Národný pochod za život 2019

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa stotožňuje s manifestom Národného pochodu za život 2019. Účasťou tajomníka generálneho biskupa Borisa Mišinu na podujatí, vyjadrila ECAV súhlas s názormi a požiadavkami, ktoré pochod inicioval.

Manifest prinášame v plnom znení. (zdroj: TK KBS)

Manifest Národného pochodu za život 2019

My, účastníci Národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestov predchádzajúcich pochodov, ktoré sa uskutočnili 22. septembra 2013 v Košiciach a 20. septembra 2015 v Bratislave; sme sa už po tretí raz zišli, aby sme v našom hlavnom meste verejne vyjadrili presvedčenie, že:

• život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky – od počatia po prirodzenú smrť – a ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek;

• obchodovanie s umelo vytvorenými embryami a snahy o medzinárodné uznanie kúpy dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom;

• tehotným matkám v núdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu;

• starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, otca a mamy; deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť;

• osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka;

• starší a chorí ľudia sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti, nesmú byť vytláčaní na jej okraj, ani považovaní za bremeno, majú právo na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav nás vyzýva ku konkrétnym činom; vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, vrátane každého nenarodeného dieťaťa.

Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za:

1. zrušenie diskriminácie nenarodených, lebo ľudské práva patria všetkým ľuďom, vrátane tých nenarodených;

2. ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na matkách v mene „možnosti voľby“ a „práva na súkromie“;

3. ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti;

4. rešpektovanie dôstojnosti každého človeka;

5. pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ako aj uznanie a podporu organizáciám, ktoré takúto pomoc poskytujú;

6. ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti;

7. rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí.

Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, prezidentku SR a všetky štátne inštitúcie, aby:

1. zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť;

2. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku, ktorý je vyjadrením prirodzeného zákona rozpoznateľného rozumom, lebo manželstvo muža a ženy v spoločnosti nemá alternatívu;

3. sa zaviazali neustále zlepšovať zákony smerom k takému ekonomickému a sociálnemu stavu, ktorý vyzdvihne spoločensky zodpovedné rodiny otvorené mať viac detí, lebo Slovensko potrebuje účinnú rodinnú a demografickú politiku;

4. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej siete pomoci;

5. vyjadrili nesúhlas s takými dokumentmi medzinárodných organizácií, ktoré v Slovenskej republike zasahujú do ústavných hodnôt manželstva, rodiny, rovnosti medzi mužmi a ženami a práva rodičov na výchovu svojich detí.

Vedomí si svojej zodpovednosti i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti kráčame tu dnes pokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele.

Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

účastníci Národného pochodu za život 2019, Bratislava 22. septembra 2019

18 Komentáre k “Národný pochod za život 2019

 1. lubo batka st

  Je to zaujímavé, že za právo na život treba stále bojovať.- Ke’d bol prijatý v soc.zákon o interupciach, ktorý ich bezbreho povolil, neprotestoval nikto.
  Seniorálny konvent MyS prijal v tom čase jednohlasne moju správu o prisluhovaní Krstu sv.- v ktorej som sa kriticky zmienil o tomto zákone. Dokonca aj po schválení ONV, pretože zápisnica z tohoto konventu vyšla tlačou.
  Žiaľ ženy v evanj.cirkvách začali chodiť na potraty ako na klavír, alebo dnes na výmenu kĺbov, čo sa tragicky prejavilo na počtoch duší vo viacerých zboroch.

 2. Píšete, že ženy v ECAV začali chodiť na potraty ako na klavír ????? Smutné od kňaza.

  Pre mňa ale nič prekvapivé, kto neuveril správe o Pánovi , pánov a Kráľovi, kráľov – teda Ježišovi, ten sa nebojí ísť na potrať, krst novorodencov a konfirmácia toto nevyriešia, ale skutočná a nefalšovaná viera v Božieho Syna a budovanie osobného vzťahu s Ním.

  Toto v cirkvi ECAV postrádam, aj preto je tu hrozný úpadok. V ECAV sa nikdy s vlastnými odchovancami nepracovalo tak ako sa pracovať malo, dnes už ani odchovancov nie je, a v uliciach a evanjelizačne sa pracovať nevie, a to je tragédia
  cirkvi, ktorá sa už uzavrela len v budovách a do seba. Som z toho smutný.

