Sviatok Adama a Evy

               Sviatok Adama a Evy 

      Dnes je Štedrý deň. To vie, isteže, aj malé dieťa. Oveľa menej ľudí si uvedomí, že dnes sú v kalendári zaznačené hneď dve mená: Adam a Eva. Každý nositeľ takého mena má teda dnes svoj sviatok a treba mu blahoželať. 

      Ale blahoželať si máme dnes v skutočnosti všetci. My všetci totiž toto meno nosíme, bez ohľadu na to, aké meno máme zapísané v rodnom liste, alebo v občianskom preukaze. Meno Adam je hebrejské slovo, ktoré znamená: človek i ľudia. Meno Eva tiež pochádza z hebrejčiny a znie: Chavvá, doslovne: život, v zmysle: matka všetkých živých. Písmo sväté oznamuje, že ľudí (adama) stvoril Pán Boh a “stvoril ich ako muža a ženu”. Nie je preto primerané hovoriť, že žena nie je rovnaký človek ako muž stvorený na Boží obraz. Meno Eva dal svojej žene (manželke) jej manžel, ale až potom, keď sa stalo niečo veľmi závažné. 

     Obaja totiž zhrešili. Zhrešili tak, že začali dôverovať hadovi, pokušiteľovi, ktorý zviedol ženu k nevere voči Pánu Bohu a k neposlušnosti voči Jeho slovu. “Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť istotne zomrieš”. ( 1 M 2,16-17) Verzia tohoto Božieho slova bola u pokušiteľa iná. “ Had však povedal žene: Vôbec nezomriete; lebo Boh vie, že v ten deň keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo”. (1 M 3, 5)

     Biblia svedčí, že ľudia v záhrade Éden prestali veriť Pánu Bohu, zapochybovali o Jeho láske a dobrote a zatúžili byť ako Boh. Bolo to veľké zlyhanie, ktorá malo katastrofálny dopad nielen na ich život, ale aj na ich potomstvo. V tomto hriechu nevery a neposlušnosti sa narodil nielen Kain a Ábel ale aj Sét a všetky ostatné deti a potomkovia. Ľudia spoznali však iba to, že “sú nahí”. Čo to znamená? Spoznali holú pravdu o sebe a všetkých, ktorí rovnako ako oni túžia po bohorovnosti. Tento hriech, zahniezdený a zakorenený v duši a v duchu čoveka priniesol “vyhnanie zo záhrady a stratu prístupu k stromu života.”

      Nielen prvý “Adam a Eva” boli tí, ktorí zlyhali pri voľbe priority svojho života. Dôsledkom ich zlej voľby a neposlušnosti voči Stvoriteľovi zostáva narušený vzťah s Otcom nebeským a Darcom všetkých dobrých a dokonalých darov. Všetci zisťujme to, čo si uvedomoval aj apoštol Pavel: “Všetci zhrešili v Adamovi”. 

       Pád do hriechu znamenal vytvorenie “železnej opony”, ktorá oddeľuje tých, ktorí majú žiť v láske, pokoji a radosti, čiže prináša aj narušený vzťah medzi ľuďmi, medzi manželmi. 

        Ľudia “raj” stratili a zostali tak trvalo odlúčení od Pána Boha Do ich sŕdc vstúpil strach. Strach pred Pánom Bohom, ktorého hnevu a trestu sa obávali, ale aj strach jedného pred druhým. Strach ženy pred násilím muža a strach muža pred zradou a stratou lásky. Strach a vzájomná nedôvera, i snaha ovládať jeden druhého.

Tento strach ovládol nielen život prvých manželov, ale i život ich potomkov. To je úroda už prvotnej sejby, ktorú vykonal a vykonáva Boží nepriateľ. A pokušiteľ ju koná opakovane, ak dostane priestor “obsiať” svojím jedovatým slovom naše srdce.

      V jednom prípade však pokušiteľova sejba úspešná nebola. 

Vtedy, keď prišiel “druhý Adam”, pravý človek. Bol počatý bez hriechu, mocou Ducha Svätého. Narodil sa síce zo ženy, ale mocou Ducha Svätého v pokušeniach obstál a nad pokušitešom, diablom zvíťazil. Dodajme, že ním je Dieťa Ježiš, narodený v Beteheme, Syn Boží a syn Márie, človeka.

    Jeho prvý príchod oslavujeme v cirkvi vždy nanovo, lebo znamená začiatok cesty k nášmu vykúpeniu z každej zlej moci: hriechu, moci pokušiteľa i z moci smrti. Tak nastal “nový vek”, nový čas a nové obdobie v dejinách. Sviatok Adama a Evy je sviatkom aj tohoto druhého Adama, zasľúbeneho potomka ženy, ktorý diabla porazí “na hlavu”.

    Nech sa nikto nediví, že tento príchod vyvoláva vlnu nových a nových emócií radosti, vlnu nadšenia, radostného spevu a vďaky nášmu spoločnému nebeskému Otcovi. V advente je to len tichá, možno lepšie povedané: tlmená radosť. Inak to je na Štedrý deň a najmä na Štedrý večer! Tu už nielen prepuká všeobecná radosť, ale aj primerane mohutný spev chórov nebeských i tých pozemských.

                        “Človeče, neboj sa zlého! 

                         Vykupiteľa máš mocného,

                         v zápase s hriechom pomáha;

                         aj s odvekým nepriateľom

                         víťazstvo je so Spasiteľom,

                         ktorý každé zlo premáha.

                         Spievaj žalm radosti,

                         sláva na výsosti

                         Hospodinu

                         za spasenie,

                         vykúpenie,

                         ktoré nám dal v Kristu Pánu!”  (ESP 9, 3)

                                   Haleluja!

       Štedrý deň 2019                   Senica             Ľubomír Batka st.

Komentovať