Bohoslužba zmierenia a Deklarácia na Sliezku


Bohoslužba pokání je za námi

pondělí, 25 listopad 2019 

V neděli 24. listopadu se v Bystřici uskutečnila Bohoslužba pokání za přítomnosti představitelů naší církve a Luterské církve evangelické a. v. Cílem společné bohoslužby bylo vzájemné vyznání svých selhání a prosba za odpuštění. Kázání vyhlásil biskup západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Hroboň. 

Součástí bohoslužby bylo také představení společného prohlášení představitelů obou církví, které zveřejňujeme níže. Fotografie z bohoslužny můžete shlédnout v albu na našem facebooku. Videozáznam najdete na Youtube kanálu Bystřického sboru SCEAV v tomto odkazu.

Deklarace  společné prohlášení vedoucích zástupců SCEAV a LECAV
vzájemné vyznání našich selhání, prosba o odpuštění a touha ke hlubší komunikaci a spolupráci do budoucna

Jako vedoucí zástupci Slezské církve evangelické a. v. a Luterské evangelické církve a. v. jsme po společných rozhovorech dospěli k rozhodnutí vydat společné prohlášení k věci historického rozkolu, ke kterému došlo počátkem 90. let 20. století.
S hlubokou lítostí před Pánem Bohem i vůči sobě navzájem vyznáváme svůj podíl na vzájemných zraněních, která přes mnohé dobré snahy vedla k hlubokému rozdělení těla Kristova a rodiny evangelíků na Těšínském Slezsku.
Uvědomujeme si, že tato smutná a bolestná zkušenost přinesla neblahé důsledky v životě jednotlivců a mnohých rodin. Prosíme Pána Boha o sílu a odvahu k vzájemnému odpuštění těchto selhání a hříchů. Toužíme po duchovní obnově a proměně našich vzájemných vztahů skrze moc Ducha svatého.
Zároveň si uvědomujeme a s vděčností vyznáváme, že nás pojí společné dědictví reformačního učení zakotveného v Bibli, v našich vyznavačských spisech a v učení o ospravedlnění Boží milostí skrze vykupitelské dílo Ježíše Krista na kříži a jeho slavné vzkříšení. Naše víra stojí na tomto neochvějném dějinném základu, kterým je Ježíš Kristus a jeho dílo záchrany pro člověka. Na Něm chceme budovat i naše vzájemné vztahy do budoucna v duchu Boží odpouštějící lásky, vzájemné pokory, odpuštění a smíření.
Toužíme vydávat slovem i životem svědectví evangelia našemu slezskému lidu i širokému okolí, a to v duchu vzájemné úcty, v bázni před Pánem Bohem a v radosti za nevystižitelný dar spásy.
Přestože se v současné době nejedná o prosazování organizačního spojení obou církví, vyzýváme jednotlivce i sbory našich církví k boření vzájemných nevraživostí, předsudků a zranění, k prohloubení vzájemné komunikace v duchu smíření, k budování mostů a větší spolupráci, aby Bůh byl skrze naše společné svědectví víry oslaven. 

Pane, skloň se k nám, veď nás svou milostí cestou pokání a k radostnému životu víry skrze zachraňující moc tvého evangelia. Daruj nám své odpuštění, pokoj a hojné požehnání k oslavě Tvého jména a k záchraně mnohých od hříchu nevíry a věčného zahynutí.

2 Komentáre k “Bohoslužba zmierenia a Deklarácia na Sliezku

  1. Mgr. Marian Sedláček

    Môže mi niekto jasne a stručne vysvetliť, na čom vlastne sa obe skupiny nezhodli, a čo a kto bol iniciátorom rozdelenia?

  2. lubo batka st

    To by dlho trvalo a naviac, je ťažké byť v tom sudcom.
    V podstate išlo o smerovanie SEVC- či bude orientovaná podľa Symbolických kníh (luteránsky – viď Lutherská ev.cirkev), alebo voľnejšie. Viac na ich stránkach.

Komentovať