4.adventná nedeľa

                                                                     Moc Božieho slova všetko prekoná

Lk 1, 26 – 33 (34-38): “Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán  s Tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona zarazená Jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. (30) Ale anjel jej povedal: neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. (31) Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. (32) Bude veliký, Synom Najvyššieho sa bude volať, a Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. (33) Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. (34) A Mária povedal povedala anjleovi: Ako sa to stane, veď ja neobcujem s mužom! (35) Odpovedal jej anjel a riekol: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa, preto aj to, čo svätého narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. (36) Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. (37) Lebo Bohu mič nebude nemožné. (38) Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej“. Amen 

       

        Bratia  a sestry v Pánu,

         Vianoce sú už predo dvermi. Ešte máme pár dní na to, aby sme na

sviatky všetko pripravili.Verím, že zoznamy úloh sú ešte dlhé, prác je pred nami neúrekom. Teraz si predstavte, že pri tom plnom pracovnom nasadení, pri tom zhone a všetkých tých víriacich myšlienkach sa stane niečo podobné, ako sa stalo Márii. Zrazu sa všetko zastaví a sústredí do

jedného bodu: pred vami stojí Boží posol s Božím zasľúbením.

         Nemyslím si, že by sme zostali celkom bez seba  a pustili náčinie z ruky, alebo by sme, upadnúc do tranzu, prestali vnímať predavačku, ktorá nám ponúka ďalšiu košeľu v inom farebnom odtieni. Nepredpokladám, že

by nám vypadol plech s pečivom z ruky a my sa, ako vo filme, začneme  vznášať pod vplyvom nebeského vanutia. Anjeli sa radi zjavujú vo chvíľach, keď sme zaneprázdnení a máme veľa roboty. Reakcia človeka zostáva pritom úplne ľudská. 

      Anjeli sa možno zjavujú častejšie ako si myslíme, alebo ako sa aj v Biblii spomínajú. Písmo hovorí ale o tých zjaveniach, keď tí, ktorí boli oslovení , dokázali tento Boží hlas vnímať. Títo ľudia sú pre nás príkladom viery v tom, že aj uprostred bežného dňa, uprostred mnohých prác neprepočuli slovo Božie, ale dokázali „naň zavesiť svoje srdce“.

     Tak aj vy, ktorí ste si dnes našli čas na slovo Božie a chcete počúvať Jeho zasľúbenia, sa i dnes môžete stretnúť so zvesťou o Božej láske a moci. 

                    Božie slovo je mocné a prekonáva

                     –ničotu minulosti

                     -prázdnotu prítomnosti 

                 -strach z budúcnosti

     

1. Božie slovo je mocné a prekonáva ničotu minulosti.                                  

Evanjelista Lukáš hovorí o zvestovaní narodenia Pána Ježiša panne Márii. Ide tu o naplnenie dávneho zasľúbenia. Pri pohľade z blízka, toto nie je priamočiary dej. Keď prorok Izaiáš (11, 1) hovorí, že Mesiáš sa narodí z Izajovho pňa, vidíme tu akúsi priamu líniu od Dávida k Márii. No v dobe, keď žila Mária, z tohto slávneho rodu mnoho nezostalo. Nielen čo do počtu ľudí, ale ani čo do jeho cti, či výsadného postavenia. Tento rod, ktorý mal vo svojom rodokmeni najvýznamnejších kráľo Izraela, sa v priebehu storočí stal len holým pňom, bez konárov a ratolestí.

   

    Mária nie je urodzenou paňou, ani dvornou dámou na kráľovskom dvore, tobôž princeznou, či kráľovnou. Lukáš naznačuje, že bola jednoduchým dievčaťom, ako mnohé iné. Ľudský rozum by povedal, že tu už nič z tej slávy nie je a teda sa tu nedá už nič dobré čakať.

    

      Naučme sa, že Pán Boh sa práve v tom dokazuje ako Boh, keď tvorí z ničoho tam, kde už nič nie je a kde niet čo čakať. Nech nám to slúži na posilnenie našej nádeje, keď počúvame o tom, ako Pán Boh pozdvihuje tam, kde je úpadok, že On napĺňa tam, kde je prázdno a tam, kde je koniec, On začína nové dielo!

     Všetko sa to deje tak jednoducho! Pred Máriu sa staví anjel a zdraví ju krátkym pozdravom. Nie je to pozdrav, ktorý prekypuje Božím zasľúbením. Všomnime si, že Mária sa ani tak nedivila nad anjelom, ako nad jeho rečou. Nevyľakala sa z toho, čo videla, ale z toho, čo počula! Ale anjel ju upokojoval: “Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha“.(v.30)

     Toto sú dôležité slová. Ukazujú nám, že Mária nie je o nič viac, ako iní svätí. To, čím sa Mária stáva , je len z Božej milosti. Rozdiel medzi Tým, ktorý milosť dáva a medzi tým, kto ju prijíma je nezmazateľný. Mária je tiež  len človekom, ktorý  Božiu milosť prijíma. Ten, kto milosť v pravde dáva je Pán Ježiš Kristus. On je na to určený, aby sme pri Ňom hľadali milosť, ako vraví aj Ján v 1,16: “Z Jeho plnosti sme zaiste my všetci vzali, a to milosť nad milosť“. 

