Veľký Piatok – naša záchrana, istota a nádej

Veľký Piatok – naša záchrana, istota a nádej

„Kto nenachádza Boha v Kristovi, nikdy viac Ho nenájde; môže hľadať, kde len chce.“
Dr. Martin Luther

O Kristovom utrpení a smrti sa máme učiť tak, aby každý a vždy vedel, že ono sa stalo pre naše dobro. Na Kristovo utrpenie a smrť sa nedívajme nikdy nijako ináč, ako na večnú Božiu pomoc pre nás. Jeho krvavý pot, Jeho strach v noci a Jeho kríž máme takto vysvetľovať a takto hovoriť: To je moja sila, moja pomoc, môj život, moja radosť, lebo to všetko sa stalo, aby sme mali z toho zisk a úžitok a aby sme vedeli, že sa to stalo pre naše dobro a že Mu zo srdca ďakujem. Kto toto robí a takto užíva Kristovo utrpenie, ten je skutočne kresťan. Pán Ježiš nám dokázal také dobrodenie, že naň nikdy nemôžeme zabudnúť, ale máme Ho za to vždy oslavovať, ďakovať Mu a tým sa potešovať. A máme hovoriť: Jeho bolesť je moja útecha, Jeho rany sú moja spása, Jeho trest je moje vykúpenie, Jeho smrť je môj život. Nikto o tomto nedokáže dostatočne mocne kázať, nikto sa tomu nedokáže dostatočne diviť, nikto to nedokáže dostatočne vysloviť, že tak nekonečne vysoká Osobnosť prišla nám z neba, vstúpila na naše miesto a za nás pretrpela muky. My sme veľmi milostivo navštívení a veľmi draho vykúpení. Ak sa nám prihodí niečo zlého, že budeme zvedení alebo trápení, tak to (pripíšme) za vinu našej nevďačnosti. Týmto všetkým sa to oprávnene prihodí, že Boh ich tak vydáva (na smrť), pretože odmietajú túto bohatú a večnú útechu, túto lásku a pomoc, a tak vystavujú svoju rozpustilosť; zastihne ich spravodlivo, čo ich má zastihnúť, a spejú k zániku. My sa však verne pridŕžajme nášho Spasiteľa a dobrotivej Hlavy, Ježiša Krista, ktorý bol za naše hriechy ukrižovaný a zomrel. K tomu nech nám pomáha milostivý Boh.

Dr. Martin Luther- záver kázne na Veľký piatok, Wittenberg rok 1532.

„Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva…“ Tit 3, 4-5

Utrpenie a smrť Ježiša dávajme do súvisu s Bohom samým. Novozmluvní svedkovia, autori kníh Novej zmluvy na mnohých miestach dávajú do súvisu Ježišovo utrpenie a Pána Boha. A my, keď tie miesta čítame si uvedomujeme, že novozmluvní autori nepoznali dôležitejšiu tému, o ktorej písať, hovoriť a kázať je paralela medzi trpiacim Ježišom a samotným Bohom. Toto bolo a je najhorúcejším jadrom kresťanskej viery vôbec  – dať si do súvisu trpiaceho a zomierajúceho Ježiša a samotného Boha. Tam sa začína viera kresťana. Apoštol Pavel píše v liste Títovi 3. kap. : Zjavila sa dobrota a láska Boha k ľuďom. Zachránil nás podľa svojho milosrdenstva. Teda v Ježišovom utrpení a smrti sa nám odkrylo (zjavilo) niečo, čo je nám prirodzene zakryté, čo z vlastného rozumu a z bežnej skúsenosti nepoznáme a nemáme vedomosť. To, čo sa nám v Ježišovej smrti odkrýva (zjavuje) je, kto a aký je Boh. Odkrýva (zjavuje) sa nám vo svojej láske, ktorou nás veľmi miluje a zachraňuje. V osamelosti, v sklamaní, v bolesti a v kríži Ježiša sa nám odkrýva (zjavuje) Boh, ktorý je, ako Pavel píše, láska, dobrota a milosrdenstvo. Boh nám v umierajúcom Ježišovi odkrýva (zjavuje), že On je nás milujúci a chce nás zachrániť, chce nás pre seba. Ukazuje nám, že Jeho láska je tak nekompromisná, bezpodmienečná a obetavá, seba nešetriaca, schopná ísť až za hranicu bolesti a smrti. Toto všetko Ježiš nesie, aby nám odkryl (zjavil) Boha, ktorý je láska. Boha, ktorý je Darca, kde Jeho najväčším darom je kríž. Pre niekoho zvodný, pre iného prinášajúci pohoršenie, pre ďalšieho bláznovstvo, ale pre kresťana znamená kríž prejav Božieho požehnania a súcitu pre náš hriešny a biedny život. Nikto nemôže dať viac. Nieto nič iného, ani nič drahšieho ako láska Boha.

Nech každý vyznáva, že v zomierajúcom Ježišovi sa odkrýva (zjavuje) Boh, ktorý nás miluje. Nič nie je v našom živote väčšie a dôležitejšie ako láska Boha k nám, ktorá sa nám odkryla (zjavila) v Kristovom kríži. Na ničom inom v živote a nádeji nestojíme, iba na tom, že Boh nás miluje, že je milosrdný a dobrý. Kristov kríž nám to rozpráva a vysvetľuje. Kiežby to každý z nás dobre rozoznal a reči Kristovho kríža dobre porozumel!

Pokoj Vám!!

Komentovať