Zjavená Božia milosť je spásonosná všetkým ľuďom

   Zjavená milosť Božia je spásonosná všetkým ľuďom!

Príď Pane, darca štedrý, zaklop nám na srdce.

Daj by sme v tichu a láske svätili Vianoce. Amen.

Tit  2,11 – 14:

“Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, (12) vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodive a pobožne žili na tomto svete, (13) očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy velikého Boha a nášho Spasiteľa Krista Ježiša, (14) ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkých neprávostí a očistil si vzácny ľud, horliaci za dobré skutky”. Amen

      Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu, Pánovi!

     Tichá a svätá noc, ktorá na prvé Vianoce zaodiala Betlehem do nebeského svetla, dosiaľ nič nestratila zo svojej príťažlivosti a tajomstva. Pripomínajú nám ho svetlá vianočných sviec a symbolov, ktoré ozdobili ulice, námestia a všetky naše domovy a kostoly. Sú to najmä neodmysliteľné vianočné stromčeky s množstvom svetielok a dobrôt, aby nám pripomínali strom života v raji, ktorý na počiatku všetkého nebeský Otec pripravil pre ľudí. Ak chceme, môžeme sa aj my pripojiť k hlasom nebeského rytierstva, ktoré spievalo nad zemou prvý slávospev:“Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!” 

       Tento slávospev nikdy neutíchol a znie raz silnejšie, plnšie, inokedy možno iba pianisimo nad našimi hlavami. To najdôležitejšie však zaznelo zo slov Božieho anjela (posla) nositeľa dobrých zpráv:“Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán”! V Dávidovom meste Betleheme sa zrodil Ten, ktorého čakali nielen verní v Izraeli, ale v hĺbke sŕdc všetci ľudia stratení v hlbinách vesmíru. Ľudia, ktorí sa stali pominuteľní a preto trvalo smutní, ktorých nikto, okrem Stvoriteľa a darcu života nemohol a nemôže účinne potešiť. Preto oslavujeme vždy nanovo zjavenie slávy Božejv Pánovi Ježišovi Kristovi.

       Na Jeho počesť zapaľujeme množstvo svetiel, krášlime svoje príbytky a rozoznievajú sa vianočné zvony v chrámoch a kostoloch. Slová anjela poslaného od Pána Boha sú hlboko pravdivé. Je v nich ponuka veľkej radosti pre každého! Preto ŠTEDRÝ VEČER nestráca nič zo svojho kúzla a príťažlivosti, aj keď mnohí stále nerozumejú Božej ponuke, alebo pred ňou v strachu utekajú. Jedni pre duchovnú hluchotu a slepotu, iní pre obavy a strach pred trestom za ich zlyhania. Mnohí sa zabarikádovali za hradbami pominuteľných vecí, od ktorých si naivne sľubujú to, čo ponúka zjavený Spasiteľa: radosť, lásku, pokoj a blaho.

    Naše posolstvo aj dnes súhlasí s tým slovom, ktoré hlásal v onej svätej noci anjel:”Narodil sa vám Spasiteľ!” Ale i so svedectvom apoštola Pavla, ktorý hovorí:“Zjavila sa milosť Božia všetkým ľuďom!” Preto dnešný Svätvečer, v ktorom sa spolu ako jedna veľká rodina stretáme je novou PONUKOU BOŽEJ MILOSTI.

Túto Božiu milosť vidíme :

1. v dare Spasiteľa

2. v dare blahoslavenej nádeje

3. v dare Božieho detinstva

                          Milí bratia a sestry, milí priatelia!

      O Vianociach sa môže hovoriť všelijako: detsky a jednoducho, alebo aj slovami básnika; aj slovami vysoko učenými, aj anjelskými. Obsah je však rovnaký:“Narodil sa nám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!” Iného Spasiteľa naozaj niet a pokiaľ zneje táto zvesť evanjelia, príťažlivosť  a kúzlo Vianoc trvá. To znamená, že trvá aj ponuka Božej milosti tomuto svetu a nám všetkým. Túto Božiu milosť vidíme predovšetkým v príchode Syna Božieho, v ktorom sa nám narodil Spasiteľ, čiže Záchranca.