  Viera je dar od Boha, tú nikto nenájde len tak na ulici, alebo kdekoľvek, Vieru dáva Boh Otec !!!

  Miro Kucek – letničný kresťan, člen ECAV
  Moravské Lieskové

  PS. – Boh sa priznáva k tým, ktorí ho hľadajú celým svojim srdcom – a toto ma fascinuje. Treba to už len skúsiť !!! Je to zadarmo !!!

 3. mathos

  Len nevieme aké je stanovisko súčasného vedenia ECAV na Manifest.
  Stanovisko ECAV na Slovensku k interrupciám bol vydaný!

  Na základe Písme svätého zaujímame záporné stanovisko k vykonávaniu interrupcii. Život je Boží dar a rovnako aj deti, potomstvo považujeme za požehnanie od Darcu a Pôvodcu života. ” Ajhľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života.” (Ž 127,3)
  Poznanie o hodnote života ako Božieho daru nás vedie k jednoznačnému odmietnutiu usmrtenia ľudského plodu, ktorý má vlastnú identitu a právo na život. Žalmista,spoznajúc Božiu vševedúcnosť a všadeprítomnosť, vyznal: “Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.” (Ž 139,16) Na základe tejto poznanej pravdy vyzývame členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k zodpovednému sexuálnemu životu, ktorého dôsledkom je aj možnosť vzniku nového života, a k odmietnutiu interrupcie ako prostriedku na riešenie problému neželaného tehotenstva. Pán Boh nás stvoril ako slobodné bytosti. Treba však dávať pozor na to, aby sa sloboda nezmenila na svojvôľu, ale aby sme vždy “vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé” (R 12, 2n).
  Dnešná spoločnosť ponúka možnosť rozhodnúť sa aj v takej závažnej otázke, akou je otázka interrupcie. Nejedno rozhodovanie je veľmi ťažké. Veriaci človek ho však vždy robí v zodpovednosti pred Pánom Bohom, ktorý zmýšľanie a konanie človeka privedie na súd.

  V Bratislave 2. 10. 2009

  Podpísaní
  Pavel Delinga Miloš Klátik
  generálny dozorca generálny biskup

  Pokoj Vám!!

 4. Mgr. Marian Sedláček

  Milý Miroslav, chápem tvoje rozhorčenie. Vrcholne naivné je však tvoje chápanie viery v prostredí ECAV. Na jednej strane zdôrazňuješ, že viera je Dar, s čím môžem len súhlasiť. Amen. Na druhej sa strane sa rozčuľuješ a pohoršuješ, ako sa v ECAV s tzv. odchovancami /netuším ani kto to je/ nepracuje. Akože ak sa pracuje, vtlačíme im do hláv ten dar viery? Nejako si protirečíš. Tiež termín letničný kresťan mi je divný. Stal si sa kresťanom presne na letnice?

  1. Pán Marian ono Miro má pravdu, v ECAV sa s mladými nevie pracovať.
   Zásadná chyba sa robí tam, že mladým hovoríte o biblií ako o histórií a kážete Pána Ježiša Krista tiež len historicky, nekážete Krista ako o potrebe života s ním, resp. chodenia s ním !!!!

 5. No, čo vám na toto odpoviem ? Len krátko, bežte sa pozrieť niekedy aj do iných cirkví a pochopíte ma. Nebojte sa toho, nebojte sa vstúpiť aj na pôdu inej cirkvi, tá iná je vo vašich očiach možno malá, možno odpadlícka, alebo dokonca sektárska, ja vám ale teraz píšem, nič z toho nie je pravda, choďte a nebudete sa čudovať nad mojimi slovami. Lebo to máte ako s futbalistom v dedinskom klube, ktorý sa rozhodne ísť ďalej a tam vidí viac, vidí a hrá to, čo by doma nikdy nehral.

