Pastiersky list Zboru biskupov k Pamiatke reformácie 2019

Pastiersky list Zboru biskupov k Pamiatke reformácie 2019

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2019

21.10.19

Zbor biskupov ECAV na Slovensku

Stanoviská a vyjadrenia

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milé cirkevné zbory! Prijmite od nás úprimné bratské pozdravy pri tohtoročnej Pamiatke reformácie. 31. október, výročie Lutherovho zverejnenia 95. téz proti zneužívaniu odpustkovej praxe, je navonok možno nenápadným, no sviatočným dňom pre každého úprimne veriaceho evanjelika.

Hovorí mu, že cirkev, ktorej je členom, nevznikla z nejakého ľudského rozmaru, špekulácie, náhody, či dokonca omylu, ale zrodila sa z radikálneho poukázania na tri kľúčové skúsenosti viery, ktoré v každej generácii kresťanov majú absolútnu platnosť, ale rovnako sú v každej generácii kresťanov prekrývané hriechom pýchy, sebavedomia, či povrchnosti. 31. október sa zrodil zo skúsenosti, že najrozhodujúcejším pre záchranu človeka je Ježišovo dielo spásy. Zo skúsenosti, že človek je na toto dielo úplne odkázaný. A zo skúsenosti, že človek nemôže Ježišovo dielo nahradiť ničím vlastným, nech by to malo punc akejkoľvek náboženskej, alebo morálnej kvality. Takto Pamiatke reformácie rozumieme, pre toto je nám vzácna a v tomto duchu si jej odkaz chceme sprítomňovať aj dnes. Drahí naši, bratia a sestry, prežívajme radosť, chválu a vďaku, ale majme tiež otvorené uši, slobodné srdcia a citlivé svedomie, aby nám neuniklo nič podstatné z toho, čo bolo podstatné pre Luthera a otcov reformácie, pre mučeníkov a obrancov luteránskej pravovernosti v našich dejinách, či pre tých, ktorí nás vychovali v evanjelickej viere a boli nám príkladom!

     Zaostrujeme svoj pohľad však aj bližšie, aby sme uvideli niečo konkrétne v životnom príbehu nášho reformátora a evanjelického hnutia, čo by bolo pre nás konkrétnym povzbudením na našej ďalšej osobnej i spoločnej ceste. Najdôležitejšou udalosťou práve spred 500 rokov, z leta 1519, bolo konanie Lipskej dišputy, intelektuálneho a slovného súboja medzi rímskokatolíckym učencom Johannom Eckom a profesormi wittenberskej univerzity, predovšetkým Martinom Lutherom. Luther  s Eckom diskutoval o otázke primátu pápeža, jeho právomocí a zdrojoch pravej jednoty cirkvi. Práve v Lipsku získal  povesť nového Husa, ktorého treba umlčať. Jedna vec však bola na Lutherovom počínaní si počas dišputy zrejmá a z jeho strany programová: neustále sa odvolával k autorite Písma Svätého. Tento jeho probiblický postoj potom vyvrcholil v roku 1521,  keď pred wormským snemom odmietol odvolať svoje učenie, postavené na Písme. Toto bolo impulzom pre vznik evanjelických spoločenstiev v Sasku, v Nemecku, ale aj na území Slovenska.

Sestry a bratia, toto viďme, a nech je práve táto časť Lutherovho zápasu takým istým mocným impulzom pre nás dnes, po 500 rokoch: jednoznačné spoľahnutie sa na pravdu, význam, dosah a autoritu Božieho Slova! Zaužívali sme si menovať sa „cirkvou Božieho Slova“. Nech toto pomenovanie nie je iba frázou bez skutočného obsahu. Ako biskupi vás povzbudzujeme a povzbudzujte sa i vy navzájom k štúdiu Božieho Slova v našich cirkevnozborových spoločenstvách. Poctivo Božie Slovo vykladajme, ochotne z neho čerpajme a prakticky ho žime! Otvárajme Bibliu v našich rodinách. Rodičia, veďte svoje deti k láske a k bázni voči Božiemu Slovu. Starší, buďme sprievodcami Božím Slovom mladším. Každý osobne si dajme predsavzatie, že Božie Slovo urobíme viditeľnejším a autoritatívnejším sprievodcom našim vlastným životom a rešpektovanejším smerovníkom na každodenných životných križovatkách. Povzbudzuje nás k tomu samotné Božie Slovo z 2. Timoteovi 3, 15 – 17: „… od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“

Požehnanú Pamiatku reformácie 2019, a požehnaný život s Božím Slovom a pod mocou Božieho Slova vám v bratskej láske želajú, 

Ján Hroboň                                Ivan Eľko                                          Slavomír Sabol

biskup ZD ECAV                        gen. biskup ECAV                             biskup VD ECAV

Komentovať