Konferencia cirkevných archivárov v Ostrihome

Konferencia cirkevných archivárov

Dňa 9. mája sa v maďarskom meste Ostrihom uskutočnila konferencia cirkevných archivárov. Konferenciu usporiadala Spoločnosť cirkevných archivárov v Maďarsku (Magyarországi Egyházi Levéltáro-sok Egyesülete), ktorá sa už od roku 1993 snaží o vytvorenie efektívnej ľudskej a profesionálnej komunikácie medzi cirkevnými ar- chívmi v Maďarsku na ekumenickom základe. Cirkevní archivári združení v tejto spo- ločnosti sa na pravidelných stretnutiach nielen spoločne radia o riešení každoden- ných problémov, ktoré prináša profesia archivára, ale vzájomne spolupracujú aj pri digitalizácii archívneho dedičstva. (http://matricula.hu, http://arca.melte.hu)

 Hlavným cieľom konferencie bolo tento- krát nadviazať vzťahy s cirkevnými archívmi na Slovensku, keďže naše národy zdieľajú spo- lu veľký kus histórie a naše archívne dedičstvo je navzájom prepojené silnými väzbami. Ma- ďarskí archivári sa teda rozhodli dať priestor na konferencii hlavne nám Slovákom a požia- dali nás o referáty. Evanjelickú cirkev augs- burského vyznania na Slovensku reprezento- vali Miloš Kožlej, archivár Archívu Východ- ného dištriktu ECAV a Martin Miti Kováč, vedúci Ústredného archívu ECAV na Sloven- sku, ktorí maďarských kolegov oboznámili s históriou a súčasným stavom našich dvoch evanjelických archívov.

Súčasťou konferencie bola aj prehliadka priestorov archívu Ostrihomsko-budapeš- tianskej arcidiecézy, spojená s prezentáciou najvzácnejších archívnych dokumentov, kto- ré sú tu uložené. Atmosféra bola veľmi pria- teľská, maďarskí kolegovia boli veľmi srdeční, i keď aj trochu sklamaní, že nás zo Slovenska neprišlo viac. Prínosné pre nás, evanjelických archivárov, bolo hlavne nadviazanie kontak- tu s pracovníkmi maďarského evanjelického centrálneho archívu v Budapešti (Evangéli- kus országos levéltár). Riaditeľ Miklós Czent- he nám ochotne odpovedal na naše mno- hé otázky. Evanélikus Országos léveltár je

účelovým zariadením Evanjelickej a. v. cirkvi v Maďarsku a v súčasnosti v ňom pracuje päť zamestnancov, traja na plný úväzok a dvaja na čiastočný. Nachádzajú sa v ňom mnohé doku- menty, ktoré sa týkajú územia Slovenska, ako aj časti archívnych fondov, ktoré nám na Slo- vensku chýbajú.

Musím poznamenať, že maďarskí evanjeli- ci sa záchrane svojho archívneho dedičstva už roky venujú, na rozdiel od nás Slovákov. V na- šej cirkvi je táto oblasť už roky zanedbávaná, čo má samozrejme negatívne dôsledky. Mno- hé zo vzácnych archívnych dokumentov, kto- ré boli ešte pred päťdesiatimi rokmi v eviden- cii, dnes už neexistujú. Na druhej strane aj maďarskí evanjelici majú svoje problémy a ne- doriešené veci. Pri vzájomných rozhovoroch sa ukázalo veľa spoločných tém, ako je ochra- na archívnych fondov cirkevných zborov, ne- dostatok  nancií, ale aj zámer vyčleniť pre centrálny archív zodpovedajúcu budovu. Ma- ďarských kolegov sme informovali aj o našom zámere vybudovať centrum histórie v Jurkovi- čovom sirotinci v Modre.

Účasť na konferencii priniesla svoje ovo- cie. Veríme, že nové kontakty a vzťahy budú na úžitok obidvom stranám a povedú k skva- litneniu nášho spoločného zápasu o záchranu nášho historického dedičstva.

Martin Miti Kováč

vedúci Ústredného archívu ECAV na Slovensku, archiv@ecav.sk

Komentovať