  Viete, ja nie som naučený od doby kedy som zveril svoj život Bohu na laxný prístup veriacich, či tzv. veriacich, a rozprávať o potratoch na ktoré chodia dievčatá a ženy evanjeličky ako o dôvode poklesu počtu členov , toto je pre mňa absolútne neprijateľné, to akoby sme mali v cirkvi medzi sebou vrahyne a je nám to skoro jedno, potom to tak aj s cirkvou vyzerá , vážený Marian. Netreba brať unáhlene za členov do cirkvi každého, to sa nepatrí, mal by tam vstupovať len človek, ktorý dal svoje srdce Bohu a jeho život o tom svedčí , lebo je zmenený. V opačnom prípade to dopadne tak katastrofálne ako to vidíme dnes a perspektíva je vo hviezdach.

  Kto je odchovanec ?? Nebol ste nikdy futbalistom , keď sa na toto pýtate ?? To ja som bol. Futbalistu ktorého odchovali doma, teda prechádzal od žiackych , dorasteneckých týmov až po dospelých mužov nazývame odchovancom, je to vlastný odchovanec domáceho klubu. S mladými ľuďmi v cirkvi ECAV je to podobne, narodili sa do rodiny ktorá patrí do cirkvi a tento mladý človek tiež prechádzal školou v cirkvi, od žiackych rokov prechádzal cez besiedky a iné školy až po tínedžera, ale ako dospelý sa už stratil. Preto píšem, s mladými ľuďmi v ECAV sa nikdy nepracovalo tak ako sa malo.

  Dar viery sa samozrejme nedá natlačiť do človeka, ale dá sa urobiť veľa, byť vzorom pre mladého človeka v otázke viery, Ježiš bol vo svojom pozemskom živote tým dokonalým vzorom a získal si srdcia tých mladých ľudí s ktorými pracoval, a nielen tých, drvivá väčšina zostala v službe pre Ježiša až do svojej smrti, stratil sa len jeden, zradca, ale aj to muselo tak byť, bolo to predpovedané a Bohom naplánované.

  Vážený, chcem tak strašne veľa ?????????????????????

  Som letničný kresťan, lebo mám letničného Ducha a milujem zapálených letničných kazateľov, ktorí majú tiež toho Ducha.

  Miro Kucek, člen ECAV, naddenominačný kresťan.

 6. Miro zdielám tvoj názor, lebo ja som sa nebál chodiť aj do menších kresťanských zborov a tam som pochopil, že kresťanstvo nie je o sedení v laviciach ale o každodennom chodení v jeho moci a vyznávaní že mu patrím !!

  Kresťanstvo sa má žiť a potom sa aj Boh priznáva a dokazuje pri našich modlitbách.

 7. Mgr. Marian Sedláček

  No páni, pobavili ste ma. Zrejme ste nepočuli o SEM. Alebo o EVS. Ja som síce mnoho v kontakte s tzv. menšími spoločenstvami, ale tých mladých tam jaksi moc nestretávam. A ak aj áno, ich úroveň biblického porozumenia nie je oveľa väčšia ako moje futbalové schopnosti. To nehovorím aby som sa z toho radoval. Mám syna, ktorý mal príklad, mal vyučovanie, a napriek tomu vieru nemá. Kto za to môže? Nie vy nie. Vy s mladými pracovať predsa viete. Nuž pracujte!!! A ukážte mi ovocie. Potom sa s Vami o tom budem baviť.

  1. Tak Vás pozývam, a to kedykoľvek, do AC, Nové Mesto nad Váhom, príďte a uvidíte ovocie a nielen to !!!!!!

   Pôjdeme tam spolu. Som presbyterom a členom ECAV. Som ale naddenominačný kresťan.

   …………………….

   Ako mládežník som na Semácke konferencie chodil a to dosť často, vtedy to ešte čosi stálo , dnes je to o dve triedy už slabšie, moju dcéru osobne vozím niekedy na akcie SEM, naposledy som bol na východe Slovenska, dcéra by vám o tom vedela povedať viac, hnevá ju, keď mladí počas chváľ sedia a priam “driemu” , akoby ani
   nechválili a neuctievali Kráľa kráľov,Ježiša, asi je to zvyk z kostolných lavíc, oni by potrebovali zažiť takú Afriku, keď káže Daniel Kolenda, tam je to všetko na nohách a raduje sa to z večného života a z odpustenia hriechov a to životnú úroveň Slovenska nemajú.

