hovorí Pán. – (20) Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. (21) Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!”. Amen 

    Bohumilí kresťania!

    V tretiu nedeľu po Zjavení Krista Pána stále doznieva ozvena vianočnej zvesti: ” Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami”…

Na čo mnohí už azda zabudli, to v srdciach verných kresťanov rezonuje stále, pretože sme ako struny na hudobnom nástroji rozochvievané dotykom Ducha Svätého. Kto sa dal naladiť akordom lásky Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a súzvučí s Ním, tak potom prirodzene dostáva jeho život novú rezonanciu a kvalitu. Nebeská harmónia prináša do nášho životu radostnú odozvu. Nedele po Zjavení chcú nanovo doladiť tóny a rytmus nášho srdca, ktoré je ohrozované rôznymi nízkymi a falošnými tónmi ľudských názorov, pazvukmi vášní a neraz aj otrasmi rozháraných a neraz priamo rozbitých vzťahov. Uvedomujeme si, že nie my sami zo seba sme zdrojom dobrých a ušľachtilých tónov, ale predsa môžeme byť naladení zvukom “nebeskej ladičky” tak, aby sme tvorili harmonické vzťahy v manželstve, v rodine a v cirkvi.

       Uvedomujeme si, ža naša spoločosť a svet okolo nás v užšom i širšom priestore sa podobá viac rozladenému organu, alebo  orchestru. Je v ňom veľa “hráčov” a veľa “nástrojov” a každý “hrá svoju nôtu”. Bolo by iste krásne, keby sme všetci spoločne tvorili harmonickú skladbu, ktorá by znamenala príjemmný a krásny súzvuk spolužitia ľudí, či dokonca národov tejto zeme. Lenže tento svet takto nefunguje a nebude spoločne “ladiť” ani v budúcnosti. Nie všetci počuli ten jedinenčný tón milosti a radosti z neba. Mnohí ho azda aj počuli, ale ho neprijali a nedali sa mu viesť. S nimi je ťažké, neraz priam nemožné “ladiť”, či zhodnúť sa vo všetkom. Preto sa stretáme aj s rôznym nepochopením a neraz aj nepriateľstvom.

  Bratia a sestry! 

  Sú však mnohí a my hovoríme, že patríme medzi tých, ktorí evanjelium počuli i prijali. Preto napriek všetkému zlu vo svete, alebo okolo nás, nechceme vedome prispievať k jeho zväčšeniu, či bujneniu. To má stále na mysli aj apoštol Pavel, keď v úvode tejto kapitoly vyzýva kresťanov aby sa “nepripodobňovali tomuto svetu, ale premenili sa obnovením mysle” ( R 12,2). To je možné len vtedy, ak sa dáme vždy nanovo “naladiť nebeskému Ladičovi” a neskĺzneme k starému pohanskému, alebo polopohanskému spôsobu života. 

    Dnes sa preto spoločne pýtame, ako máme spolu existovať (koexistovať) s tými, ktorí neuverili v Ježiša ako Pána a ktorí majú svoju vlastnú “vieru” ? Preto majú i svoje vlastné spôsoby jednania, ktoré sú iné ako sú tie naše. Máme sa vzdať našej viery a našej cesty? Ak sa celkom bežne stretáme s odmietaním, pohŕdaním, výsmechom a neraz aj diskrimináciou je tu otázka, ako sa máme zachovať voči nim? Bez toho, aby sme opustili, alebo zradili naše nové a typicky kresťanské prejavy života. Keď zaznie celkom jasné Božie slovo: “Nezabiješ”, ako čistý tón, ktorý chráni život ako vzácny dar, deti tohoto sveta nájdu hneď veľa výnimiek. Povedia: eutanázia, to nie je hriech, ani zabitie, to je naše právo! Interupcie – to je právo ženy, ktorá si môže robiť so svojím telom čo chce, to nie je žiadne zabitie. Poukážeme na kult násilia v kultúre, filmoch a podobne – a oni hovoria: to je slobodné právo tvorcov umenia, točiť a hrať čo a ako chcú. 

     Boží hlas hovorí: “Nescudzoložíš!”,  ale ľudia hovoria: Manželstvo nemusí tvoriť jeden muž a jedna žena, môže ho tvoriť hocikto, každý, kto chce a s kým chce… My to slovo chápeme v duchu Lutherovho výkladu v Malom katechizme: “Máme sa Pána Boha báť a máme Ho milovať, aby sme žili čistotne a korektne (slušne) v slovách a skutkoch a aby sa manželia milovali a ctili”. Dnešný život však ovláda veľká nehanebnosť, ktorá neraz prechádza až do prevrátenosti (perverzity). 

    – Keď sa biskup jednej cirkvi ozval proti najhlbšiemu bahnu produkovanému vo filme Lary Flint – vzápätí v mene slobody  a demokracie zaútočili na neho v novinách vyznavači a prisluhovači kultu perveznosti aj takýmto výrokom: ”Nemá cti ani toľko, ako cigánsky primáš v sláku”. 

