Stále aktuálne?

Stále aktuálne?

Naša cirkev evanjelická je pravá cirkev Kristova.
Viďme tedy:
1. V čom sa ako taká dosvedčuje;
2. k akej povinnosti nás to zaväzuje.

1.
Nie je a naskrze nemá byť nikomu a tým menej kresťanskému človeku vecou ľahostajnou, všetko jedno, k akej cirkvi patrí, akú vieru má v srdci a vyznáva. To je už zlý znak bludného a prevráteného smýšľania, keď kto povie: Viera ako viera! Nie tak! I diabli majú vieru!… Nemá byť ľahostajným práve tak, ako nenie nám ľahostajným, v akom dome, s akými domácimi, pri akých súsedoch bývame. A ako záleží nám na zdravom príbytku, tak nám má o mnohoviac záležať na zdravej, čistej cirkvi a viere. A keď sme presvedčení, že naša kresťanská evanjelická cirkev je tá cirkev pravá, tedy si ju ako jej údovia máme ctiť a za ten veľký dar Pánu Bohu ďakovať. A v čom máme dôvod a dôkaz, základ i istotu toho, že je naša evanjelická cirkev cirkev pravá, a že cestu spasenia najistejšie ukazuje? To máme nadovšetko v tom, že je ona na samom Kristu založená. Osvedčenie, ktoré apoštol vyznal a ohlašoval pred zákonníkmi a staršími židovskými: To je ten kámen, za nic položený od vás stavitelů, kterýž se stal hlavou uhelní, toto osvedčenie privolal Luther zákonníkom a pohlavárom vtedajšej rímskej cirkve: Vy, držiac seba za múdrych, áno najmúdrejších, od Boha ste blázni učineni, vy zavrhli ste ten vzácny, drahý, uhelný kameň, a sami seba postavili ste za základ i za stĺpy cirkve, to blud váš, to príčina vášho zavrhnutia. Nikto iný, sám Boh-človek Ježiš Kristus je základom i zakladateľom, Pánom i hlavou cirkve svojej, veď si ju on sám obeťou samého seba vydobyl, krvou vlastnou vykúpil, to je jeho drahokúpené dedictvo, ktoré mu nikto odcudziť a uchvátiť nemôže a nesmie. A čo bludy vekov nastavaly, čo výmysly ľudské navymýšľaly, čo ľudia sami pre svoju moc a vládu, panstvo svetské a slávu, nie na spasenie, ale práve na zaslepenie a zavedenie umov ľudských naustanovovali, to nemohlo mať viacej platnosti a práva, kde k právu svojmu opäť prihlásil sa sám nebeský panovník. Tedy nie človek, ale sám Boh v Synu svojom založil a štepil tú vinicu, ktorú cirkvou menujeme; nie človek je jej pánom, hlavou a správcom, ale sám on spravuje ju neviditeľne, ale mocne a požehnane, a predivne slovom svojím a sviatosťami, v ňom samom máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, on sám je ten vínny kmen a my sme jeho ratolesti, on sám hlava a my údy. Tak sme v cirkvi jeho s ním duchovne nerozlučne spojení, tak jeho sväté evanjelium je jediným prameňom, jediným pravidlom viery našej a života nášho, tak je evanjelium jeho svíce nohám našim a jasné svetlo stezkám našim; tak nepotrebujeme mimo Krista, ani prostredníkov, ani orodovníkov, ani záslužné skutky tak zvaných svätých, jedenkaždý ako dieťa Božie v Kristu Ježiši bezprostredne a svobodne môžeme a smieme sa blížiť k trónu večného smilovania. Nehľadáme tedy spasenie svoje u ľudí, ach, veď tí všetci bez rozdieľu, všetko jedno, či sa ktorý menuje pápežom na stolici Petrovej a či lazárom, všetci sme rovnak hriešni, biedni a milosti Božej potrební; nenamýšľame si ničoho na vlastné zásluhy, ach, veď ktože by mohol mať zásluhu, keď všetci služebníci neužitoční sme; nezakladáme si ničoho ani na svojich vlastných skutkoch, ako by sme si nimi mohli vymôcť a nadobudnúť spasenie u Boha: veď však samou a jedinou milosťou Božou spasení sme: dar Boží jest. Ale Kristus Pán je nám všetko ve všem, on sám je náš život, naša nádeja, naše spasenie. A ktorá cirkev toto verí, vyznáva a učí, a tak slovo Božie čistotné a úprimne káže a sviatosti pravé prisluhuje, tá je cirkev pravá Kristova. A ohliadnite sa vôkol a súďte, nemôžete iné povedať, ako to, že takouto cirkvou je naša drahá svätá cirkev evanjelicko-kresťanská, tá pravá cirkev vzdelaná na základ apoštolský a prorocký, v némž jest gruntovní uhelný kámen sám Ježiš Kristus.

