Kristus, Pán vstal z mŕtvych

Kristus, Pán vstal z mŕtvych

Aký postoj my máme k tejto veľkonočnej zvesti? Ako ona pôsobí na nás? Ženy sa najprv zľakli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza… Ani nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Vzkriesenie Pánovo nás nemá strašiť, ale tešiť. Nesmie nás z neho opanovať strach, ale viera, ktorá sa prejavuje v odvahe. Vo viere v vzkrieseného Krista overuje sa Jeho prítomnosť v nás. Kristus sa po svojom vzkriesení neskryl a nestratil zo sveta, ale sa aj ďalej zjavoval. A práve tak, ako oné prestrašené ženy, aj ostatní učeníci a svedkovia Jeho vzkriesenia mali možnosť overiť si Jeho prítomnosť. Stretnúť sa s Ním. Ako sa overuje Kristova prítomnosť v našom živote? Pôsobí cez nás vzkriesený Kristus, alebo sme Ho v sebe pochovali? Nestačí totiž iba vedieť, že Ježiš Nazaretský žil a umrel, ale musíme predovšetkým veriť, že On vstal z mŕtvych. „To, že Ježiš zomrel, veria aj pohania, ale Jeho vzkriesenie je nádejou iba pre kresťanov,“ povedal ktorýsi cirkevný otec. Prítomnosť živého Krista pre každého veriaceho znamená nielen poučenie, ale aj posilnenie v ťažkých skúškach. Keď sa Vzkrieseného budeme vo viere držať, iste nepoblúdime ani v živote, ani pri smrti. Veď On vstal z mŕtvych, aby sme my povstávali denne zo svojej malátnosti, malomyseľnosti, aby sme ostali duchovne živými a naplnenými tou radosťou a nádejou, že raz prejdeme zo smrti do života a budeme sa radovať naveky s naším Pánom. Veď keď On vstal z mŕtvych aj my vstaneme! Ako ostal na tretí deň prázdny hrob, aj naše hroby sa vyprázdnia, lebo človek je povolaný k životu pre večné šťastie.
Veľká noc, Ježišovo vzkriesenie znamená, že Pán Boh sa priznal k Ukrižovanému. K Tomu, ktorého ľudia odvrhli. Preto je Veľká noc radostnou zvesťou najmä pre všetkých pohŕdaných, utláčaných, vykorisťovaných, pre ľudí bez nádeje. Ak vraj dejiny píšu víťazi, náš Boh počuje obete. Priznáva sa k zaznávaným. Tým, s ktorými už nik nepočíta, náš dobrý Boh otvára budúcnosť. Vzkriesením Ježiša Krista  nám Pán Boh otvoril budúcnosť. Veríme tomu? Naozaj veríme, že vzkriesením Ježiša sa aj nám otvorila budúcnosť? Že náš život má nádej, dobrú perspektívu, skutočnú hodnotu a zmysel?
Svedectvo Veľkej noci platí. Ježiš, ten ukrižovaný a pochovaný vstal z mŕtvych. Raz sa o tom presvedčí každý človek. Bude to vo chvíli, keď sa po svojom vzkriesení budeme mať postaviť pred tvár Sudcu živých a mŕtvych. My, ktorí v Krista veríme uzrieme tvár plnú lásky a odpustenia. Túžobne očakávanú a mnohokrát vysnívanú tvár nášho Spasiteľa. Tú istú tvár uzrú aj všetci, ktorí neveria vo vzkriesenie. Bude to nepríjemné prekvapenie, ktorého sa dožijú. Je úlohou nás všetkých, ktorí žijeme s Kristom, aby sme ostatným ľuďom bez Krista dokázali svedčiť o Ježišovej láske, aby tých nemilo prekvapených bolo čo najmenej a tých, ktorí budú zachránení čo najviac. Veľká noc je pre nás všetkých svedectvom o Božej moci a láske. Veľká noc je pre nás všetkých výzvou podávať svedectvo o Božej moci a láske ďalej. Žime v duchu tejto výzvy.

Pokoj Vám!!

Komentovať