   1. Vazeny pan Miroslav
    ocenujem vasu zapalenost pre pana Jezisa a vytrvalost v pisani.
    nerozumiem ale preco mate potrebu ako presbyter ECAV (!) sem kopirovat clanky z ks milost, ktore priamo vyzyvaju na odchod cirkvi, schvaluju odhlasenie deti z cirkevnej skoly, opisuju druhy krst a v podstate odvadzaju ludi z cirkvi. Sam pozyvate evanjelikov aby s vami isli do spolocenstva AC, a pozreli sa ake je to tam “zive”. Pritom posudzujete ostatnych, aki su vlazni, neveriaci, dokonca ste schopny povedat o ludoch ktorych ste ani nevideli osobne, ze VIETE ze nemaju Ducha Svateho. Zamyslite sa nad sebou, ci su toto plody Ducha Svateho alebo plody ducha rozdelenia a false…

    Uvedomte si ze napr spolocensto AC ma svoju stranku, a KS milost tiez, kde mozu taketo proticirkevne svedectva uverejnovat. Aby som Vam to objasnil, chcem Vas poprosit aby ste mi v AC v Novom meste vybavili, resp na KC milost, ze im poslem clanok a oni mi ho opublikuju bez uprav na ich webstranke. Co vy na to? Bolo by to fer? Tak preco kopirujete clanky z ich webov na nas portal?

    Preto Vas povzbudzujem, aby ste tohoho konania nechali, a radsej sa zamylseli nad tym ako naozaj pomoct ECAV a prispiet v obzivenie viery v zboroch ECAV, budovaniu lasky a spolocensta, namiesto kritizovania, posudzovania a odvadzania ludi mimi. Ak je to na Vas vela, prosim aby ste sa nehnevali, ale uz niekolko mesiacov sledujem vasu cinnost tu na portale.
    Tiez Vas bratsky vyzyvam, aby ste si zvazili vo svedomi, co ako presbyter ste pred oltarom slubili a co robite skutocne, a ci nie ste na nespravnom mieste, resp ci si toto viete urovnat vo svojom svedomi ked podla vsetkeho ani nezidelate vierouku ecav.

    Nespochybnujem vasu vieru v Jezisa, ani uprimnost vasej snahy, len si myslim ze ten sposob ktory ste zvolili je nestastny a nespravny.

    1. 6.10.2019 Odpoveď
     Prečo kopírujem články a svedectvá ??

     Kopírujem to, čo sám uznám za vhodné, čiže dobré pre ľudí ktorí to čítajú,
     s cieľom posunúť sa v poznaní Boha dopredu, ak v mojom evanjelickom okolí budem vedieť o niekom kto má mocné svedectvo o Bohu a živote s Ním , rád to svedectvo tu zverejním s jeho súhlasom. Všetci máme jedného BOHA.

     Ja netriedim svedectvá ľudí podľa ich príslušnosti k cirkvi, ale podľa toho , čo človek prežil vo svojom živote s Bohom, Boha rovnako nezaujímajú názvy ktoré sme cirkvám dali. ON pozerá na srdce človeka, o tom tu píšem už dlho.

     Som naddenominačný kresťan, moja skutočná domovina je v nebi . A to je miesto pre Kristovu cirkev, tam raz budeme my všetci, nie podľa členstva v denominácií, ale podľa toho , za čo tu na zemi horí naše srdce. Vy zrejme ste toto ešte nepochopil, vy sa tu podľa mňa “bijete” za značku určitej cirkvi, mal by ste sa biť za niečo iné a potrebnejšie.

     Ja som dnes členom ECAV a moja túžba meniť veci v tejto upadajúcej cirkvi sa nezmenila, ľudia ako vy nám hádžete polená pod nohy, postačí spomenúť Ducha Svätého, či slovo ZNOVUZRODENIE a je zle.