2.
Akú tedy povinnosť máme naproti tejto svojej cirkvi, ako jej údovia? Keď nám svieti svetlo viery a čistého učenia, buďme bedliví napomenutia apoštolského : Viď tedy, aby svetlo, které jest v tobě, nebylo tmou. Keď sme osvobodení zpod jarma márnych ustanovení ľudských a privedení k svobode dietok Božích, plňme napomenutie apoštolovo: Protož v svobodě, kterou Kristus nás vysvobodil, stůjte a nezapletejte se opět v jeho služebnosti. Keď je nám jediným spoľahlivým pravidlom viery a života samé evanjelium Kristovo, dokazujme spasiteľnú jeho moc celým životom a obcovaním svojím, nech tak svieti svetlo života nášho před lidmi, ať vidí skutky naše dobré a slávi Otce našeho, kterýž v nebesích jest. Keď všetkého tohoto účastní sme v cirkvi svojej evanjelickej, evanjelium Pána a Spasiteľa Jezukrista úprimne a čisté vyznávajúcej, ó tedy priviňme sa k tejto cirkvi, ako k duchovnej matke svojej s celou láskou, vrúcnosťou a oddanosťou, buďme vždy jej vernými synmi, hodnými dcérami. Ach, potrebné je toto napomenutie a povzbudenie dnes skorej a viac, než kedykoľvek dosiaľ! Je na čase, zvlášte dnes vo výročitú pamiatku obnovenia, reformácie cirkve. Veď však stav cirkve našej je so dňa na deň povážlivejší. Ten starý nepriateľ je stále v zbroji, vždy v práci, neprestajne hotový k nápadu a koristeniu. Zvod, pokušenie, otvorené, zjavné protivenstvá a nepriateľstvá dorážajú na hradby Siona, aby kazili vinicu, a k nevere a zrade privádzali slabé duše. Bohatstvo a majetok, výhody a sláva sveta sú tie osídla, do ktorých chytať sa majú ovce nášho ovčínca. A žiaľbohu, tak mnohý neodolá zvodu, tak mnohý sa zpreneverí, tak mnohý zrádza vieru, cirkev svoju, krev vlastnú… Smutno, žiaľno, áno hanba je to pre nás… Stojíme skormúteno pred týmto zahanbujúcim zjavom. Cirkev pravá, na Kristu založená, evanjelium Krista čisto vyznávajúca, a má tak mnoho neverných synov, nezdarných dcér!
Koľkí sú chladní, ľahostajní, cudzí, áno nepriateľskí naproti nej; koľkí vychovaní, vypestovaní od mladosti svojej mliekom zdravým, čistým, nesfalšovaným evanjelia, keď odrastú, dokazujú sa naproti cirkvi tak ako deti, do studnice, z níž se napili, metajíce kameni a smeti! Ach, smutný, zahanbujúci zjav. Iní sa vernejšie pridŕžajú svojej tmy, než my svojho svetla; iní sa ešte vystatujú svojimi bludami, a my sa hanbíme za svoju pravdu; iní usilujú sa získať svojej cirkvi nových údov, česť, slávu, naši vlastní zradne nás opúšťajú, naši vlastní potupu a hanu vyvolávajú na svoju vlastnú cirkev! A jak mnoho i takých v našej cirkvi, ktorí ústy síce a zovnútorne priznávajú sa k cirkvi, ale životom svojím výstupným, pohoršlivým len ešte k hanbe privádzajú meno evanjelické. Nie tak byť má, bratia moji! Precíťme, spamätajme, rozhorlime sa; navráťme sa k starej láske, aby meno evanjelika, luterána s úctou bolo spomínané od vlastných i od domácich. Bedlime, aby svetlo, ktoré je v nás, nebylo tmou; pozorujme, aby tá soľ nebola zmarená. Držme sa toho, čo máme, aby žiadny nevzal koruny našej. Nech zase zažiari sa v dávnej žiare horlivosť evanjelicko-luteránska; nech svieti svetlo nášho života pred ľuďmi, aby sme tak dokázali najzrejmejšie i chladným a odcudzeným údom vlastnej cirkve, i jej protivníkom, že áno naša evanj. cirkev ukazuje tú najpriamejšiu a najistejšiu cestu spasenia a že ona na živote svojich údov dosvedčuje svetu, že hlavou uholnou jej základu je sám Pán Ježiš Kristus, a že není v žádném jiném spasení, neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spasení býti. Tak dokážeme, že je naša cirkev pravá cirkev Kristova.

Ráč nám k tomu dopomáhať sám ty, milý náš Otče nebeský. Amen.
Jur Janoška

Záver kázne V deň pamiatky reformácie z homiletického časopisu Evanjelický kazateľ, ročník II, číslo 6, vydaného 25. septembra 1907

Poznámka: nevieme, či by v dnešnej dobe tzv. ekumenizmu mal odvahu takto verejne kázať niekto z našich biskupov alebo farárov.

39 Komentáre k “Stále aktuálne?

 1. Neviem ako to s vierou bolo vtedy . Časy sa ale menia a aj postoje ľudí.

  Protestanská ECAV dnes zažíva odpadnutie od Boha, aké Slovensko ale aj svet ešte nevidel, videl som to aj dnes na Bohoslužbách ECAV v miestnom zbore a je mi z toho smutno.

  Kedysi v obci bolo 3000 členov cirkvi, dnes je len niečo viac ako pätina z toho počtu, čísla ale nie sú dôležité, dôležitá je zapálenosť sŕdc za Božie veci a účasť na Bohoslužbách a to je tak biedne, že čísla radšej nenapíšem.
  ———————– —- ————- ———– – – — —– —————— —- ————————–
  presbyter – Miro Kucek .

  Aké je východisko ????????????????

  Poznám liek ktorý pomôže, ale ten by spôsobil radikálnu zmenu v ECAV, bez nej úpadok bude pokračovať.

 2. Pred asi troma týždňami som sa stretol na jednej cirkevnej akcií po dlhých rokoch s človekom, ktorý bol pre mňa ako apoštol Pavel pre mnohých v jeho dobe.

  Chcem tým len povedať , že Boh pred 26 rokmi viedol moje kroky tak, že mi dal poznať tohto Božieho človeka, volá sa Štefan a na Slovensko prišiel po revolúcií z bývalej Juhoslávie , bol učiteľom slova Božieho a zároveň aj kazateľom, v tých rokoch a vlastne dodnes je jeden z najlepších učiteľov na Slovensku, preto som ho prirovnal k apoštolovi Pavlovi , lebo mi dal niečo, čo ma drží dodnes, naučil ma niečo, čo dnes chýba u nás mnohým .
  Stretol som ho opäť po mnohých rokoch pred troma týždňami , pribudli mu akurát roky a pár šedivých vlasov, má už skoro 60, zápal za Ježiša ho ale neopustil. Mali sme krásny čas v cirkvi kde bol pozvaný a ja som si ho prišiel vypočuť, jeho posolstvo bolo ako vždy upriamené na Ježiša a na to, ako Pána poznať ešte viac, skrze VĎAČNOSŤ .
  Po stretnutí sme mali čas na spoločný rozhovor a hovorím mu toto :
  “Štefan , boli to nádherné roky keď si tu pôsobil, v pamäti mi utkveli tvoje slová ktoré si nás učil. Hovoril si nám v tedy toto na biblickej škole ” Ja som tu dnes na tomto mieste a učím vás, a učím vás tak, že aj keď tu nebudem, budete sami schopní žiť s Bohom, budete závislí na Svätom Duchu. ”

  On odišiel a jeho dielo sa nerozpadlo, všetkých ktorých vtedy mal pri sebe ostali verní Bohu dodnes, vrátane mňa.

  Miro Kucek – naddenominačný kresťan.

  Vypočuj si jeho kázeň, či vyučujúce slovo na adrese : http://acnm.sk/sermons/stefan-pap-vdacnost-20-10-2019/

 3. lubo batka st

  1. Hodnotenie kázne necháme na členov Apoštolskej cirkvi v Novom Meste n.V. – Ak sa tento štýl- 200 krát v kázni poveda: hej! – členom tejto denominácie páči- nemáme nič proti tomu, ak si ju budú počúvať na web.stránke AP v Novom Meste. Kopírovaná kázeň však bude zmazaná.

  2. P.Kucekovi musím však povedať, že nie je naddenomonačný kresťan, ale len denominačný, keďže favorizuje AC. Nič na tom nemení ani to, že sa podpisuje ako “presbyter CZ ECAV v Mor.Lieskovom”- lebo v skutočnosti na svoju cirkev iba pľuje, namiesto toho, aby jej slúžil ako presbyter má a sľubuje. Lebo v skutočnosti na pôde domáceho CZ mlčíte, namiesto toho, aby ste svedčili o Kristu. Svedectvo však nie je ohováranie a súdenie – čo ale neustále robíte.
  – Osobne si rád počkám na zmenu Vášho postoja a budem rád, keď mi váš domáci farár potvrdí, že sa tak stalo. Amen. Haleluja!