     Mnohí sa však s pochybnosťami v srdciach, ale aj nahlas vyslovenými pýtajú: Potrebujeme Spasiteľa? Potrebuje Spasiteľa dnešný svet a dnešný človek? Dôsledky hriechu, ktorým je neposlušnosť voči Pánu Bohu a nevera v Božiu lásku, prinášajú smrť a všetko to, čo život ohrozuje. Hriech sveta je príčinou smrti duchovnej, časnej i večnej.    

Odmietnutie Božej lásky znamená, že sa ľudia sa prejavujú len v láske sebeckej a egoistickej. Tešia sa neraz z neprávosti, sú škodoradostní, netrpezliví v zápase so zlom, neochotní priznať vlastné chyby a prosiť o odpustenie i tých najbližších. Tam, kde by pomohla liečba narušeného vzťahu medzi manželmi odpustením, človek siaha k radikálnemu riešeniu. Pribúda rozvodov a narušených vzťahov i v širších spoločenstvách. Tam, kde je rodič alkoholik, ale i tam kde je workholik –  čiže človek poznajúci len robotu, obchod a zisk, odstavuje aj vlastné deti “na druhú koľaj”.

     Apoštol Pavel pre všetko toto a mnohé iné slabosti človeka vyznal otvorene: “Biedny ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti”? Ale on bol súčasne jeden z tých, ktorý spoznali a uverili, že “sa zjavila milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom”. Zjavila sa tak, že nám Otec nebeský poslal Záchrancu – Spasiteľa, svojho Syna Ježiša Krista. Preto apoštol radostne volá: Zjavila sa Milosť Božia, milosť ktorá je spásonosná, zachraňujúca nás z každej zlej moci: hriechu, diabla i smrti!           

     Spasiteľ, ktorý sa v onej tichej noci narodil, nebol však bojovníkom a vojvodcom po vzore kráľa Dávida. Prišiel síce z domu a z rodu kráľa Dávida, ale kráľovstvo, ktoré prišiel vytvoriť nemá nič spoločné s územím veľríše Dávidovej, alebo akejkoľvek inej ríše, známej z dejín ľudí. Pán Boh kráľovi Dávidovi nedovolil dokonca ani to, aby vybudoval chrám v Jeruzaleme, pretože jeho ruky boli postriekané krvou. Ješiš Krisus prišiel k svetu s ponukou trvalého pokoja a s ponukou panstva, v ktorom je On sám najväčším služobníkom, ktorého ozdobou je právo a spravodlivosť a v ktorom platí iba zákon lásky. 

     Bol daný najskôr manželom Márii a Jozefovi, aby všetci otcovia a matky pochopili, že v ňom majú Darcu a Ochrancu svojho základného vzťahu lásky, manželstva a rodiny. Po svojom narodení sa dal poznať ako prvým jednoduchým pastierom, aby ľudia pochopil, že v Ňom má každý svojho Dobrého pastiera, ktorý svoje ovce pozná, chráni a zachráni. Prišiel ako Dieťa, aby svojím hlasom a plačom nemluvniatka bol blízky už prvému životnému prejavu každého človeka, ktorým je tlkot srdiečka v tele matky a plač novorodeniatka. Prišiel vo svite novej hviezdy, ktorej svetlo je zrozumiteľné mudrcom a vzdelancom. Prišiel aj s plukmi anjelov, aby tí, čo velia iným, pochopili, že tu je skutočný Vodca aj pre nich, a skutočný Ochranca mieru pre všetkých.

    Milí priatelia!

     2. Zjavila sa Božia milosť a svetlo betlehemské nehasne. Sme  predmetom Božieho záujmu a preto sme obdarovaní aj blahoslavenou nádejou. Je to veľká vec, byť človekom nádeje uprostred všelijakých premien a udalostí tohto sveta. Mnoho ľudí trpí rozličným strachom a obavami, lebo mnoho z toho, na čom budovali, čomu verili a o čom si mysleli, že je to správne, dobré a súčasne večné, sa radikálne mení. 

Tu mám na mysli mnohé nádeje spájané aj s týmto časným svetom a životom. Mnohí však aj súčasne Božie dobrodenie a požehnanie prijímajú s veľkou skepsou a s obavami “o zajtrajší deň”. Žijú v strachu zo zničenia prírody, zeme, života na nej a trpia beznádejou, ktorá sa týka časnosti i večnosti.     

