Spravodlivý výhonok

                                                       Spravodlivý výhonok

Jer 23, 5-8:“Ajhľa, prichádzajú dni- znie výrok Hospodinov –  keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ a bude múdre konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael prebývať bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravodlivosť. Preto hľa, prichádzajú dni – znie výrok  Hospodinov – keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egyptskej krajiny, lež: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde“. Amen

                 

                 Bratia a sestry v PJK!

 

                 Prvá advetná nedeľa nám prináša začiatok nového cirkevného roku a s ním priblíženie sa k cieľu nášho života, ktorým je: nové nebo a nová zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Vyjadrené slovami ap.Pavla z dnešnej epištoly: “ Teraz je nám spasenie Božie  bližšie, ako keď sme uverili. Noc sa pominula, deň sa priblížil“!(R 13)

     „Nocou“ apoštol Pavel myslí moc každej zlej moci, najmä hriechu a smrti. Aj hovorí u nás sa hovorí: noc má svoju moc. „Dňom“ sa myslí život vo svetle Toho, ktorého láska „hreje viac ako slnko“! Takýto život, takáto perspektíva a vízia môže a má zaujímať každého z nás.

     

     Existuje takáto nádej uprostred tohoto sveta?  Existuje  takáto nádej aj v trvalo udržateľnom živote spravodlivosti, pokoja a radosti, totiž v podobe večnosti?

 

     Na takéto priame otázky smieme dať priamu a pravdivú odpoveď. Áno, existuje a je veľmi reálna. Nie je to život, ktorý môžeme nájsť v krajine, v štáte na tejto zemi. Nie je to ani spoločenstvo ľudí, ktoré možno stotožniť s nejaku konkrétnou formou demokracie, alebo s kráľovstvom. Nejde ani o monarchiu s nejakým osvieteným panovníkom na čele. Ak by sme mysleli na akékoľvek dielo človeka, na akékoľvek zriadenie, na myšlienkové princípy založené na moci a poznaní človeka, nutne budeme sklamaní. Žiadne ľudské plány, ideály a zámery nie sú sami o sebe dokonalé a ich realizácia – je problémom ešte väčším. Nejde teda o rôzne „izmy“ v podobe  usporiadania a riadenia štátu a spoločnosti. Tak sa dnes nazývajú rôzne myšlienkové konštrukcie, ktoré sú založené na vedeckom poznaní

( čiže ľudskom rozume), alebo  na skúsenostiach ľudí.

 

    Ako kresťania máme odvahu hľadať nie v človeku, alebo v ľuďoch  východisko i cieľ nášho života, základ existenie sveta i našej osobnej! To, čo ako nové a pritom kvalitatívne lepšie, dokonalejšie  a radostnejšie očakávame nie je z nás, z nášho myslenia a konania. Za tým všetkým stojí živý Boh, Stvoriteľ a Udržiavateľ sveta.

     

      Preto nebolo naplnením prorockých zasľúbení a rôznych videní, či zjavení ani kráľovstvo Dávidovo, alebo ríša Šalamúnova, ani ktorýkoľvek iný režim, ako ich poznal a zakúsil ľud SZ. Tým menej iné pohanské štáty, kultúry alebo rôzne režimy ľudí, ktorí sa  neraz radi „hrali na Pána Boha“. Čo tým mysíme, keď povieme, že sa niekto „hrá na PB“? To, že takí radi rozhodovali o živote a smrti iných. Dokonca i o tom , čo je dobro a čo zlo, čo sa smie a čo nie, aby to prospelo životu a neškodilo nikomu!

        

Naša vízia, predstava a naše očakávanie je založené na slovách a výrokoch takých ľudí, ktorí zvestovali nie svoju vôľu a zámery, ale vôľu a zámery  Božie. Zámery a plány Toho, ktorý i nám dal život, ktorý nám život zachováva, chráni a požehnáva.

    

     V tomto pohľade sa zhodujeme aj s prorockým videním a posolstvom,  ako ho tlmočí aj prorok Jeremiáš. Ide o posolstvo a sľuby Božie. O zasľúbenia Toho, ktorý nás dobre pozná, dobre nám rozumie, lebo „vie,  ako sme utvorení a v pamäti má že sme prach“! (Ž 9O) Ale On nás aj miluje a nehynúcou láskou túži po nás vzdychaním nevysloviteľným.