  P.S. Pre ostatných čitateľov: Apoštolská cirkev (už či staro, alebo novoapoštolská) má svoje vlastné učenie s ktorým sa sama vymedzila oproti A.V. Ide najmä o učenie o Krste svätom a VP, ale aj o učenie o tisícročnom kráľavstve. Oboje vychádza z mýlneho výkladu Písma Svätého.

  1. A čo je konkrétne mylné na na našich krstoch ?
   V nedeľu bolo u nás tak veľa ľudí že nebolo ani jedno miesto volné.
   Všetci naši členovia chodia pravidelne na nedeľné bohoslužby a mnohí aj v týždni, všetci máme biblický krst- ponorením -babtizo- a to sa deje až uverí človek v Pána.
   Tak aký je tu mylný výklad Písma ?

 4. BIBLIA – Skutky 8 kapitola – verš

  36 .Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť?
  37. Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží.

  Evanjelický preklad biblie – čítajme s porozumením !!!!!! Krst je pre tých, ktorí VERIA z CELÉHO SRDCA , pre iných nemá žiadny význam !!!

  Toto som pochopil, lebo som túžil poznať pravdu a v biblií je to tak jasne a jednoducho napísané, že človek nemusí mať teologické vzdelanie , aby chápal a rozumel………….
  Často krát sa stáva práve opak, že teológia prekáža našej jednoduchej viere, a to už je potom veľmi zlý stav.

 5. Mgr. Marian Sedláček

  Milý Miroslav, toto svoje úzke pochopenie krstu staviaš na verši, ktorý ke tzv. variantný, nenachádza sa vo všetkých Pôvodných zdrojoch. Preto je aj v ZÁTVORKE. Pravdepodobne ide o dodatok redaktora. A aj keby to tak nebolo, ide o jednotlivý prípad, ktorý nemožno zovšeobecniť. Pokiaľ by som postupoval takouto logikou, budem tvrdiť, že pokrstený môžeš byť len ako eunuch. Tak si vyber, buď krst, alebo potomstvo.

 6. Dovolte mi sa zasmiať, žiadne úzke pochopenie, toto nie je jediný biblický príbeh o krste, kde krst predchádzala viera krstenca .

  Tu je príbeh druhý a ešte sú aj ďalšie zapísané v knihe zázrakov – tak nazývam ja Bibliu.

  Skutky 16/ 30-34 – Príbeh o žalárnikovi

  Vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?
  Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!
  Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome.
  V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci.
  Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.
  —————————— —————————– ———————— ——————————– —————-

  Čítajte s porozumením, zase je tam len tá viera, tak potrebná pre krst a je to vždy
  o ľuďoch schopných myslieť, lebo tí sa môžu radovať , že uverili Bohu.

  PS – ja som si vybral už dávno, aj krst, aj potomstvo. Viera je produktívna.

  Miro Kucek

 7. Mgr. Marian Sedláček

  Milý brat, super, ďakujem práve za tento text. Nachádzajú sa v ňom totiž veľmi zaujímavé indície o tom, ako vnímali a praktizovali krst apoštoli a prví kresťania.
  Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. AC nemá gule na to aby krstila deti, ktoré vieru vyznať ešte nedokážu. Ecav však na to gule má. Je niečo zlé na tom, ak v AC pokrstí niekoho kto vyzná vieru? Rozhodne nie. Je to v súlade s praxou za čias apoštolov.
  Je niečo zlé na tom, ak ecav pokrstí dieťa, ktoré nevie hovoriť? Ja tvrdím že nie. Prečo? Lebo aj tam je prítomná viera a vyznanie rodiča. Moc na teba? Iste. Nejedz mäso ak neznesieš. Ja som bol pokrstený ako dieťa a nepamätám si to. Vyznať vieru som bol schopn6 oveľa neskôr. Má s týmto poradím Boh problém? Nemá. Ani ja nemám, priznávam sa k tomuto krstu.
  Ak teda čítaš s porozumením, ukáž mi, kde je v tomto texte spomenutá viera ostatných domácich, alebo ich vyznanie viery. A modli sa, aby v domácnosti žalárnika neboli malé deti, lebo to by zaváňalo heretizmom apoštolov.
  Aby si nemusel dlho hľadať, prečítaj si ešte jeden tex, kde došlo ku krstu “celého domu”.
  Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás.
  Skutky apoštolov 16:14‭-‬15 SLB
  https://bible.com/bible/644/act.16.14-15.SLB
  Tu sa už nespomína nielen viera ostatných v dome, ale ani ich vyučovanie alebo vyznanie. Žeby to nebolo až tak dôležité, ak mala vieru, vyznanie a vyučovanie pani domu Lýdia?
  Pán Ježiš odpovedá Nikodémovi, ako sa možno narodiť znova. Z vody a z Ducha. Prečo je to v tomto poradí, ak by bol krst nutné realizovať až po Duchovnom obživení? Voda je prvá spomenutá v Ježišovej odpovedi. Dôležitá je spojka “a”. Vodný krst nič neprospeje, ak v živote človeka nezasiahne Boh svojím Duchom. Niekto predpisuje Bohu, aby to urobil ešte pred krstom. Ja to nechávam v Jeho rukách. Som rád, že Ecav krstí aj vtedy, ak vidí vieru rodičov, pánov domácnosti, ako to čítame v oboch textoch.

  1. Ako môže dieťa -bátola nasledovať Pána Ježiša. keď rodičia stratili vieru ?
   Ako môže dieťa nasledovať Pána Ježiša keď krstných rodičov nie je v kostole vidieť celý rok ?
   No odpovedzte !!!

  2. A ako viete tak s istotou povedať že Ježišové slová Nikodémovi o narodení sa z vody a z Ducha znamenajú automaticky vodný krst ?
   Skúmali ste to ?

