Moc Ducha Svätého nás posilní v nádeji

   Moc Ducha Svätého nás posilňuje v nádeji

Uč nás, Bože

by sme išli

v nádeji a

v jednej mysli,

v dobrej vôli,

vierou noví

v ústrety dnes

Baránkovi !  Amen (M.R.)

Rím 15, 4 – 13:

“Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. (5) A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, (6) aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.(7) Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.(8) Hovorím totiž, že sa Kristus služobníkom obrezaných stal pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia (dané) otcom; (9) a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: Preto velebiť Ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu. (10) A zase hovorí Písmo: Radujte sa, pohania, spolu s Jeho ľudom. (11) A zase: Chválte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia. (12) A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho a v Toho, kto povstane vládnuť nad národmi, budú dúfať národy. (13) Boh nádeje nech vás naplní všekou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji”. Amen

              Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

     Televízny reportér robil anketu medzi americkými občanmi na tému: Nebezpečenstvo jadrového zničenia zeme a života. Jeden mladý občan čiernej pleti na otázku, či sa bojí zničenia života, odpovedal takto: “Ja som kresťan!”. Reportér si myslel, že dotyčný otázku nepochopil a preto sa ho opýtal ešte raz: Bojíte sa…? Ale tento mladý muž so širokým úsmevom odpovedal: ”Nie nebojím sa – som kresťan”!  

      Týmto vyznaním chcel vyjadriť skutočnosť, že budúcnosť sveta a života – aj keď je niekedy veľmi temná a neistá – je v Božích rukách. Kresťan, ktorý sa vierou drží Pána Boha a Ježiša Krista je vždy človekom nádeje a sa preto nemusí budúcnosti báť a ľakať.

Nechcem, bratia a sestry, podceňovať nebezpečenstvo atómovej vojny, alebo nezpečenstvo ekologickej katastrofy. Ani nebezpečenstvo sociálnych problémov a výbuchov, nebezpečenstvo nespravodlivosti v našom svete, ani nebezpečenstvo novodobého “moru”, za ktorý je niekedy označovaná rakovina, alebo AIDS. Dobre rozumieme aj všetkým každodenným problémom a starostiam našej súčasnosti. Všetky z nich sa týkajú aj nás a vieme, že ich riešenie je veľmi zložité. Preto poznáme aj v našich radoch malovernosť, niekedy aj rezignáiu na dobro a budúcnosť, tiež útek k falošným božstvám sveta, ktorými sú alkohol a drogy a podobné modly ľudí, ale poznáme aj strach.    

    My sme dnes prišli chrámu preto, aby sme sme sa povzbudili v spoločnej kresťanskej nádeji, ako ju vyjadruje aj jedno z hesiel celosvetového kresťanského fóra: V Kristu je nádej pre svet! To znamená, že v Ježišovi Kristovi bola a je ponúknutá nádej aj pre nás. Preto: 

                       Zostaňme ľuďmi nádeje!

               1. Svedectvá Písma svätého skúmajme

               2. Službou Pána Ježiša nepohŕdajme

               3. Jeho príchod radostne oslavujme

     Bratia a sestry!

     Ak chceme zostať ľuďmi nádeje, tak svedectvá Písma svätého stále skúmajme. To je trvalá úloha kresťanov. Máme duchovne bdieť, máme skúmať Písma a rozvažovať nad posolstvami, ktoré vždy vydávajú svedectvo o Ježišovi ako Kristovi a Spasiteľovi. Odporúčanie, ktoré apoštol Pavel napísal kresťanom do Ríma, platí celej cirkvi a je stále aktuálne:”Lebo čokoľvek bolo napíané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej” (v.4). My spolu so Žalmistov vyznávame: “Sviecu mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojím chodníkom”. (Ž  119, 105 )

   Apoštol Pavel aj svojmu mladému žiakovi Timoteovi odporúčal:

” Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil – a že od detstva znáš sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé Písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, trestať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré” (2 Tim 3,1 – 4). Rovnaké odporučenie je dobré aj pre nás, pretože spoznávanie Božieho slova, ktoré Písmo Sväté obsahuje nám dáva budúcnosť a nádej v Bohu. Toto odporučenie platí aj pre múdrych a mocných toho sveta, ako o tom výstižne hovorí slovo zo Žalmu, ktorý je súčasťou štedrovečernej liturgie: ”Dajte sa poučiť sudcovia zeme”. (Ž 2, 10b)

    Bratia a sestry! 

     Mohli by some vymenovať celé zástupy svedkov, ktorí sa dali poučiť živému Bohu a Jeho slovu. Stačí snáď, ak spomeniem osobnosť J.A.Komenského, ktorý ako uznávaný “učiteľ národov” a biskup Jednoty bratskej toto poučenie nezaprel v žiadnom svojom diele a čine. Myslime na to, že práve v advetnom čase máme v cirkvi  viac možností a príležitosí ako inokedy započúvať sa do Božieho slova, do svedectiev Písem, aby sme boli a zostali ľuďmi nádeje. Počúvajme pozorne a poznávajme, aká je hodnota našej nádeje vo viere v Božie milosrdenstvo a v zjavenej milosti v Ježišovi v Kristovi, našom Pánovi.     