     Na jednej strane oceňujete moju zapálenosť za Pána a vytrvalosť v písaní a na druhej strane Vám vadí, keď niekoho pozvem a poviem mu, že spolu pôjdeme pozrieť do inej cirkvi a vidieť ako to tam funguje, alebo čo by tam pre nás mohlo byť inšpiratívne. Len po jednom túžim, aby sa v ECAV zapálilo to , čo dnes nehorí, teda ľudské srdce, česť výnimkám, aby sa ľudia učili a začali horieť pre veci Božie doma, to je vo svojej cirkvi. Otázka samozrejme znie : či majú o toto záujem.

     Čoho sa bojíte ????????????? Že vám ujdú tí, ktorí už dávno do cirkvi nechodia a sú mŕtvi pre Boha ??

     Neviem o tom nič, že by som ako presbyter sľúbil niečo, a dnes by sa
     to, čo robím Pánovi , pánov nepáčilo, neviem čo vám konkrétne nepasuje na mojich komentároch, ja som ale vyrastal v letničnom zbore a vlažnota, nezáujem o veci duchovné v cirkvi kde som presbyterom mi vadia, moc mi vadia, tento nezáujem je viditeľný a netreba sa preto čudovať všetkým konfirmandom z posledných rokov, že do cirkvi nechodia, nie sú vzory, nie je svedectvo, nie je osobná modlitba, modlitba za chorých, povzbudenie k nasledovaniu Pána, osobné vyznanie Krista , ani zapálenosť v srdciach bežných ľudí a o speve a chválach na oslavu Boha ani nehovorím. Nepíšem o vodcoch, ani farároch, ale o početnom členstve ktoré sa vytráca.

     Čo vlastne chcete pán Slavo ?? Chcete vidieť ako sa dvere v kostoloch ECAV budú postupne zatvárať ako v dánskej, či vo francúzkej cirkvi , alebo čo chcete ? Lebo k tomuto to smeruje. A ja túžim len po tom, aby som začal vidieť kus Letníc aj v ECAV, nič iné. Takto ako Vy dnes , som počul rozprávať našich farárov pred 25 – 28 rokmi a čo sa zmenilo ????
     Nebojte sa už, ja nie som nepriateľom, ten nepriateľ je vo svete, a v tom svete končí drvivá väčšina našich mladých odchovancov – teda konfirmandov a nielen tých.

     ————————————————————————————————————————–
     PS. Ak chcete v AC vám vybavím iné, vybavím Vám to, že budete môcť tam verejne prehovoriť a to v čase, keď majú osobné a verejné svedectvá, sú to svedectvá o živote s Bohom , o víťazstvách a pádoch.

     Nebudete prvý, ani posledný evanjelik, ktorý tam prehovoril.
     ————————————————————————————————————————-
     TENTO Portál nie je jediný, kde zverejňujem svedectvá, túžba znovuzrodeného človeka , ktorý túži vidieť Bohom zmenené ľudské životy je veľká. Viete prečo ??? Lebo veľmi dobre viem , čo som v Kristovi našiel, po mojom ZNOVUZRODENÍ. Táto reč mi chýba tam, kde som presbyterom a napíšte mi, čo je na nej vadné, podľa BOŽIEHO SLOVA – teda BIBLIE.

     Miro Kucek

     1. admin

      Ja vam odpoviem na to ze Vam “ludia ako my hadzeme polena pod nohy”.
      Nuz pravda je taka ze vy tu pisete VDAKA tomu ze uz 15 rokov robim tento portal a platim ho z vlasteho vrecka. Robim to ako sluzbu ev. Cirkvi, lebo som v nej vyrastol a mam ju rad a napriek tomu ze zijem v zahranici, snazim sa aspon tymto VRATIT to co som od nej ako duchovnej matky prijal.

      Este raz vas prosim aby ste sa v modlitbach zamysleli ako pomoct cirkvi v ktorej ste presbyterom (!!!) okrem bryzgania a odvazdania ludi z nej dakam inam.