  3. Voda nového narodenia
   Čítame, ako Ježiš povedal: „Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.“ (Ján 3:7) Krátko predtým ešte povedal: „Amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“ (Ján 3:5) Čo je vlastne tá voda nového narodenia? Aký má toto slovo význam? Znamená snáď krst vodou? Budeš spasený? Nie, o tom Ježiš nehovorí. Božie slovo je tou vodou, o ktorej sa hovorí v Jánovi 3:5. Dôkazy nájdeme, keď sa pozrieme na niekoľko ďalších veršov:

   „… ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom …“

   (Efežanom 5:25-26)

   „Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.“ (Ján 6:63)

   „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.“ (Ján 15:3)

   „Posväť ich vo svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.“ (Ján 17:17)

   „Veď ste sa zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím Slovom živým a večným.“

   (1. list Petrov 1:23)

   „A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení!“ (list Jakobov 1:18)

   Keď človek celým svojím srdcom uverí tomu, čo hovorí Božie slovo, totiž, že je hriešnik a že Kristus zomrel, aby ho spasil od každého hriechu a uverí evanjeliu – potom je to v súlade so Slovom. Duch Svätý premení jeho život mocou Božieho slova a Kristovou krvou. V tej chvíli si znovuzrodený! A tento novostvorený človek, toto novonarodené Božie dieťa má potom veriť a konať podľa toho. Musí začať čítať Bibliu a modliť sa k Bohu. Musí kráčať a žiť v duchu a v zhode s Božím slovom tak, ako sa mu dostáva svetlo poznania. Byť znova narodený, stať sa Božím dieťaťom, má mimoriadny význam. Je to kľúč, ktorým sa otvárajú všetky Božie zasľúbenia. Lebo ak sa staneš Božím dieťaťom, všetky zasľúbenia sú tvoje.

   Skúmajte tieto texty !!!!!

 8. Dovoľte mi zase sa zasmiať nad tým , čo tu píšete. Naozaj je prítomná viera rodičov, či krstných rodičov ??????? Kde dočerta sa potom podeli všetci tí rodičia a krstní rodičia za posledné desiatky rokov , keď ich nevidieť v žiadnej cirkvi ??? Píšem o ľuďoch najmä evanjelikoch z obce v ktorej žijem. Kde sú tí veriaci ??

  Nesrandujte !! Žijete v realite, či niekde v oblakoch ???

  Môj otec odmietal Boha skoro celý život, lepšie povedané, odmietal sa mu poddať, pochyboval o ŇOM. Až jeho dvaja synovia dva týždne pred jeho smrťou ho v modlitbe viedli k Ježišovi, to je k Spasiteľovi.
  On priznal , že je hriešny a potrebuje HO a pre Neho sa aj rozhodol, to všetko v modlitbe na sklonku života !!!!, a len preto, že BOH jeho dvoch synov k tomu viedol a mali to poznanie, že počuli Jeho hlas , poznali Božie volanie, takpovediac v hodine dvanástej !!!!

  Moja krstná mi nikdy v živote nič nehovorila o Pánovi Ježišovi, bol som to až ja, ktorý som jej o ŇOM ( Ježišovi ) hovoril, potom čo som uveril a dal svoj život BOHU. Keby som mal čakať na ňu, až mi niečo o ŇOM povie, bol by som už dávno stratený.
  Pýtam sa, ako sa toto mohlo stať, kto ju pripustil ku krstu ??

  Takýchto príbehov Vám tu môžem menovať desiatky.

  Už moc kamuflujete okolo tohto biblického príbehu, berme ho ale tak, ako je napísaný, z viery sa nemohli radovať batoľatá, to dá rozum pán magister, z viery v Boha a zo spasenia sa mohli radovať len mysliaci ľudia, teda ľudia s rozvinutým rozumom a zmyslami.

  Nečítate s porozumením, alebo Vám chýba Radca, ktorý nám dáva poznať hlboké Božie pravdy.

  Tak sa ešte raz vrátime spolu k príbehu o žalárnikovi zo Skutkov 16 kapitoly.

  V 30 verši sa píše : ” ( žalárnik ) ich vyviedol hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? ”

  Žalárnik sa konkrétne pýta, kladie otázku, má záujem vedieť viac, lebo jeho srdca sa dotýkal práve Boh a on túži poznať pravdu. Pýta sa : čo mám robiť , aby som bol spasený ????????? Bola to dobrá otázka, smerujúca k podstate, takto sa musia aj dnes ľudia pýtať, čo majú robiť , aby boli spasení.

  31verš . ” Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! ”

  Dostal veľmi zaujímavú odpoveď, jednoduchú , priamu a jasnú, tá neguje aj vaše slová o vode a Duchu, ktoré Ježiš rozprával Nikodémovi., len s tým, že vy si to strašne zle vysvetľujete, Boh je absolútna Pravda, a keď skrze Pavla a Sílasa žalárnikovi hovorí Svätý Duch : ver v Pána Ježiša a budeš spasený, tak to platí, a netreba to otáčať a prekrúcať tak , ako to komu práve pasuje. Teda viera na prvom mieste, krst je vždy až druhý. Nemôže sa stať, aby v druhom biblickom príbehu o krste veriaceho toto už neplatilo. Boh nie je rozdvojený. Boh nemá viac právd a viac ciest.

  Viera je prvoradá, krst bez viery nemá cenu !!!!!!!!!!!!!

  V prvotnej cirkvi sa krstili výhradne ľudia, ktorí uverili, tak to berte tak .
  Za mňa nemôže nikto niesť moju vieru, to sa nedá, a ešte pritom krstní rodičia s pochybnosťami a bez svedectva o Bohu . To je absurdita !!!!!!!!! Do cirkvi sa po stáročia nanosilo veľa špiny, klamstiev, prekrúcania a začalo to v RKC.

  V 32 verši 16 kapitoly Skutkov v príbehu o žalárnikovi sa píše : ” Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome.”

  Keď si rozoberieme tento verš na drobné a pôjdeme k podstate veci , nemôžeme si nevšimnúť jeden jasný fakt, a to je slovo Božie , ktoré mu ( žalárnikovi ) hovorili , aj všetkým v jeho dome, Viera do života týchto mysliacich ľudí, nie novorodencov, prichádza práve z počúvania hlásaného Božieho slova. Viera v Syna Božieho.

  Ďalší jasný dôkaz nám odhaľuje
  34 verš. “Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.”

  ČO robil , pán magister Sedláček ??? Veselil sa s celým domom, že uveril Bohu !!!
  Iný preklad hovorí toto, teda v množnom čísle, radujú sa všetci, že UVERILI Bohu.
  34 verš – “Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uverili v Boha.”

  —————— ————————— ———————- —————————- ————————– ———-

  Ku Skutkom 16/14-15 Vybral ste si zlý príklad, len toľko napíšem, vráťme sa k veršu zo 16 kap. 31verš . ” Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! ”

  BIBLIA SA VYKLADÁ BIBLIOU, nie svojvoľne., ako to robíte vy !!!!!!!!!!!

  Úprimná , teda skutočná a nefalšovaná viera je chytľavá, keď uverí jeden taký človek v dome, Boh nám zasľúbil, že budem spasený nielen ja, ale celý môj dom.

  Môj otec zomrel v 82 rokoch a vyznal pred smrťou toho Ježiša, ktorého odmietal celý život, moja dcéra Boha pozná vo svojich 19 rokoch a je horlivou zapálenou kresťankou, už zostáva v mojom dome len moja mama, potrebuje to, čo môj otec. Ešte žije, Boh aj mne zasľúbil, že keď uverím, budem spasený nielen ja, ale celý môj dom a ja tomu verím. Celý dom.