   2. Bratia a sestry!

      Aby sme boli ľuďmi nádeje, potrebujeme skúmať Písma  a Božie zasľúbenia, ktoré sa už naplnili, ale aj tie, ktoré On priniesol a dal svetu. Nadovšetko, potrebuje poznať a dôverovať v Jeho lásku, ktorá je nad všetky známosti.

   Podstatou lásky nášho Pána je služba. Služba hriešnemu svetu a zlorečenému človeku. Povedané s Pavlom: ” V Ňom je milosť predne Židovi, potom aj Grékovi” (R 1) V našom úvodnom texte o tom svedčí takto:”Hovorím totiž, že sa Kristus služobníkom obrezaných stal pre pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané otcom; a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané.”  Nielen pre Židov prišiel Ježiš ako Mesiáš, ale pre všetky národy. Prišiel, aby nám slúžil láskou. Prišiel aj pre nás a pre náš národ. Hoci je malý počtom a prešiel ťažkými zápasmi, aj on žije nádejou na budúcnosť. Pán však prišiel pre všetkých a neprišiel proti nikomu Slúži svojou láskou: ponuku odpustenia hriechov, uzdravovaním duše i tela, pokojom a radosťou v Duchu Svätom. Stal sa naším služobníkom, aby sme večne nezahynuli. Slúži nám svojou obetou a smrťou na kríži. Pre vieru v Neho nám Boh Otec nepočíta naše hriechy. Slúži nám svojím vzkriesením a ponúka nám účasť na tomto svojom víťazstve, v nebi sa neustále prihovára u Otca za nás a posiela nám dary svojho Ducha.

      Touto Jeho službou nepohŕdajme. Nepohŕdajme Jeho posolstvom evanjelia, ani darom Jeho tela a krvi. Večera Pánova, toto tajomstvo viery nám slúži na odpustenie hriechov, ale aj ako závdavok nového života v časnosti i vo večnosti. Advent nám aj túto možnosť – pristúpenie k Pánovmu stolu ponúka bohatšie ako iný čas. Nepohŕdajme touto službou nášho Pána, aby sme sa posilnili a povzbudili v nádeji, ktorá nezahanbuje.

3. Bratia a sestry v Pánovi!

    Aj keď je s Večerou Pánovou v našej cirkvi obyčajne spojená aj spoveď, pristupujme k Pánovi s dôverou. Spoveď spravidla nie je chvíľa príjemná, dokonca môže byť chvíľou bolestnou, keď si uvedomujeme ťarchu vín a hriechov a keď máme aj verejne vyznať   svoju hriešnosť. Pedsa však je v konečnom dôsledku aj spoveď chvíľou radostnou, pretože po úprimnom pokání a vyznaní hriechov smieme počuť a prijať slovo rozhrešenia, uistenie o odpustení našich hriechov. Potom sa smieme tešiť aj prítomnosťou nášho Pána v osobnom živote, smieme Ho radostne vítať a volať: “Príď, Pane Ježiši!” To starokresťanské: Maranatha! – je prosbou, ale aj radostným uistením a vítaním Pána, ktorý prichádza k nám. Ak sa niekto odhodlá skúmať náročné prorocké a apokalyptické slovo Písma zo Zjavenia Jánovho, zistí, že je v ňom veľa hrôzostrašných a tajuplných obrazov hovoriacich o Pánovom príchode k súdu. A predsa sa končí táto kniha takýmto svedectvom: “Duch a nevesta (cirkev) hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, – nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života! Amen! Príď Pane Ježiši!”. (Zj 22)

     Tak prosme a vyznávajme aj my nanovo v tohtoročnom adventnom čase. Myslime nielen na prvý príchod Pána Ježiša pred vyše dvetisíc rokmi, keď prišiel do betlehemských jaslí, ale myslime na Jeho prichádzanie aj dnes v Jeho slove a tiež v Jeho sviatosti svätej Večere, pod spôsobom telesných darov chleba a vína. Aj pri tomto spôsobe Jeho prichádzania nech je radostne vítaný a pozdravovaný, oslavovaný a zvelebovaný v cirkvi a v našich srdciach. Nech na Jeho poctu a oslavu zneje každé slovo, všetky naše piesne a celá liturgia našej cirkvi. Nech sa uplatní výzva Žalmistu:” Chváľte Pána všetky národy a velebte Ho všetci ľudia”!  Nech “čas radosti” začína už dnes a trvá vždy, keď je On s nami a keď my chceme byť s Ním. 

     Pretože ak sa dokážeme radovať s Pánom Ježišom už dnes, budeme sa s Ním radovať aj pri Jeho druhom príchode, pri zjavení Jeho slávy. Túto nádej nám nemôže vziať nikto a nič. Preto nech nás sprevádza apoštolské žehnajúce slovo: ”Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji”. Amen

                             2. adventná nedeľa  – Ľubomír Batka st.

Pozn:Sobotište a Rovensko 1988, na www.evanjelik.sk– 2019 

Komentovať