Dr. Martin Luther – Kázeň na deň Vianoc

Dr. Martin Luther – Kázeň na deň Vianoc

„Čo anjeli kázali a oznamovali pastierom“

„Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach.” Lukáš 2,10-12

Toto je prvá kázeň o novonarodenom dieťatku, našom Pánovi Ježišovi. Bola pre nás na zem doručená anjelmi z neba. A hoci sa stretávame s touto kázňou každý rok, predsa si ju uchovávame, ako keby bola nová. Pretože ak by sa aj kázala a počúvala každý rok, ba každý deň, jej obsah sa nikdy nevyčerpá.
Anjelova kázeň bola nadovšetko potrebná. Kristus by sa mohol narodiť stokrát, bolo by to však bývalo nadarmo, ak by to nebolo kázané a zjavené nám. Čo by prospelo človeku, ak by mal poklad, ale nevedel by o ňom? Alebo človeku, ktorý tuší, že má zlatý poklad zakopaný v pivnici svojho domu, ale s istotou nevie, ako sa k nemu dostať? Aké potešenie, alebo akú radosť z neho má? Toto je pravda o všetkom na tomto svete. Zakopaný poklad je neužitočný poklad, a to, čo si človek neuvedomuje, ho neteší. Táto pravda zvlášť platí o duchovných veciach. Ak by anjeli neohlasovali toto sväté, nádherné, radostné narodenie a neukázali by tento poklad ľuďom, nikto by tento poklad nechcel, ani by sa z neho netešil. Čo človek nepozná, to mu nie je drahé. Preto posolstvo dnešného evanjelia je, že to, čo anjel hlásal, nám urobil známym, aby nám ukázal bohatstvo, nad ktorým by sme sa mohli radovať a byť ním potešení. Preto ohlasuje: Nebojte sa, lebo ajhľa, zvestujem vám veľkú radosť. Toto sú vskutku kľúčové slová, pretože ich hovorí anjel Pánov. Pastieri sa veľmi naľakali veľkého svetla, ktoré sprevádzalo anjelský zjav. Tma sa v zlomku sekundy premenila na ohnivé svetlo a pastieri sa náramne vyľakali. Anjel si to uvedomil, a preto nežne povedal: Nebojte sa!, ako keby povedal: Nemáte dôvod báť sa. To, že sa bojíte, však jasne ukazuje, že si neuvedomujete veľmi vzácny poklad, ktorý vám Boh dal. Inak by ste sa nebáli, ale mali radosť v srdci. Preto som prišiel, aby som vám ten poklad učinil známym. Takže ma počúvajte. Zvestujem vám radostnú zvesť, vskutku radostnú, napriek všetkým vašim žiaľom, strachom a obavám.
Nikto sa nedokáže radovať nad niečím, o čom nevie. Ak sa však človek, ktorý je informovaný, stále odmieta radovať, je nerozumný. Vo svete je mnoho takých nerozumných ľudí, ktorým sa hlásalo o Božích, nebeských a večných daroch, a predsa sa z nich neradujú, hoci o nich vedia. Anjel nehovorí o narodení Pána Ježiša Krista len ako o zázraku, ale ako o radostnej veci, pretože má úprimný zámer priniesť posolstvo, ktoré by nás premohlo. Nie neužitočné, ale také, ktoré nás rozradostí nad Kristovým narodením, nielen trošku, ale veľkou radosťou. Hovorí, že nádherné dielo Božie, ktoré nám oznamuje, je narodenie, ktoré nám spôsobí preveľkú radosť. Tu je dôvod: diabol si podmanil všetkých ľudí pod hriech a spôsobil tak hrozný, neopísateľný zármutok – zármutok nad ľudské poňatie. Najskôr nás priviedol do dedičného hriechu vrátane smrti, no nielen do smrti, ale aj do všetkého druhu zla. Na tomto svete denne žijeme s vraždou, klamstvom, zradou, kradnutím