 

     Bratia a sestry, vypočuli sme zasľúbenie v ktorom prorok Jeremiáš hovoril o dňoch, ktoré sa priblížia k ľudu SZ. Ten sľub hovorí, že v nich dostane Dávidova ríša potomstvo. A v ňom potom získa pravú hodnotu  a budúcnosť. Na trón rodu a domu Dávida sa posadí Dávidov „výhonok“, ratoliestka  a bude panovať ako kráľ. Bude konať múdro a prisluhovať právo a spravodlivosť. My sa dnes pýtame: Naplnilo sa toto proroctvo a zasľúbenie? A ak áno, akým spôsobom?  Kedy?

       

     Bratia a sestry, ako kresťania, ako  nový, svätý Boží ľud tým, že slávime advent, t.j. príchod  – pripomíname sebe, ale aj iným, že ten výhnok, tá zelená ratolesť z potomstva Dávidovho prišiel v plnosti času. Prišiel vtedy, keď sa počal v tele Panny Márie nový, svätý život z moci Ducha Svätého! Vtedy, keď sa Boh vtelil, (inkarnoval) – keď večný Boží Syn sa stal „telom“,  pravým človekom a novým Adamom! Odpoveďou na naše otázky je osoba PJK – v ktorom plnosť Božstva prebývala telesne a viditeľne. Je to Ježiš, nazývaný Nazaretský.

 

     Toto je to prvé, čo nám adventný čas pripomína a v čom je hodnota začiatku nového cirkevného roku. Boh sám začal novú éru v dejinách. Začal nový vek a nový plán, ktorého zmyslom je spása a dar večného života pre nás a pre všetkých veriacich v Ježiša ako Pána!

 

        Prorocké slovo pripomína, že On „bude panovať ako kráľ“!

 Iste si spomenieme v tomto súvise na otázku, ktorú dostal Ježiš pred Pilátom: „Tak predsa si kráľ?“ Pán Ježiš obradným, vážnym a dôstojným spôsobom odpovedal: Ty si riekol! Je to znak súhlasu.

  

    Čo to znamená pre nás? Odpovedám: advent je čas a možnosť prijať  prihádzajúceho Kráľa! Prijať Jeho vládu!

 

      Tu sa dostávame do ťažkostí: Ako sa to dá? Ako sa Jeho moc a vláda uskutočňuje? A kde? 

     Sme zvyknutí pozerať buď priamo na mapu sveta povedať, či ukázať, ako žiaci pri tabuli na mape: Tu je taký a taký štát. Tu je také a také  kráľovstvo: nórske, švédske, dánske, španielske, anglické atď. Alebo: tu je sféra vplyvu Ruska, tu Saudskej Arábie, tu USA. 

      Je jasné, že Ježišovo kráľovstvo na mape Zeme nenájdeme. Nemá hranice, územie a predsa … Jeho hranice súvisia so životom každého jeho  „poddaného“, každého, veriaceho v Neho ako Pána a Kráľa. Jeho územím je a môže byť naša duša a duch, naše „srdce“. Celý náš život. To, čo my dnes  „vlastníme“. Čím dnes disponujeme. To, čo Mu dávame k dispozícii! Stojí vždy pri dverách a klope, aby sme otvorili dvere .Aby On bol s nami a pri našom“stole“. Aby sme my boli Jeho vlastní. 

      Nezabúdajme, na prosbu z Otčenáša: Príď kráľovstvo Tvoje! Čo to znamená?- Martin Luther v MK hovorí: …my prosíme v tejto prosbe, aby Božie kráľovstvo prišlo aj k nám (hoci prichádza aj bez nášho modlenia!). 

A ako sa to prichádzanie deje?- Tak, keď nám Otec nebeský dáva svojho Ducha Svätého, aby sme Jeho slovu prostredníctvom  Jeho milosti verili a pobožne žili tu časne a tam večne“. 

      V prichádzajúcom advente teda prichádza náš Kráľ a chce vládnuť v nás. Chce nás aj – a to je opäť inak, ako so zemskými vladármi- posilňovať svojím svätým telom a krvou a povzbudzovať k novote života!