     Svetlo Vianoc chce prelomiť každú skepsu a pochybnosť o Božej moci a o Božom zámere. Veď Pán Boh vo svojom Synovi vykonal dielo spásy, keď Ho vzkriesením z mŕtvych urobil Pánom nad všetkým, i nad mocou hriechu, diabla a smrti. Apoštol preto svedčí:“Zjavila sa milosť Božia, aby sme sa odriekali bezbožnosti a žili v dôvery plnom vzťahu s Pánom Bohom a tak očakávali blahoslavenú nádej a zjavenie slávy Božej a nášho Spasiteľa”.

      Pán Ježiš síce neprišiel v moci a sláve podľa spôsobov tohoto sveta, ale tých, čo Ho prijímajú, vedie do svojej slávy. Samozrejme, je to iná sláva ako sláva tých, ktorí sú dnes “na výslní” a žijú “vo svetle reflektorov”. Má zasľúbenie večného trvania v spoločenstve s Pánom Bohom v Jeho kráľovstve, ktoré prichádza. 

      Milí bratia a sestry!

      3. Zjavená Božia milosť má zasľúbenie večnosti, ale má svoje dôsledky už tu, v našom časnom živote. Apoštol svedčí: “Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým, aby nás vychovávala a povzbudzovala k tomu, aby sme sa odriekali bezbožnosti.” 

      Človek nemá rád, ak si má niečo odriekať. Ale apoštolské slovo na inom mieste hovorí: “Všetko je dobré, ale nie všetko prospešné”.   

       V súvise so sviatkami je dobre pripomenúť aj slovo o miernosti. 

Nielen o zmysle pre mieru v jedle a pití, ale aj miere v daroch a darčekoch. Vianoce nemajú zruinovať náš rodinný rozpočet a voviesť rodiny do dlhov, aj keď sa stáva stále viac ľudí poplatných pochybnej kultúre – žiť na úver, z pôžičiek, ktoré niekedy privedú ľudí aj do nešťastia.Tí, čo podliehajú zvodom komercie a šialenej reklame sa ospravedlňujú sami pred sebou tým, že chceli rodine, alebo deťom dobre. Ak sme sa stali “márnotratnými” deťmi, Otec nebeský nás skrze Pána Ježiša chce “vychovávať” a prijať ako svoje milované deti, aby sme tvorili rodinu, ktorá je vzácna v Božích očiach a je pripravená na konanie dobrých skutkov. Dobré skutky sú len tie, o ktorých Boh sám hovorí že sú dobré. Také slúžia nielen nám osobne, ale súčasne aj našim blížnym.

   Milí bratia a sestry, slovami básnika Daniela Heviera chcem na záver povedať niečo o pochybnostiach, ktoré sa môžu ozvať v duši najmä dospelých, zoči – voči tomto vianočnému, úžasnému Božiemu posolstvu:

„Aký kráľ, iba králiček,

a mnohým sa to nezdá,

no pozri mu do zreničiek,

svieti v nich malá hviezda.

Keď sa na neho pozreli, 

Z tvári im zmizli vrásky,

A zbadali to dospelí,

Že je to kráľ – n o  l á s k y!

Taký kráľ nemá armády,

Žoldnierov, ani stráže,

Nenávisť láskou nahradí,

Všetkých mať rád nám káže.

Dospelým to však dôjde až

Neskoršie ako deťom.

To pre vás prišiel tento čas,

Radosť, čo vládne svetom.

Uprostred všetkých darčekov,

Ktorými izba praská,

Boh podelil sa s človekom

O darček menom: Láska.”

     Milí priatelia, je to skutočne tak, pretože “sa zjavila milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom”. Preto svetlo a čaro Vianoc, ani tajomstvo prítomnosti “Boha s nami” (Imanuela) nekončí, nehasne a neumenšuje sa. Nové a nové generácie ľudí Ho objavujú, spoznávajú a počúvajú s úžasom. Verím, že aj dnes vianočné evanjelium nájde dobrú pôdu v našich srdciach a začne rásť a prinášať dobrú úrodu v novote života. A tam, kde už rastie, tam znova povzbudí, poteší a posilní ľud vzácny, horliaci za dobré skutky. Amen.

  Štedrý večer 2007 Sobotište a Rovensko               Ľubomír Batka st.

Komentovať