a všetkými formami zla, skazenosti, takže doslova nikoho život ani majetok nie je v bezpečí v žiadnej chvíli a všetko je v hroznom zmätku. Božie Slovo nám však navyše hovorí, že diabol spútava ľudí, a tí sa stávajú ešte viac pochabými a bláznivými. Výsledkom tejto bezbožnosti a hriechu je to, že ľudský rod sa stal nástrojom diabla. Večná smrť a Boží hnev nás idú zhltnúť. Nikdy nie sme v pokoji. Tu na tejto zemi sme neustále trápení na tele i na duši. Ak o tom zmýšľame správne a vezmeme toto všetko do úvahy, potom sa takýto stav nedá ani len porovnať so slávou tohto vzácneho pokladu a radosti zo Spasiteľa, ktorý je Kristus, Pán, narodený pre nás. Anjel sa touto správou usiluje odkloniť naše oči a srdcia od zármutku k tomuto Dieťaťu. Ukazuje nám, že žiaľ a zármutok, ktorý na nás priviedol diabol, sa nedá ani len porovnať so spasením a radosťou, ktorá je naša v tomto novonarodenom Dieťati.
Ktokoľvek teda túži prekonať diablov jed a zlo hriechu a byť v bezpečí, musí venovať pozornosť týmto nádherným tešiacim slovám anjela: Vám sa narodil Spasiteľ. Keď toto presvedčenie vládne v našom srdci, víťazstvo je už dosiahnuté. Môžem teraz povedať, že hoci ma diabol škrtí, hriech sa vo mne hlboko zapúšťa a napája ma svojím jedom, aby ma priviedol pod Boží hnev a večné odsúdenie, i tak nebudem prekonaný strachom a hrôzou, aby som si zúfal. Lebo hoci je toto zlo veľké, nedá sa porovnať s pokladom, ktorý nám Boh dal cez Krista. Ten poklad je väčší ako zlo, ktoré na nás diabol priviedol. Diabol sa nedokáže stať ľudskou bytosťou. Hoci môže ovládnuť ľudskú bytosť, človek ostáva človekom a diabol ostáva diablom. Ide o dve rozličné osoby a prirodzenosti. Syn Boží však prijal ľudskú prirodzenosť, takže môžem v pravde povedať, že toto je človek a je nazvaný pravým Bohom a naopak, je Boh a je nazvaný pravým človekom v jednej osobe. Takto sa Boh priblížil k nám do našej odsúdenej prirodzenosti ďaleko bližšie, ako by mohol diabol. Syn Boží má dve prirodzenosti v jednej osobe – má naše telo a krv, narodené z panny Márie, a predsa bol počatý zo Svätého Ducha bez muža. Preto Ho naša hriešna prirodzenosť neznečistila. Toto je radosť, o ktorej anjel hovorí. Moja kázeň je o sláve, ktorou Boh poctil našu prirodzenosť. Napriek všetkej podlosti a hanbe, do ktorej nás diabol priviedol cez hriech. Prichádza požehnanie, keď sa Boh blíži k nám. Preto anjel hovorí: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Hlboká túžba anjela je, aby nikto v ľudskom rode nebol odlúčený od tejto radosti, ale aby všetci zo srdca prijali túto radostnú správu, že sám zvrchovaný Boh sa stal telom a krvou s nami. On sa nám stal naším najbližším príbuzným, najbližším priateľom, naším telom a krvou. Anjeli sú ďaleko slávnejšie stvorenia ako ľudské bytosti. Sú svätoslužobní duchovia, ktorí nikdy nezhrešili a sú nesmrteľní. Boh si však volí nižšie, úbohé ľudské stvorenia, stratené v hriechu a podmanené diablom a mocou smrti. Táto skutočnosť nás má pohnúť uctievať, obdivovať, milovať a slúžiť tomuto človeku a Bohu – Ježišovi Kristovi.