Advent je výzva k pobožnosti a opusteniu cesty bezbožnosti! Je to možnosť byť a žiť s naším Kráľom!

 

       Jeremiáš prisľúbil, že za Jeho vlády dôjde Júda spásy, že bude v bezpečí a pokoji. Ľud SZ si azda mohol myslieť a predstavovať všetko  zemsky a telesne, podľa terajšieho stavu a poriadku. Aj spásu a večnosť! Ale po príchode PJK ukázal, že Mu ide najskôr o záchranu

v duchovnom zmysle, totiž o očistenie človeka od hriechu v dare Božieho odpustenia a možnosť  návratu k Bohu. To je dôležité a základné, aby sa stalo s každým človekom, lebo človek je v Božích očiach hriešnik! Pán Boh toto očistenie robí tak, že nám privlastňuje spravodlivosť Kristovu. Jeho urobil nespravodlivým a preto trpel a zomrel za nás, aby sme my žili večne. A žili už dnes spravodlivo, podľa Jeho vôle a prikázaní.

 

    Ak Izrael aj myslel vždy znovu na vyslobodenie podľa príkladu vyslobodenia z Egypta, Jeremiáš pripomína, že to najväčšie vyslobodenie len príde a udeje sa inak, ako si to niektorí predstavovali. My už dnes vieme, že ono sa neudeje bez Krista a bez Jeho zásluh! Bez Jeho daru milosti, v ktorom je aj prísľub novej zeme a nového neba, ako i  nového života. 

     

      Pán Ježiš toto očistenie prináša aj dnes. Tam, kde  poznávame a vyznávame  svoje  hriechy,  kde je viera v Neho a ochota k novej poslušnosti, tam je aj príchod Jeho kráľovstva, vlády Ježiša Krista Pána a Jeho moc a pomoc. Tak aj my dnes, pred Jeho príchodom v pravom tele, totiž v chlebe a víne Jeho Svätej Večere – vyznajme svoje zlyhania. Zlyhania často voči najbližším. Preto Mu dovoľme, aby On vládol a panoval v nás! Aby svojou láskou slúžil nám i našim najdrahším. On nás miluje nehynúcou láskou a chce nám slúžiť! Chce nás obdariť svojimi zásluhami, aby sme bývali s Ním časne i večne! Amen.             

 

                                                        1.ned.adventná   –  Rovensko a Sobotište 2010    –      Ľ.Batka st.

 

11 Komentáre k “Spravodlivý výhonok

 1. miro_ilias

  Okrem mesianskeho posolstva versov Jeremiasa pripominam, ze sa naplnuju aj fyzicky – deti Izraela (Zidia) sa zhromazduju "zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal" v modernom state Izrael. Zidovska populacia sa v poslednych rokoch postupne ‘prelieva’ z roznych krajin sveta do Izraela, kde prevysila uz aj USA.

   

   

  1. lubo batka st

     Moderný štát Izrael / pri všetkej úcte/  určite nie je možné stotožniť –  z viacerých dôvodov – s Mesiášovou ríšou.     A  to ani v prípade, keby sa tam "preliali" všetci Židia z Ruska , USA a celého sveta.

                Tým nechcem povedať, že by aj v Izraeli neboli  jej "ostrovčeky".

    1. lubo batka st

     "vylomení boli pre neveru ( R 11,2O a)…..  – ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. (R 11,23).

                 Moderný štát Izrael je založený agnosticky. Samotní Židia v ňom rôzne: od ortodoxných po  ateistov- všehochuť. 

                 Znakom nie je politický návrat, ale len duchovný návrat ku "skale vekov". To sa však zrejme nedeje a ak, len veľmi minimálne.  Osobne by ma to iba tešilo . Veď  "Evanjelium…je mocou Božou na spasenie každému veriacemu predne Židovi, potom aj Grékovi"/ R1,16 /.

   1. Independent

    bez rozdielu či je niekto Žid, Grék, alebo Slovák!(Rim. 10,12) Treba si uvedomiť, že univerzálne spasenie je "možné" hypotetický možno len v "katolicizme, alebo v sektách"!