      Keď oponujeme Božím slovom a vyjavením Božej vôle v Kristu, musíme sa pripraviť na výsmech, alebo priamo kríž. Ako a čo máme teda robiť? Apoštol Pavel do tohoto stavu napätia a stretania sa so starými pohanskými názormi a praktikami hovorí: “Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi”. 

      Nie všetko zlo, ktoré si ľudia spôsobia vedome, či nevedome je a bude v tomto svete odstránené a tým menej nahradené dobrom. To, čo seje človek, je sejba nepokoja, nespravodlivosti, bezprávia, okrádania, korupcie a neraz aj pomsty. Žiadne orgány činné v trestnom konaní všetko zlo neodhalia, neodstránia a žiadne súdy neodsúdia. Preto kresťania majú byť realisti, pokiaľ ide o možnosti a dispozíciu človeka prisluhovať právo a spravodlivosť. 

     Nemôžeme a nemáme odplácať zlo zlým. Tým by sme sa stali podobní deťom tohoto sveta. Niektorí si myslia, že keby sme ako kresťania, alebo ako cirkev získali viac politickej moci, mohli by sme zabrániť zlu, ktoré “straší” v hlavách tých, ktorí si myslia, že sú “ako Boh”. V skutočnosti žiadne násilie, ani politická moc nezabráni rozširovaniu kráľovstva toho zlého. Apoštolské slovo nám preto hovorí: ” Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, nepomstite sa milovaní, ale ponechajte to súdu Božiemu, – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán”. 

     Bratia a sestry!

    Ak teda nemôžeme násilím oplyvniť verejnú mienku, lebo naša cirkev nevlastní médiá – a tým menej tvorbu zákonov v parlamente, kde sa často “rodia” zákony, ktoré chránia zločincov, mafiánov a prevrátene zmýšľajúcich, môžeme urobiť jedno.

     Každý z nás môže rozkázať sám sebe. Každý z nás môže prijať, ak naozaj chce, “silu a múdrosť z hora”, i odvahu z neba na základe posolstva: “Nebojte sa”! Nemusíme v osobnom živote  “spapať”  všetko, čo nám iní navaria a servírujú…Nemusíme prijímať a “kŕmiť sa” tvorbou tzv. umelcov, ktorí často pod vplyvom alkoholu a drog produkujú svoje úbohosti. Nemusíme veriť a dať sa viesť k “šťastnej budúcnosti” rôznym demagógom a populistom, ktorí nás chcú získať za svojich nasledovníkov a najmä voličov. 

     Martin Luther povedal pekný a stále aktuálny príklad:

Nemôžeme zabrániť, aby nad našili hlavami – prípadne nad hlavami našich detí – lietalo rôzne vtáctvo, ale môžeme vtákom zabrániť, aby si na našej hlave urobili svoje hniezda”.    

     Nezabránime ani úpadkovým prejavom kultúry, ani zlým vplyvom kultu násilia, alebo extrémistom, aby pochodovali po uliciach, ale môžeme zabrániť, aby takéto zlé vplyvy ovládali naše domovy, aby nám cez televíziu a masmédiá nosili a vláčili svoj “tovar” až do našich domácností a rodín.

     Nie všetko, čo sa hovorí, hoci aj opakovane, je pravda, nie všetko, čo sa napíše je “Písmo”, alebo nejaké cenné myšlienkové bohatstvo. Veľa vecí môžeme celkom pokojne hodiť do koša na odpadky a nedovoliť, aby zanášali mysle a srdcia našich detí a vnúčat. Ak si však niekto myslí, že sa bez tohoto duchovného smogu a smetia nezaobíde ak má žiť na “úrovni doby” – môžeme si iba povzdychnúť: “Komu niet rady, tomu niet ani pomoci”. Ako kresťania si stále môžeme zachovať svoju vnútornú slobodu a osobnú dôstojnosť a môžeme odmietnuť zjavné, či skryté konanie, ktoré sa protiví Božiemu slovu.  

     Okrem toho, čo sme už povedali, môžeme ako kresťania konať tak, ako nám radí a povzbudzuje nás apoštolské slovo: ” Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé! ”. Dobre činiť môžeme všetkým, ale začínať máme opäť od našich rodín. Ako hovorí apoštol na inom mieste: ”Čiňte dobre všetkým, ale najmä domácim viery”. Lebo je nepochybné, že máme možnosť chrániť život, napomáhať a konať to, čo vedie k životu v rodine i cirkvi. Dbajme i sami o to, aby sme vedeli poskytnúť pomoc núdznym, ktorým pomôcť môžeme. Niekedy stačí málo – inokedy máme možnosť podporiť spoločné projekty pomoci a lásky. Keď tak robíme, “žeravé uhlie zhrnieme na hlavu tých”, čo nás ohovárajú ako zločincov. Vykonané dobro pôsobí v ľudskom svedomí ako impulz k pokániu. Naladení duchom Vianoc a Božím slovom, snažme sa spoločne vysielať čím viac takýchto impulzov do nášho bližšieho, alebo širšieho okolia a do tohoto sveta, ktorý je a zostáva svetom Božím. Amen 

             3.nedeľa po Zjavení Kr.Pána –  01/2020  – Ľubomír Batka st.

Komentovať