Ľudia, ktorí nepoznajú nič z tejto slávy, sú bez nádeje spasenia. Ale ešte horšie sú na tom tí, ktorí počujú správu anjelov alebo apoštolov, že Boh milostivo prijíma našu ľudskú prirodzenosť, ale neokúsia ju a nemajú z nej potechu ani radosť. Môžete si byť istí, že minuli svoje spasenie. Netušia o ňom a ani ho nemajú. Ak by môj otec bol veľkým a bohatým grófom, bol by som vskutku šťastný. Aký šťastný bol Izrael, keď sa Jozef stal egyptským kniežaťom! Je to prirodzená radosť. Prečo nechváliť Boha a neďakovať Mu, že prijal ľudské telo a teraz sedí po pravici Božej ako Pán nad všetkým? Ktokoľvek porozumel, že Boží Syn sa stal človekom, nemôže zmýšľať o Pánovi Ježišovi Kristovi inak ako dobre. Kristus je teraz jedno so mnou, má telo a krv ako ja. Keď toto vedomie vládne v srdci, potom každá obava z Božieho hnevu mizne. Prečo to ľudia nechcú? Pretože diabol zaslepuje ich srdcia, takže sa nad touto radostnou správou ani len nezamyslia. A to som ešte nič nepovedal o našom vykúpení, len o Jeho narodení. To samotné by malo roztopiť naše srdcia.

Je tu však viac radosti, ako sme spomenuli vyššie – teda nad tým, že sa Spasiteľ narodil pre nás a zobral naše telo. On totiž chce byť naším Spasiteľom. To je ten najdôležitejší bod a najväčší dôvod, prečo sa máme radovať. Tí, ktorí o tom nevedia ani o tom nepočuli, sú stratení. Ale ako bolo povedané, ešte horšie sú na tom tí, ktorí počuli a stále počutým posolstvom pohŕdajú. Tieto slová roztápajú nebesia i zem. Smrť menia na radosť a obracajú všetky ťažkosti na chutné víno. Kto by si bol pomyslel, že tento Spasiteľ sa narodil, aby bol naším Vykupiteľom? Tento poklad nebol len pre Máriu, ale pre nás všetkých. Anjel povedal: Vám sa narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. Anjel rozprával pastierom, ktorí boli Židia a rozumeli, čo znamená Spasiteľ. Maličké slovko „vám“ nás má rozradostiť. Hovorí anjel ku stromom a kameňom? Nie, hovorí k ľuďom, a to nie k jednému alebo dvom, ale ku každému z nás. Čo to pre nás znamená? Budeme pochybovať o milosti Božej a povieme: Apoštoli Peter a Pavel sa môžu radovať nad Spasiteľom, ale tento vznešený poklad nepatrí mne, úbohému hriešnikovi? Milovaní, keď poviete, že nepatrí vám, hneď sa vás spýtam: Komu potom patrí? Vari prišiel pre husi, kačice alebo kravy? Zabúdate na to, kým On je. Prišiel pomôcť iným stvoreniam, tým, ktorých prirodzenosť si vzal. Stal sa jedine Synom človeka. A kto som ja? Nie sme vari ľudské bytosti? Sme. A kto iný, ak nie ľudia, majú prijať toto Dieťa? Anjeli Ho nepotrebujú, diabli Ho nechcú. My Ho však potrebujeme a pre nás sa stal človekom. Preto sa nám patrí privítať Ho s radosťou, keď anjeli hovoria: Lebo vám sa Spasiteľ narodil. Musíme vyryť slovo „vám“ na naše srdcia a prijať Spasiteľovo narodenie s najväčšou radosťou. Nemáme preto prijať Spasiteľa s ďakovaním, že sa pre nás narodil? S Ním máme spoločné nielen telo a krv, ale máme v Ňom duchovný poklad, ktorý je ďaleko väčší, než pozemská sláva – totiž nášho duchovného a večného Spasiteľa. Ktokoľvek to vidí a verí tomu, rozumie, čo to znamená radovať sa veľkou radosťou. Na tejto zemi je pre nás nemožné úplne porozumieť významu tejto zvesti. Život je vskutku príliš obmedzený, naše srdce príliš malé, aby sme boli schopní oceniť a nieto obsiahnuť túto ohromnú radosť. Skúsenosť nám hovorí, ako niektorí ľudia kvôli priveľkej radosti dokonca zomierajú. Keby sme ju mali obsiahnuť celú, tak zomrieme. Čím silnejšia je viera, tým z tejto premáhajúcej milosti povstane viac radosti. Pre ľudské srdce je nemožné neradovať sa, ak skutočne verí, že On je Spasiteľ od hriechu, smrti a všetkého zla. Vskutku, kto našiel lekára, ktorý dokáže vyliečiť jeho nemoc, bude sa radovať. Áno, s vďačnosťou bude sľubovať drahému lekárovi, že nikdy nezabudne na jeho dobrú pomoc. Zaiste, radosť musí byť o to väčšia, ak zo srdca verí v Spasiteľa, ktorý je Kristus, Pán, ktorý mu dáva liek na hriech a večnú smrť. Väčšina ľudí však hľadá iný druh radosti, ktorá sa im poskytne načas, tu a tam, ale ani na chvíľu nie sú skutočne slobodní od úzkosti. To nám ukazuje, že často prijímame túto správu ako sen, ktorý potom zase odchádza. Drahý anjel káže, spieva, ale my, bezbožní ľudia, spíme s pokladom pred našimi očami a ušami a nevenujeme mu pozornosť. Akokoľvek chytrý človek môže byť, no keď počuje to Slovo a nenájde v ňom radosť, má sa vskutku považovať za strateného človeka. Z čoho sa už má človek tešiť, ak nie z anjelskej správy: Vám sa narodil Spasiteľ? Kto nie je zmenený týmto slovom a nechváli Boha a neďakuje Mu, jasne ukazuje, že je stratený a odsúdený človek. Preto nech je toto pokarhaním za všetok náš chlad a našu odolnosť voči tomu a nech nás to pohne zo srdca sa modliť o Jeho milosť, aby Duchom Svätým zmenil naše srdcia a pomohol nám.