  Miro Kucek, nad denominačný kresťan.

 9. Mgr. Marian Sedláček

  Milý brat, môj krátky výklad biblie bol jasnou a logickou ukážkou toho, ako sa písmo vykladá písmom. Som rád, že som Vás tým pobavil. Ohľadne množného čísla vo verši bohužiaľ nemáte pravdu. Je len alternatívne čítanie možné, pri ktorom sa fráza “radoval sa s celým svojím domom” preloží ako “radoval sa, že uveril s celým svojím domom”. Ale je to len alternatíva. Opäť, staviate na vode, nie na Duchu. Ako som spomenul, variantný text nie je pre výklad v tejto veci dostatočná opora. V texte o Lýdii sa viera domácich nespomína, hoci isteže mohli byť niektorí s ňou pri rieke a tiež Pavla počúvať.

  Ale poďme k Vášmu otcovi. Dal sa na sklonku života pokrstiť? Obávam sa, že nie. Napriek tomu tvrdíte, že vyznal Ježiša, a je spasený. Teda aj bez vodného krstu??? Alebo bol nebodaj pokrstený ako dieťa, anciáša jeho??? Ja toto o svojom otcovi povedať nemôžem, podľa toho, čo viem, hoci bol pokrstený, skončí v pekle, nakoľko nebol obživený Duchom ešte pred fyzickou smrťou.

  1. Ako môže kresťan povedať že jeho otec skončí v pekle ?
   No bojujte, zápaste na modlitbách za jeho dušu a uvidíte zázrak.

  2. No oživený nebol, ani nemohol byť, lebo neveril v Božieho Syna, práve ste potvrdili svojim komentárom to, čo sa tu snažím vysvetliť, že krst bez viery je zbytočný.
   Bez tejto viery ľudia plnia peklo, lebo nemajú pri sebe obhajcu – Pána Ježiša.

   Ján 3 / 18 “Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.”

 10. Mgr. Marian Sedláček

  Miloslav, ale to som predsa zdôraznil na zaciatku dialogu, ze krst bez Duchovného oživenia nič neprospeje. Avšak až keď je človek obživený je vôbec schopný uveriť. Duchovná mŕtvola nič nepočuje, na Slovo nereaguje. Nemá otvorené uši ani srdce. Ešte raz si prečítaj vďaka Komu Lýdia Pavla počúvala. Ani Vieru nevyprodukuje z vlastnej mŕtvoty. Preto z vody a Ducha sa človek rodí, a verí na spasenie, nie na narodenie, priateľu. To spôsobuje svojou mocou jedine Boh. Takže záleží na poradí krst-viera? Nie. Krst bez viery je ako si povedal nanič. Ale je to len vonkajší znak znamenajúci pochovanie Starého Adama. Nič viac nič menej. Podstatné veco sa môžu udiať skôr či neskôr. U mňa neskôr u Teba skôr. Boh s tým problém nemá. Ty zdá sa áno.

 11. Potom načo je potrebné predčasne krstiť ??

  Väčšina takýchto krstencov v dnešnom svete podľa mňa nedosahuje spasenie.

  Načo ich potom krstia, vie to niekto vysvetliť ? Myslím si, že toto sa robí pre peniaze.
  Čo mňa v tejto veci zaujíma je ovocie, to ovocie je najdôležitejšie, píšem samozrejme o ovocí Svätého Ducha, a toto si naozaj všímam v každom cirkevnom spoločenstve, a ono naozaj hovorí niečo o kvalite jednotlivca a celého cirkevného spoločenstva. Nikto ma neoklame o znovuzrodení, ani o krste, Ježiš hovorí ” ste soľou zeme , ak soľ stratí chuť čím ju osolia ???

  Ak sa budeme držať biblického krstu, tak budeme ľudí krstiť až po tom, čo uveria a rozhodnú sa žiť nový život s pánom Ježišom. Vodný krst má veľký symbolický význam, nielen že je to akt poslušnosti človeka pred Bohom, ale je to aj symbolom pochovania starého človeka vo vode krstu a vstane z vody krstu pre nový život s Kristom, stotožnenie sa s jeho vzkriesením , nielen smrťou, Pochovať človeka vo vode krstu môžeme len ponorením, nie pokropením. Lebo pokropenie nie je pochovanie, lebo voda sa nezavrie nad človekom. Ľudia si to už strašne zjednodušili za tie stáročia. Sú pohodlní.
  Rim 6/4 “Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života.”

  Krst má byť tiež verejný, nie schovaný.
  Takto som to ja pochopil pri štúdiu Biblie. Tam som si overoval všetko , čo učia cirkvi.
  To čo hovoril Ježiš Nikodémovi o vode a Duchu, nie je vodný krst, ale slovo Božie, to očisťuje človeka, v tomto sa sakramentsky niektoré cirkvi mýlia a ja sa potom čudujem, prečo v kostoloch sedáva toľko neobrátených ľudí a svetských kresťanov, často úplne bez viery a sú členmi cirkvi .

  Duch je samozrejme Svätý Duch od Boha , ktorý účinkuje pri znovuzrodení človeka.
  Ja som moje znovuzrodenie prežil dokonale na biblický spôsob, preto som pevne veriaci a vyznávajúci Bibliu ako jedinú skutočnú pravdu, keď si spomeniem na môj deň znovuzrodenia vždy ma naplní radosť a nádej z toho plynúca, tá radosť je z nového života ktorý dáva BOH, je to víťazný život, nie porazený, ale aj nádej večného života, ktorý je darom od Hospodina Boha.

  Čo som prežil, to som našiel v Biblií a to je úžasná vec, toto podporuje vieru, lebo ona rastie, preto máme žiť Božie slovo, teda nie byť len poslucháčmi, ale činiteľmi a toho sa držím a to vyznávam.

  Aj toto Biblické slovo dokazuje to, čo tu píšem, tú hlbokú Božiu pravdu ktorú nachádza nie každý pokrstený, ale každý , ktorý celým svojim srdcom hľadá Pána.

  Ján 4/13-14 Ježiš jej povedal: „Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný.
  Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“

  Pýtam sa všetkých, čo je to za vodu o ktorej rozpráva Ježiš ??
  Je to tá istá voda o ktorej Ježiš rozpráva v nočnom rozhovore Nikodémovi.
  Ján 3/5 Ježiš odpovedal: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.”

  Je to vodný krst, či je to čisté Božie slovo ?? Tak čo to je ??? Ježiš nám hovorí, že nám dáva vodu , z ktorej keď sa napijeme už nikdy nevysmädneme.

  —————— —— —————— ———————– ——————– ——————- ————-

  Ján 3 / 11 ” Amen, amen, hovorím ti: O tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo.”
  .

  Miro Kucek, nad denominačný kresťan, člen ECAV.