    Ak si pozriete, čo píše Izaijáš Iz. 10, 21-22, tak len verný zostatok bude spasený! Tento text je Pavlom citovaný a vysvetlený v liste Rimanom Rim. 9,27 a nn. kde je v originále doslovne uvedené "tó hypóleimma sóthésetai"!

    To, že bude spasený len verný zostatok je zvesť nielen SZ, ale aj NZ!

    Tak nechápem, čo má s tým spoločné moderný štát Izrael a tam "preliatý" všetci Židia z Ruska, USA a celého sveta?

    Je to teologický irelevantné!

 2. Independent

  Zlyhania často voči najbližším. …. Aby svojou láskou slúžil nám i našim najdrahším. On nás miluje nehynúcou láskou a chce nám slúžiť! Chce nás obdariť svojimi zásluhami, aby sme bývali s Ním časne i večne!

  —————————

  Nie je napísané: Milovať budeš  svojho Boha celým svojim srdcom, mysľou, silou? Budeš milovať svojho blížného ako seba samého?

  Prečo nám má Pán Ježiš Kristus slúžiť?

  Ak Pán  zaplatil najvyššie výkupné, tak je nám spaseným hriešnikom (jeho omilosteným otrokom) povinný slúžiť?

  Nechcem byť impertinentný!

   

   

  1. lubo batka st

    sa  v tejto diskusii predstavíte.

   Nie je nutné meno, ale vaša cirkevná príslušnosť, čiže vierovyznanie.  Osobne som pripravený diskutovať s kýmkoľvek,  ešte aj s p.Iliasom, napriek jeho falošnému prestupu k luteránom a následé posmešky.

      1.    K Vašej výhrade: "je napísané Milovať budeš…"  etc. – áno, je ,- rovnako však je napísané aj:JA som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej krajiny!"-   Tým je povedané  ,že Ten, ktorý povedal: Milovať budeš…najskôr sám, z lásky, z milosti  "stvoril"  svoj ľud v Egypte  a "vyslobodil ho", tým, že ho vyviedol z domu otroctva. Sám najskôr koná v prospech čoveka, ľudí, a potom právom očakáva  vieru v novej  poslušnosti.   

      2. Ani nám nie je Pán "povinný slúžiť" a toto som ani v kázni nepovedal, (a teda ani nenapísal) To je iba Vaša interpretácia. Čiže nie je povinný, ale On  z milosti a lásky konal a koná aby nám účasť aj na svojej sláve! (Haleluja!!)

    Ale ako už prorok Izaiáš predpovedal, Hospodinov Pomazaný prišiel  a preto aj prichádza ako služobník Hospodinov (Iz 53 kap) aby dal spravodlivosť (ospravedlnil) mnohých…K Jeruzalemu potom prišiel ako Kráľ a predsa kráľ pokoja-"na osliatku ťažnej oslice", – Ku "všetkému ľudu" ako Dieťa Ježiš, "v ktorom sa nám Boh láskavo usmieva" a slúži ako Spasiteľ. To sa dialo:  keď Slovo stalo sa telom—/Ev.J/, i vtedy, ke’d sa stáva Chlebom napr.aj vo Večeri Pánovej a dáva odpustenie hriechov zdarma, z milosti, svojimi zásluhami 

   A tomu treba veriť…Netreba sa pohoršovať, ako Peter, keď si Pán Ježiš  opásal zásteru a vykonal službu otroka….

   Preto my luteráni aj radi chodíme na SLUŽBY BOŽIE, lebo vieme, že nám tu Boh a JK v jednote s DSV  slúži! Pokoj Vám.

   1. Independent

    2. Ani nám nie je Pán "povinný slúžiť" a toto som ani v kázni nepovedal, (a teda ani nenapísal) To je iba Vaša interpretácia.

    —————-

    Určite nie, pretože som citoval váš výrok: "Aby svojou láskou slúžil nám i našim najdrahším. On nás miluje nehynúcou láskou a chce nám slúžiť!" na ktorý som reagoval.

    Pri písaní homilie nejde o poetickú tvorbu (ktorú si každý môže vykladať po svojom), ale o hlásania jednoznačných biblických pravd v láske k blížnym.