2. Božie Slovo je mocné a prekonáva prázdnotu prítomnosti.  

Slová anjela Gabriela sú nebeskou kázňou pre ľudské uši. On nám hovorí ako prvý celkom jasne, že Pán Ježiš bude pravým človekom, počatým, formovaným, vynoseným a narodeným zo ženy. A zároveň, že to dieťa je aj veľkým, pravým Bohom. „Dáš mu meno Ježiš. Bude veliký,  Synom Najvyššieho sa bude volať“. (v.32) Zo slov anjela si uvedomujeme, že Dieťa, z Márie narodené je pravým, večným a všemohúcim Bohom. Samotné Božie slovo naplní „telo“ Márie. Vyplní zasľúbenie prorokov a dovedie tento svet k naplneniu a dokonalosti. 

       Je to plnosť bez konca. Anjel zvestuje, že medzi potomkami Dávidovými a Ježišom Kristom bude predsa jeden dôležitý rozdiel. Zatiaľ čo Šalamún a jeho synovia sedeli na tróne len dočasu, tak kraľovaniu Ježiša Krista nebude konca.

      Tu môže začať rásť naša viera. Z Božieho slova vyplýva: Na jednej strane je to dieťa ako každé iné. Bude rásť, narodí sa, bude jesť  a robiť to, čo všetky ostané deti. Malo by teda platiť, že ako aj ostatní ľudia, tak aj toto Dieťa jedného dňa zomrie. A tak sa aj stalo v Jeho smrti na kríži. 

A predsa je tu aj to druhé, čo hovorí anjel, že to Dieťa „ bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca“ . Ako pravý    človek môže zomrieť. Ako pravý Boh zomrieť nemôže, lebo je Pánom smrti. Odkiaľ sa teda pri Kristovi berie smrť, keď predsa nie je hriešnikom a žil bez hriechu? Aké úžasné, že nie až na kríži, alebo pri Jeho narodení, ale už pri samotnom zvestovaní je zrejmé, že tu ide o Boží plán spásy. Kristova smrť nebude smrťou kvôli Jeho vine. Bude smrťou „z vonka“, kvôli vine iných. Tomuto môžeme plne dôverovať, že ak On trpel kôli cudzím vinám, tak aj aj môžem preniesť moje viny na Neho. A  tak, ako On žije a Jeho kráľovstvu nieto konca, tak aj ja budem s Ním večne žiť.

 

3.Božie slovo je mocné a prekonáva strach z budúcnosti. 

     Keďže toto Dieťa bude panovať úplne inak ako všetci zemskí králi, nech nás neudivuje, že ono bude aj úplne inak počaté. Anjel potešuje Máriu, aby sa tešila z dieťatka a prijala ho. Jej strach z budúcnosti, vyjadrený v otázke:“Ako sa to stane, veď ja nepoznám muža“(v.34) naozaj potvrdzuje, že rozum nepochopí: ako môže Mária otehotnieť z moci Ducha Svätého (v.35) a nie z moci muža? No moc Ducha Svätého posvätí jej telo a všetko, čo sa z nej narodí, bude sväté  a bude sa volať-Syn Boží.

Pretože Kristus žije a kraľuje v jednote s Duchom a Otcom, tak potom On nie je len posväteným dieťaťom , ale je Dieťaťom, ktoré samo posväcuje životy ľudí.

       

      Odpoveď Márie je krásnym príkladom odpovede pre každého veriaceho človeka:“ Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova“. (v.38) Je v nich skrytá pokora voči Pánu Bohu , a je tam aj radosť: vezmem toto povolanie s vďakou na seba!

     Božie slovo rozptýlilo obavy z budúcnosti. Mária sa podľa evanjelia hneď vybrala ku Alžbete.

    Čo by jej asi povedala, ak by neverila slovám anjela Gabriela? Pár dní po zvestovaní nemohla mať ani fyzický , ani iný dôkaz o tom, čo sa stalo. Tým dôkazom mohol byť len pozdrav inej veriacej ženy, Alžbety. Alžbeta potvrdila, že Mária verila správne. Z dôvery, že Pán Boh s ňou urobí, ako počula a z viery, že toto Dieťa urobí to, čo anjel zvestoval, sa Mária s Alžbetou stávajú novým, radostným spoločenstvom lásky –  pravým vianočným spoločenstvom!

     

     Mária sa delí so svojou radosťou s inými ľuďmi a vytvára spoločenstvo lásky. V spoločenstve Kristovho kráľovstva ju aj sama môže prijímať a potom aj rozdávať! 

 Alžbeta je  príkladom veriaceho človeka, ktorý „sa teší s radujúcimi“ a posilňuje vo viere iných. Milosrdenstvo Boha Otca a jednota Kristovej osoby premáha a premieňa svet na Božie kráľovstvo a moc Ducha Svätého povoláva ľudí do spoločenstva radosti.

   

    Bratia a sestry, blížiace sa Vianoce nech sú takou duchovnou vzdorovitosťou voči ničote  minulosti, prázdnote prítomnosti a všetkým obavám z budúcnosti! Pán Boh nielen že prišiel k človeku, nielen že  prebýval medzi ľuďmi. On sa človekom stal a naše telo a naša krv sedí na pravici Božej v sláve a vládne nebu i zemi! Táto zvesť nech nás naplní pevnou nádejou, neochvejnou vierou, všetkou duchovnou radosťou a plnosťou lásky! Amen.

 

                                           4.adventná nedeľa  2010 – Svätý Jur –  Mgr.Ľubomír Batka ml., PhD 

 

Komentovať