  1. Dobre napísané Miro . Ježiš dáva vodu z ktorej keď sa napijeme nevysmädneme, to znamená že je to niečo trvalé a pevné. Je to Božie Slovo oživené Duchom.
   Človek ktorý toto prežije a prežíva je trvale horlivý pre Boha a vyviera v ňom prameň prúdiaci do večného života.
   Potrebujete toto poznať aj vy Luteráni a zmení sa všetko. Aj kostoloch nebude smútok ale radosť zo spasenia a určite tam potom nebude chýbať celá stredná generácia.
   My v AC toto poznáme a preto usilujeme aby z nás táto živá voda prúdila a zasahovala všetkých naokolo

 12. SKUTKY 16/13 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli.
  14 Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol.
  15 Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás: „Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa.“ A prinútila nás.

  k 14 -temu veršu
  Viera prichádza z počúvania Božieho slova. Píše sa tam o tom, že Pán žene menom Lýdia otvoril srdce, zrejme určite preto, aby to počúvané slovo prijala do srdca a uverila mu.

  v 15 verši sa spomína , že ona aj so svojim domom sa dala pokrstiť a tiež o tom, že ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa.

  Verná ktorému Pánovi ???? No jednoznačne Pánovi Ježišovi. Potom sa naozaj muselo s ňou niečo pri tom počúvaní Božieho slova stať. Stalo sa to, že uverila správe o Ježišovi.

  A prečo sa krstil celý jej dom ?? Keď som uveril ja , tak ako uverila žena menom Lýdia , nenechal som si to pre seba, ale všade som o tom rozprával. Tak to doma vo svojom dome urobila aj žena menom Lýdia, teda zvestovala tú dobrú správu o Synovi Božom a domáci uverili a nechali sa pokrstiť.

  Netreba pán magister Sedláček okolo tohto príbehu špekulovať, je to jasné ako to bolo, Krst bez viery nemá význam, tam ale viera bola prítomná. Lebo iné biblické príbehy o krste veriacich toto dopĺňajú, a my to musíme brať do úvahy. Biblia sa vykladá len bibliou, nie našim domýšľaním. Aj Saul, apoštol Pavel potreboval vieru a až potom ho pokrstili. Skutky 9/17-18

  1. Vazeny brat v Kristu, ste sektar, ktory neprijma sviatost krstu deti. Mali by ste sa vzdat funkcie presbytera v ecav, lebo nevyznavate zakladny clanok ucenia a.v.

   Mozte tu mudrovat o tom co cirkev vyriesila uz velmi davno, odvzdy to praktizovala len si nepiste ze ste naddenominacny ked ste jasne vyznavac jednej denominacie … a nie je to ECAV a.v.
   https://patmos.sk/vierouka/krst-svaty/

   1. Vážený, v prvom rade sa upokojte !!!!!!

    Nazývať ma v jednej vete váženým bratom v Kristu a v druhom slove sektárom, je veľmi čudné. Niečo vo Vašom živote nefunguje tak, akoby malo. Ste akýsi rozpoltený a neistý.

    Odvtedy ako som uveril v Božieho Syna Ježiša sa striktne držím Biblie a viete prečo ?? Lebo nechcem zažívať pády v mojom živote, Boh nás varuje od toho , aby sme neboli pokrytcami, pozrime sa otvorenými očami do našich radov v ECAV, účasť na Bohoslužbách býva 3 – až 10 % ná, to je plošný pohľad na celé Slovensko. V ECAV sa učí niečo strašne zle, lebo nie je možné, aby zdravá cirkev takto dopadla. Na toto ste neprišli ???

    Poďme veci meniť ! Poďme sa bližšie pozrieť na príčiny pádu !!
    Či Vám je to jedno ????

    Držme sa Božieho slova, ono je pravdou a nikde v biblií nie je ani slovíčko , ktoré by potvrdzovalo vašu verziu.

    Boh nerobí nedokonalé veci, ale dokonalé, kde sa podeli v ECAV všetci tí krstení za posledných 30 rokov vrátane rodičov a krstných rodičov ?? Akosi ich nevidievam v cirkvi. Dnes tie deti majú najviac 30 rokov a ich rodičia s krstnými okolo 55 rokov. A práve táto veková skupina v cirkvi najviac chýba. Rozhodujú skutky, nie reči .

    Odporúčam Vám, aby ste si naštudovali čo to znamená pre človeka , nový život v Kristu Ježišovi – Čo to znamená v praxi, teda v živote človeka, nie čo je napísané o tom v nejakých doktrínach, ktoré sú často mimo reality.

    Miro Kucek – presbyter v ECAV

    1. Úplne sa nestotožňujem s vieroukou ECAV o krste , lebo je tam množstvo chýb a omylov. Jedna z nich je tá, že krst očisťuje, Nie krst očisťuje človeka , ale drahocenná krv Pána Ježiša Krista, nie pre krst získavame večný život, ale pre vieru v Syna Božieho, teda Ježiša. On za nás zomrel, on na Golgote niesol naše previnenia.
     Malé dieťa ktoré sa narodí nie je hriešne, je čisté, preto ak zomrie ide do neba , a je to každé dieťa do veku 3 , 4 či 5 rokov ktoré ak zomrie , ide do neba, aj dieťa moslima, indiána, budhistu, hinduistu či totálneho ateistu, alebo šamana. Žiadny vodný krst na to nepotrebuje.

     Úplne sa stotožňujem s týmto blogovým článkom , kde sa autor pokúša vysvetliť problematiku krstov v cirkvách.

     https://blog.postoj.sk/18679/krst-vo-vode

     Miro Kucek, nadenominačný kresťan, člen ECAV.

     1. Milan

      Miro bog. postoj som prečítal celý. Absolútny súhlas , je to plno biblické.

      Dúfam že to tu nevymažú, potom môžem povedať, že neskúmajú ale idú ako slepé ovce.

 13. Mgr. Marian Sedláček

  Milý Slavo, človek, ktorý má odlišný názor vo veci krstu nie je žiadny sektár. Ja jeho názor na krst rešpektujem, nakoľko NIE JE v rozpore s bibliou. Krstiť iné deti a vlastne ani dospelých on nemusí, a ani svoje deti dať krstiť nie je povinný, ak takto rozumie Písmu. Ja a ty tomu rozumieme v širšom zmysle. Urobme podľa svojho svedomia a on nech urobí podľa svojho.

  1. Ved hej aj ja ja jeho nazor respektujem – ako nazor clena novokrsteneckej krestanskej denominacie.

   Stale ho povazujem za brata v Kristu. Len ma rozculuje ked

   1. Sa tu sam nazyva “naddenominacny” pricom klame
   2. Nepochopitelne “posobi” ako presbyter ecav
   3. Vyucuje tu a presviedca tu inych o svojich (mylnych) nazoroch

   V tomto pripade je vlk v ovcom ruchu…

   1. Naddenominačný znamená že nie je
    pod autoritou žiadnej konkrétnej cirkvi, ale svojou misiou sa snaží podporovať vzájomnú spoluprácu ľudí zo všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Čo sa týka vierouky, prijíma všetky doktríny, na ktorých sa historicky zhodli všetci kresťania. V jeho misijnej činnosti sa snaží zameriavať na to, čo nás ako kresťanov spája, a nie na to, čo nás rozdeľuje.