    2. mathos

     Pozrime sa, či môže daný človek vystupovať ako naddenominačný kresťan, keď spôsobuje hádky. Zostáva za ním duchovná spúšť. A dalo by sa takto hovoriť o ďalších veciach podľa Pavlovho katalógu skutkov tela. Je to teda od Boha? Ak nie, potom jedine od diabla. Paradoxne si daný človek môže myslieť, že slúži Bohu, ale jeho život ovláda onen falošný duch. Druhú vec, ktorú si musíme v tejto súvislosti uvedomiť je tá, že všetko treba posudzovať Písmom svätým. Keď prišiel apoštol Pavel na jednej z misijných ciest do mestečka Beria a kázal slovo Božie židom v miestnej synagóge, oni porovnávali jeho učenie s Písmom svätým, či je to skutočne tak. Preto by sme vždy mali vedieť, či názor, ktorý TVRDOHLAVO presadzuje určitý človek, je v súlade s Bibliou. Ak nie, jedná sa o falošného proroka. O človeka, ktorý je ovládaný lživým duchom. Preto sa všetko v cirkvi posudzuje Písmom svätým. Čo má v ňom oporu, je od Boha. Čo nie, od Boha byť nemôže.
     Pokoj Vám!!

     1. Pán mathos, ktorý daný človek ???? Ste akýsi čudák, keď sa vyhýbate priamej debate so mnou, A nie ste schopný už osloviť normálne človeka. Všimol som si to už dávno, že Váš prístup k ľudom nie je OK. Ja mám na rozdiel od Vás v tomto inú povahu, ja nebočím od ľudí, ja neutekám od nich. Vy ste vsadil na ignoranciu a sám sa tu staviate do svetla vykladača písma, a vzorového Kristovho služobníka, ste tak pyšný človek, alebo ako si to mám vysvetliť ???

      Takto spoza búčka vypisovať a nepriamo písať na mňa sa nepatrí. Človeče, buďte ku mne otvorený, ja nekúšem ! Ja som tu v diskusií stále prítomný, tak sa nebojte. Na otázky ktoré tu boli položené ste nikdy neodpovedal, ignorujete ich !!!!!!!

      Miro Kucek

  2. Pán Marian u nás v našom kresťanskom zbore AC je nás tak do sto ľudí a 50 % je mladších ako 30 rokov. Nemajú všetci rovnakú vieru, jeden ju má väčšiu druhý menšiu, ale budujeme sa navzájom a rastieme v poznaní Pána. toto je dôležité.
   Mám 6 ročnú dcéru a najväčšiu radosť mám keď mi povie-tatino veľmi milujem Ježiša a veľmi sa teším na nedeľu aby som bola v zbore. Pre ňu je dôležité , že bola v miestnom spoločenstve prijatá od bratov a sestier a dávajú jej to vždy poznať a to prejavovaním lásky.
   Takže my veriaci v Pána Ježiša takto pracujeme s mladými, že im prejavujeme lásku o ktorej hovoril Ježiš. Ja keď som prvý raz prišiel do AC terajšieho môjho zboru, tak čo ma najviac zasiahlo, bola láska prejavujúca sa medzi ľuďmi
   Veď aj sám Pán Ježiš povedal- budú vás poznať podľa lásky.
   Toto je dôležite pán Marian.

   1. Ešte som zabudol to podstatné, keď sme v Kristovi musí to byť vidieť v našich životoch v našich rodinách a na našich zhromaždeniach, to je to ovocie Ducha ktoré spomínate pán Marian.
    Keď to mladí nevidia zutekajú !!!

 8. pre admina – 11.10.2019

  Len jedno napíšem, ja na rozdiel od Vás som naddenominačný kresťan, cirkev nikoho nespasí, ani tá Luteránska, akoby ste na toto zabúdal, preto Vám to pripomínam.

  Musíte dokázať strpieť aj určitý stupeň kritiky, máme slobodu a demokraciu. A nie je všetko tak, ako má byť v cirkvi.

  A v modlitbách pravidelne volám na Pána, aby zobudil to , čo drieme v ECAV , lebo deň JEHO príchodu je pred dverami.

  Miro Kucek, Moravské Lieskové

  1. Zaujalo ma , deň Jeho príchodu je pred dverami, je to tak Miro, ide o to aby sme boli hotoví , pripravení to tu všetko opustiť. Ježiš príde ako zlodej v noci a zoberie si svojích, to sú tí čo majú srdcia obmyte krvou Baránkovou a ich život svedčí o tom komu uverili. Iných tu zanechá.

   Pán ťa požehnaj !

Komentovať