Pavel Tomko – Pod krížom

Pavel Tomko – Pod krížom

Pod krížom Tvojim, drahý Kriste,
pod krížom rán a múk,
voláme k Tebe v prosbe lkavej
spíname svojich rúk,
pod krížom Tvojim uč nás trpeť,
uč znášať ťažký kríž,
v dôvere hľadeť nad končiny
k Otcovi výšin výš.

Pod Tvojim krížom skrvaveným,
na ňomž v bolestiach pneš,
uč veriť v ťažkom položení,
Ty trudom rozumieš,
uč láske, tej čo v svete hynie,
uč zapomínať vín,
uč milovať i nepriateľov,
uč, Kriste – Bohosyn.

Pod Tvojim krížom,
Umučený, kde cedíš krvi mok,
očisť od hriechov tých čo lkajú,
v prebitý hľadia bok,
nasýť pokrmom svojho tela,
prameňom živých vôd
a neodnímaj týchto darov,
nebeských Tvojich hôd.

Pod krížom Tvojim veľobetí,
na ktorom za nás mrieš,
shromažďuj svojich vyznávačov –
kto Tvoj je, Pane vieš,
zpod kríža dvíhaj nad zem k nebu
na márnosť hriechov kráž,
tam kde smrť viacej neporaní,
kde verným život dáš.

Komentovať