    Tak POZOR !!!! Nie je žiadny vlk v ovčom rúchu !!

 14. lubo batka st

  Milí bratia a sestry vanjelici- to čo tu môžete čítať pod článkom: Stále aktuálne, – je ilustráciou toho, o čom hovoril jej biskup Jur Janoška. To platí dodnes.

  1.Bolo by možné pánov Kucekovcov z Apošlskej cirkvi (AC) jednoducho zmazať- ale tu sa veľmi jasne ukazuje, práve spôsob ich “apoštolovania”. M.Kucek je pokrytec najmä v tom, že napriek tomu, že je tzv.naddenominačný- prijal úrad PRESBYTRA v ECAV v Moravskom Lieskovom.
  Sem prichádza nie iba provokovať, ale najmä “loviť”-presne tak, ako na to upozorňuje Ježiš: “Zlodej prichádua, len aby kradol, zabíjal a hubil”- preto je “vlkom v ovčom rúchu.” Systematicky ponižuje a uráže veriach v ECAV, (v Moravskom Lieskovom! ale mlčí!) a tvrdí, že je iba jediná záchrana – ísť tam, kde je on a jeho brat.

  Faktom je, že AC – vznikla najmä z odpadnuých evanjelikov a iných kresťanov.
  Preto ešte raz- to, čo môžete čítať je názorná ukážka pokrytcov a falošných apoštolov.

  2. S AC nemá ECAV spoločenstvo stola ( VP), keďže neuznávajú ani hodnotu Krstu Kristovho (svätého) ani Jeho Svätej Večere. – Napokon, vyššie sám uvidol, že sa s učením ECAV nestotožňuje. ( Navyše ho ani nepozná a preto nie j možná ani zmysluplná diskusia s ním a jemu podobnmi).

  Osobne poznám “apoštolských” viacerých, rešpektujem ich názor, ak sa predstavia kto sú a čo veria tak občas s nimi aj diskutujem. – Ale súhlasiť s ich učením evanjelik. a.v. nemôže – a nesúhlasím ani ja.

  3. Ukážka nedostatočného poznania Písma Svätého a Božieho slova je aj tvrdenie o bezhriešnosti detí / do 3- 4 -5 roku/ a ich spasení samých zo seba (- stačí im na to smrť!!?)

  1. mathos

   Musíme si dávať na falošných prorokov, ktorí by chceli oslabiť našu vieru. V prvom rade byť evanjelikmi aj po vyše 500 rokoch je dôležité. To nie sú iba stredoveké teologické spory, ktoré sú dávno minulosťou. Mnohé deformácie pretrvávajú dodnes, preto naša opodstatnenosť ako evanjelikov aj na Slovensku je skutočne oprávnená. Základom viery je Božie slovo, za ktoré sa môžeme kedykoľvek postaviť. Pretože to, čo sa s ním nedá zlúčiť, je falošné učenie. Dnešná doba je plná rôznych duchovných prúdov a učení, v ktorých sa človek niekedy ťažko vyzná. Preto je úlohou nás, ktorí stojíme na hradbách Siona dávať pozor na nepriateľa. Ten niekedy prichádza v ovčom rúchu, ale jeho podstata je byť dravým vlkom, škodiť a zabíjať. Zvlášť sa jedná sa o človeka, ktorý sa obrátil k Bohu a teraz chodí a káže evanjelium. Všade kde príde, je nabité a ľudia sa zaujímajú o to, čo hovorí. Len sa treba rozprávať s ľuďmi, ktorí ho už zažili. Hovoria, že všade kde prišiel, zanechával po sebe rozdelenia, nepokoj a problémy. Skutočne sa teda musíme mať na pozore, diabol prichádza aj pod rúškom anjela svetla.
   Pokoj Vám!!

   1. No vážený, nepoznám Vás, ale viem, že do diskusie so mnou sa tiež nehrniete, asi viete prečo.
    Lebo doteraz z vás ani jeden neodpovedal na otázku , kde sú všetci tí ” svätí “, teda krstení v ECAV, lebo z roka na rok je v kostoloch menej a menej ľudí.

    Svätí sa nevyhýbajú Božiemu slovu, ani spoločenstvu, majú záujem o to, aby aj ostatní ľudia poznali pravdu o Bohu, tak ako to kedysi hovorila aj Kristína Royová – “budem privádzať hynúce duše ku Kristovi”

    Miro Kucek

  2. Pán Batka, nie ja som falošný, ja nemám problém tu na tejto stránke komunikovať o čomkoľvek , odpovedať na každú otázku , ani sa stretnúť s hoci kým kdekoľvek a veci si prediskutovať.
   Ten problém ako vidím máte výhradne Vy, už nie ste schopný toho, aby ste priamo so mnou diskutoval, už len obchádzate a šírite bludné reči, ako tí niektorí ľudia pred sto rokmi to robili so sestrami Rojovými na Starej Turej .

   Miro Kucek nad denominačný kresťan.

  3. Pán Batka, AC vznikla s odpadnutých evanjelikov ? To môžu takto povedať aj katolíci, že ECAV vznikla s odpadnutých katolíkov.
   Je to smiešne čo píšete. Nie, AC vznikla z ľudí ktorým sa Boh dal poznať a ktorí zatúžili ho hlbšie hľadať a poznávať na každý deň, niekdajších domácich zboroch im nebolo umožnené sa spoločne o tejto pravde zdielať, tak založili si svoje prebudené zbory a dodnes sú duchovne živí.
   To čo píšete o Mirovi ani komentovať nebudem, len jedno, má legitímnu otázku a nikto mu tu na ňu neodpovedal.
   Aj neodpovedať je odpoveď.

 15. Mgr. Marian Sedláček

  Ok, poviem to ako to vidím. Aj keď si tým zas niekoho pohnevám. Pokiaľ viem, AC mnohokrát vznikla skôr následkom hladu po autentickom nezriedenom a 3x neprecedenom svedectve a duchovnom živote. Obvykle tam kde už nebola dostupná hutná dobrá duchovná strava, a tí, čo za to mali zodpovednosť, tí odpadali. Ovca nie je zatúlaná, ak sa ide nažrať tam, kde je zeleň. Viď príklad horlivého brata dozorcu Myjavy, ktorý založil službu AC v Senici. Dodnes sa mi rozum zastavuje, že v celom senioráte mys ecav takmer neeexistuje hlbšie biblické vyučovanie, študijné a modlitebné skupinky, keďže prakticky nie je ani “dopyt” po Božom Slove. Akoby sa luteráni už naučili “nežrať”, a začalo im to tak vyhovovať. Keby som ho sám aspoň doma v zbore biblické hodiny neinicioval, zdochnem na podvýživu. Alebo sa pôjdem najesť inde. Nie preto, že by som chcel odísť preč z ECAV. Jednoducho preto, že som hladný po Božom Slove v nezriedenej podobe. To nie je odpadnutie, to je otázka prežitia.

