Spoločenstvo medzi SELC a LC MS

Po dlhých prípravách a takmer 12 ročných diskusiách v dňoch 16.-18.dec. zasadla v St.Louise  Komisia pre teológiu a cirkevné vzťahy Luteránskej cirkvi Misurskej synody (CTCR) a schválila dohodu o uznaní spoločenstva kancľa a oltára medzi LCMS a Sibírskou evanjelicko-luteránskou cirkvou (SELC)  a dokument o teologických kritériách pre posúdenie  kooperatívnych snáh s inými kresťanmi a cirkevnými grémiami. Prezident LCMS far. Matthew C.Harrisson vypočul si CTCR a po konzultácii s prezídiom LCMS vyhlásil 17. dec. 2010 uznanie spoločenstva kancľa a oltára medzi oboma cirkvami. Predtým v októbri navštívila Novosibírsk trojčlenná delegácia LCMS a viedla rozhovory s vedením SELC o doktrinálnych otázkach.

SELC má 2000 členov v 22 cirkevných zboroch, kde slúži 20 duchovných. Plocha činnosti tejto cirkví zaberá 5 tisíc štvorcových míľ. Na čele SELC je biskup Vsevolod Lytkin. Cirkev je ruského jazyka a veľmi misijne činná. Teologický seminár je v Novosibírsku.Ide o mladú cirkev,ktorá vznikla misiou po páde komunistického režimu. Je verná Písmu a vyznaniu M.Luthera, neordinuje ženy za kňazov. 

(www.lcms.org)

Komentovať