    Ak PJK dal Petrovi pásť svoje ovečky, tak to určite myslel v zmysle žalmu Ž:23,1-3.Tzn. na zelených pažitiach (lúkach), (nie na púšti či asfaltovom parkovisku) kde ovečky sotva nájdu pár stebiel trávy pre obživu! Vodiť svoje stádo po cestách spravodlivých, občerstvovať ich dušu,… "

    Treba mať na pamäti, že ak vaše ovečky nedostanú dostatočne výživnu duchovnú potravu, ktorú dokážu stráviť, tak skončia v inom košiari (napr. v RKC), alebo potulujúce sa vo svete!

    1. lubo batka st

      s ad 1. sa najskôr predstavíte -viď hore  a ak nebudete klamať.

                     "Určite nie, pretože som citoval váš výrok:" Aby svojou láskou slúžil nám i našim drahým. On nás miluje nehynúcou láskou  a chce nám slúžiť"  na ktorý som zareagoval."

             

                      Vážený pán independant, ak by ste naozaj citovali, museli by ste napísať: " On… chce nám slúžiť".!!

                                        Je to čierne na bielom, každý si to môže ľahko overiť.  Vy a le vidíte  a píšete: "je povinný " nám slúžiť!? Také je to Vaše "citovanie"!

         Neviem, o čo Vám v skutočnosti ide, iba čo dokazujete, že ste zaslepený a klamete buď seba, alebo chcete  klamať iných. Predpokladám však,  že všetci vidia čítať a navyše je tu aj zrejmý kontext s Večerou Pánovou atď.

      

                Tak, ako je zásadný rozdiel, že niekto chce (dobrovoľne) niekomu slúžiť, oproti  že  "je povinný",  (ergo: musí), tak  je rozdiel  aj v  mojom a Vašom chápaní vykúpenia.  Boh nebol ( nie je a nebude nikomu nič ) povinný. Ani dať Syna svetu,  práve tak ako Syn nie je povinný dať svoj život za hriešnikov, ale urobil to čiste a výlučne Z MILOSTI!(sola gratia) a dobrovoľne!!

      

               Okrem toho:  úmyselne  prehliadate kontext kázne- zvesť Slova s prípravou k Večeri Pánovej. JK hovorí:"Kto je moje telo a pije moju krv , má večný život  a ja ho vzkriesim v posledný deň". (J 6,53)

               Že pre Vás "Tvrdá je táto reč , kto ju môže počúvať",(  J 6,6O)   – že  Vás, ako ‘Židov "to pohoršuje"(v.61)  a že "aj   vy chcete odísť " (J 6,67) je úplne jasné . Ako ste to aj v inom blogu už predviedli – a správne na to reagoval  pisataeľ tvi!!

                                Na vŕšenie vašich sakramentských bludov  stačí poukázať na slová J.Krista, ktorý hovorí:

                               "Nikto nemôže prísť ku mne,  len ak by mu to dal Otec".(J 6,65)  Ku skutočnému obráteniu

     nestačí vôľa človeka, ale  len milosť "zhora".Vy ste v pýche zablúdili a  zabrúsili do cudzích "košiarov" a vaše "obrátenie" je iba obyčajným odvrátením sa. Je mi to ľúto . Môžem sa iba opýtať s Pánom Kristom:" Či aj vy chcete odísť"?-(J 6,67)…

     Vy ste už pravda , odišli dávnejšie.

     Otázka je iba to, či pritom musíte byť aj impertinentný. Zrejme áno. Tak si poslúžte…

      

       

     1. Independent

      Predpokladám, že sa podobných nejasnosti v budúcnosti nedopustite, ktoré by bežný posluchač nemusel pochopiť správne.

      Mne nejde o nič viac ako poukázať na nejasnosť a dvojtvárnosť textu.

      Nemusíte s podráždením reagovať na konštruktívnu kritiku a dokonca na základe svojich dojmov súdiť iných. Nesúďte, aby ste neboli súdení (Mat. 7,1)

     2. lubo batka st

           "Starší…musí sa pridŕžať pravdy slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia aj podvracať tých, ktorí odporujú".( Tít 1,9 ).    

              A pokiaľ  ide o Vás:  "kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej(Zj 22,11)-  ergo: kto klame, nech klame aj ďalej…

Komentovať