 16. Mgr. Marian Sedláček

  Milý Milan, v mnohom dávam za Pravdu Tebe, a v mnohom bratovi Batkovi. Mohol by som ako ty vyplakávať nad stavom a štatistikami v ECAV, alebo už dávno odísť, ak by som sa mal zariadiť podľa ľudí, ktorí mi v nej hrubo ublížili. Ja som sa rozhodol zostať, a bojovať ram, kde som. Nie v dokonalom spoločenstve, nie s dokonalými a ideálnymi ľuďmi v ňom. S takými pokazenými ako som v mnohom ja sám, a vydržia to so mnou. Od mnoh_ch sa môžen učiť tomu, v čom sám zlyhávam.

  Napr. Tvoj názor na spasenie detí. S ťažkým srdcom musím povedať, hoci by som si prial, aby to bolo inak, že žiadna magická hranica bezhriešnosti detí vo veku 3-4-5 neexistuje. Jediné, čo možno o tom povedať, že do svedomia malého dieťaťa vidí Boh lepšie ako my, a bude súdiť podľa svedomia, myšlienok i skutkov hriešnikov bez ohľadu na vek, mentálnu vyspelosť alebo dobu v ktorej žili. Ak dá milosť, je to Jeho suverenita, a v zhode s Jeho charakterom. Nebudeme mu môcť namietať, že nikto nikdy u toho a toho žiadny prejav viery nevidel. Alebo namietať, že henten bol pokrstený skôr, ako stihol otvoriť ústa a niečo vyznať. Alebo že nie je košer aby bol v nebi niekto vodou nepokrstený, alebo nedostatočne ponorený, veď sú na to technické normy.

  Bratu, to že si v presbyterstve využi na budovanie cirkvi. Založ v zbore skupinku, zober tú menej pohodlnú službu, rob niečo, na čo máš dary. Inak ak sa cítiš doma v AC, kľudne z ECAV odíď, a daj priestor iným. Nebudeš prvý ani posledný.

  Ja zostávam a bojujem. Do posledného muža, do poslednej ženy. Aj za cenu, že budem na biblickej hodine SÁM.

  1. Pán Sedláček, odkiaľ ste a kde pôsobíte ????

   —— ———————- —- ————— —– ————– ————– ——————– —————

   A čo sa týka malých detí, biblia nikde nespomína , že sú hriešne a bez krstu zahynú. Veď to je nezmysel.

   Biblia hovorí, že takých je Nebeské kráľovstvo. A ja vychádzam z tohoto slova.

   POŽEHNÁVANIE MALÝCH DETÍ – Biblia -Matúš 19
   13 Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali.
   14 No Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
   15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

   Tu čítame jasne pán magister, Ježiš nekrstil deti, ani nikde v biblií o tom písané nie je, to čo učia niektoré cirkvi sú len ich domnienky, Ježiš sa dotýkal detí, lebo ich mal rád, kládol na ne ruky a modlil sa za ne a hovoril jasne – takým patrí nebeské kráľovstvo . Prečo ??? Lebo viera takýchto detí je úprimná, nefalšovaná a nepokrytecká. Nevedia ešte rozlíšiť čo je dobré a čo je zlé, a preto aj BOH na nich pozerá inak – sú spasené a všetky- ich neničí hriech.

   Tu je ďalší dôkaz : Matúš 18. NAJVÄČŠÍ V BOŽOM KRÁĽOVSTVE
   1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“
   2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich
   3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.
   4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.
   5 A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

   Potrebujem ešte okolo toho niečo písať ??? V ECAV sa o tomto skoro vôbec nehovorí, aj preto je v cirkvi toľko neobrátených ľudí, akoby sa báli toho slovíčka OBRÁTENIE – alebo mu niektorí ani nerozumeli. Poznal som kňaza, ktorý mi povedal, že on obrátenie nepotrebuje, to akoby povedal, že znovuzrodenie nepotrebuje, lebo ono spôsobuje obrátenie, teda zmenu mysle človeka, odklon od lásky k svetu , smerom k láske k Bohu , bez tejto zmeny človek nedôjde do cieľa.
   Takže tu je to jasné, ak nebudeme ako malé deti, nevojdeme do Božieho kráľovstva, Deti nie sú hriešne, ani zotročené hriechom, samozrejme mám na mysli úplne malé deti – lebo takých je kráľovstvo nebeské. Ježiš hovorí o tom jasne a ja o tom vôbec nepochybujem.

   ——————– —————— ——————– ———————– ——————— —————————-
   Byť sám na Biblickej hodine asi nie je to, čo chce Boh. Boh dáva prebudenie do ľudských sŕdc a vždy, v každej dobe volá ľudí k sebe, Kto počuje Jeho hlas, obráti sa a začne ho nasledovať, teda slúžiť mu, ten má vyhraté. Apoštolská cirkev ktorú tu pranierujú Pán Batka a pán Mathos vzrástla od revolúcie 10 krát, to znamená, že stav počtu členov narástol o 1000 % a počet návštevníkov nedeľných Bohosľužieb ešte viac !!!!!!. Toto je jasné Božie požehnanie. Pýtam sa Boha prečo je to tam tak a v ECAV úplne inak ??? Pýtam sa, aj keď to dobre viem, však kto môže vedieť viac ako ten , ktorý s nimi žil a dodnes žije ????
   Odpoveď je jasná – milujú Boha.

   Ja som ochotný pracovať na duchovnom poli v ECAV viac, dokonca Boh ma dnes vedie ku konkrétnej činnosti, uvidím však, čo bude ďalej a záleží len na tom, či sa ľudia pripoja, alebo to pôjde tak ako doteraz. Vybíjať bez výsledkov sa nemienim, kde Boh prácu požehnáva musia byť výsledky, lebo nie je doba na to, že si povieme, času je dosť, NIE JE. Potrebujeme hrať prvú ligu, ako ju hrajú tí v AC, o tomto to je, my dnes hráme poslednú a je to na hanbu.

   Miro Kucek

  1. To je jedno Marian ja som tu registrovaný pod menom môjho 4 ročného syna a volám sa Jano. som brat Mira a žijem blízko neho.
   Odišiel som z ECAV v r. 1998 a to z dôvodu svadby , bral som si dievča zo Senického zboru od brata Baču. Nechcel som ostať v ECAV aby naše manželstvo trpelo duchovne, kedže som bol stotožnený s učením v AC

Komentovať