Slová „Kristus, Pán“ uzatvárajú kázeň. Kristus, Pán, je ten, ktorého si žiadali vidieť patriarchovia a proroci, ktorí Jeho príchod predpovedali. Sám Kristus hovorí, že náš otec Abrahám sa radoval, keď videl Jeho deň. Čo by za to dali Abrahám, Izák a Jakob a všetci otcovia a proroci, keby mohli žiť dosť dlho na to, aby videli Kristovo narodenie? Túžobne o Ňom prorokovali, o Jeho príchode, a boli pohltení očakávaním. Toto je ten Kristus Pán, ktorý sa teraz narodil a anjeli o Ňom hovoria pastierom. On bude udeľovať zdarma dar spravodlivosti, večného života a spasenia, ktoré sa stratilo ako dôsledok hriechu. On opäť prinesie pokoj. Pán a zvrchovaný vládca sa narodil! Tešte sa! Buďte odvážni a šťastní, povzbudení Ním, lebo to nie je Jozua a Dávid, ktorých máte, ale jediný Spasiteľ, ktorý je skutočne Kristus a Pán. Len On vás nezvrhne do pekla, ale vyslobodí z neho. Nebude súdiť, ani neodsúdi, ale odpustí vaše hriechy. On je váš Brat a Ručiteľ, váš Spasiteľ, Pán a Kráľ. On zomrie pre vás, vykúpi vás z hriechu, smrti a diabla. Ktokoľvek verí v Neho, plesá nad Jeho narodením, je zachránený. Kto nenachádza radosť v Jeho narodení ani za to neďakuje Bohu, stále náleží diablovi. Nech každý z nás skúma svoje vlastné srdce, či sa raduje pre Jeho narodenie. Ak v ňom nenájde žiadnu radosť, mal by vedieť, že je stratený a odsúdený človek. Ktokoľvek sa nad tým raduje, nech ďakuje Bohu a modlí sa, aby jeho radosť mohla rásť stále viac. Amen.

Komentovať