Andrej Hajduk – Veľkonočná

Teš sa srdce, zaplesaj,
i keď Boží Syn bol v hrobe,
v tretí deň vstal, pamätaj! –
už je koniec smrti, zlobe.
Ježiš žije, z hrobu vstal,
Vzkrieseného Pána sláv!

Životu dal istotu,
i keď smrť nás raz zachváti,
ku večnému životu
dúfajúcich prinavráti,
nad Ním, nad veriacimi
večná smrť nemá sily.

Srdce moje omladni
jak zelený púčik v jari,
radosť nech po tieto dni
žije v každej ľudskej tvári;
čo je krajšie na zemi,
než spievať o vzkriesení?

Radujme sa, spievajme
Haleluja! – Tebe, Bože.
Tú vieru zachovajme,
že Jeho Syn všetko zmôže.
Kto pevne verí v Neho,
uzrie Ho vzkrieseného.

Komentovať