Synoda ECAV 2019

Synoda 2019 sa blíži

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku a zasadá minimálne raz ročne. Tento rok sa synodáli stretnú v Prešove od 21.6.- 22.6.2019.

Synodu tvorí predsedníctvo cirkvi (generálny biskup a generálny dozorca), členovia predsedníctiev dištriktov, členovia predsedníctiev seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a delegáti seniorátov: každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jedného neordinovaného) 

Synoda si zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo: predsedu a podpredsedu za ordinovaných, predsedu a podpredsedu za neordinovaných, pričom musia byť rovnako zastúpené oba dištrikty. 

Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, plní funkciu zákonodarného orgánu, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov ECAV, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života. 

Slovo synoda pochádza z gréčtiny. Do roku 1536 to bolo vyššie cirkevné zhromaždenie, ktoré sa schádzalo na riešenie aktuálnych nábožensko- cirkevných problémov. Prvá takáto synoda sa uskutočnila v Kremnici v roku 1536. 
Od roku 1610 je to zákonodarný orgán evanjelickej cirkvi. Prvá hornouhorská zákonodarná synoda sa konala v roku 1610 v Žiline, spišsko-podhradská synoda 1614, generálna synoda v Prievidzi 1620, druhá hornouhorská synoda 1704 v Cerove, tretia v roku 1707 v Ružomberku, štvrtá 1791 v Pešti a piata v roku 1891 v Budapešti. Do roku 1918 sa konalo päť zákonodarných synod. 
Od roku 1993 je Synoda podľa Ústavy ECAV na Slovensku zákonodarný a najvyšší orgán ECAV na Slovensku.

Komentáre k “Synoda ECAV 2019

 1. lubo batka st

  Synoda rokuje v plnom nasadení

  V Prešove sa 21. júna 2019 stretlo 59 synodálov a 12 členov s poradným hlasom. V historickej dvorane evanjelického kolégia rokovali o mnohých témach.
  Úvod stretnutia Synody ECAV na Slovensku patril službám Božím v evanjelickom kostole v Prešove. V kázni si biskup VD Slavomír Sabol vybral text zo Zjavenia Jána: List sužovanému zboru smyrnenskému, kapitola 2, 8-11. Celú kázeň nájdete na našej facebookovej stránke ECAV s vami.

  Program synody v piatok dopoludnia tvorili otvorenie a zriadenie synody, schválenie programu a schválenie orgánov synody. Synodáli sa oboznámili s rokovacím poriadkom, s voľbami do orgánov ECAV a schvaľovali zápisnicu zo Synody ECAV na Slovensku konanej v dňoch 19.-20.10.2018 v Martine. Svoju správu o činnosti ponúklo aj predsedníctvo ECAV na Slovensku.
  Popoludní tvorila prvý bod Vízia 2020 a krátke rokovanie o nej. Na tomto mieste ďakujeme všetkých veriacim, cirkevným zborom alebo presbyterstvám, ktorým záleží na budúcnosti našej cirkvi a ktorí zareagovali svojimi nápadmi a názormi a poslali svoju rekciu na mail vizia@ecav.sk. Dokument je spracovaný a čoskoro bude aj zverejnený.

  V programe nasledovala správa o činnosti Generálneho presbyterstva ECAV, správa o činnosti Zboru biskupov a voľby do orgánov ECAV na Slovensku. Ďalším bodom bolo schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.

Komentovať