Martin Rázus: Suspíriá k štvrtej adventnej nedeli

Martin Rázus: Suspíriá k štvrtej adventnej nedeli

Mt 6, 6

V tichučké dni, keď zima vonku,

žehnaj nám, Bože, v našom domku,

vypočuj, čo pre Teba znáša

ustarostená duša naša!

Tá Tvoja láska nech nás hreje,

rozptýli temno beznádeje,

vyjasní čelo, zdrží v cnosti,

keď predo dvermi čas radosti.  Amen

———————————————-

Byt môj nechže i stánkom Tvojim,

kde sa ja v biedach upokojím

a v rozhovore s Tebou, Pane,

usuším oči uplakané.

Len počuj, vyslyš prosbu moju

a pridaj srdca k žitia boju;

v roztúžení praj uľavenia,

po časnej púti oslávenia!  Amen

J 1, 19 – 28

Daj, by sme seba znali,

jak Tys’ sa, Kriste, znal,

v pokore to konali,

čo Tys’ nám rozkázal.

A vodou pokrstení

  • i Duchom presvätým – 

nech dnes sme posilnení

pred Tvojím prijatím!  Amen

——————————————————

Čas vzácny blíži sa k nám každej chvíle –

deň spasenia, deň nášho vykúpenia,

hlas mocný ozýva sa púšťou šírou

a budí duše skleslé z omámemnia.

Vstaň, nedriem viac, lampy rozosvieť

a stlm srdca vášne rozpustilé,

prichystaj stánok duše, prichystaj,

čas vzácny blíži sa k nám každej chvíle!  Amen

————————————————————-

Na púšti daj nám slovo čuť,

nech i nás posvätí – 

a rozopne sa vierou hruď

Teba pri prijatí.

Ó, Spasiteľu, navštív nás

a Duchom mocne krsť –

a rozkvitne sa vôkol nás

i žitia nášho púšť!  Amen

———————————————————-

Keď zrieme vierou dnes

ku výšinám,

ó, Kriste, Pane náš,

zjav sa i nám!

Pre lásku premnohú

označ nám úlohu

 a veď nás ku Bohu,

veď k výšinám!  Amen

—————————————————

Nás vysielaš tiež, Bože,

ku dielu –

ó, daj nám vieru pevnú

a myseľ veselú!

Obnov nás Duchom,

veď v svete mŕtvom, hluchom –

tak pomôž dušu obmyť

na bielu!  Amen

Fil 4, 4 – 7

V posvätnosť chvíle

nech duch nám splesá,

veď Pán už blízko:

ó, radujme sa!

Dnes v miernosti ľud

hold všaký zloží…

Ach, zostúp i  v nás,

pokoju Boží!  Amen

————————————————-

Leť, vrúcna žiadosť,

hor k výšinám,

nech spŕchne radosť

v srdcia i nám!

Vzleť k trónu nebies dnes

a v sladkú zvesť nám znes,

že príde Kristus Pán

i k nám… i k nám!  Amen

————————————————-

Radosti, radosti,

daj, Pane z výsosti –

preniesť i čo zlé je,

načrieť síl z nádeje!

Niet žitia bez boja –

však praj i pokoja,

čo rozum prevýši,

i srdce utíši…

Tak príď k nám, to daj nám,

náš Pane Ježiši!  Amen

——————————————-

Poď bližšie, Kriste, k nám,

Tvoj náš dom,

v duchu Ťa čakáme

radostnom.

Veríme, nesieš nám

mier a svit,

Ach, ráč sa u nás tiež

pristaviť!  Amen

—————————————-

Daj, Bože, radosti

na žitia údolí – 

čo dosiaľ bolelo,

nech viacej nebolí!

Daj, Pane, miernosti –

svedčne sa zachovať

a časne i večne

s Tebou sa radovať!  Amen

———————————-

Daj, Bože, potešenia,

z miernosti nádeje,

veď, kde si slovo cenia,

dobre je, dobre je!

V tom slove naše snahy – 

bdieť i púť na svoju.

Ach, veď nás, Pane drahý,

k víťazstvu, k pokoju!  Amen

Zj 3, 11 12

Uč svojho držať sa,

hoc mraky zahrnú,

uč, Kriste, držať sa –

nestratiť Korunu!

Veď prídeš skoro – príď,

nájď i nás pod krovom,

v tom dome Otcovom!  Amen

————————————-

Vo vernosti Ťa 

čakáme, Kriste,

si nádej naša

i útočište…

Ó, príď a utvrď

nás v pravej viere

a niekdy nebies

otvor nám dovere!  Amen

———————————-

Už skoro príde, skoro

zjaví sa vodca náš.

Ó, drž sa duša toho

vo vernosti, čo máš!

A Ty, náš drahý Pane,

uč dôstojne nás žiť,

pravde sa obetovať,

nad svetom víťaziť!  Amen

———————————-

1 M 11, 1 – 9

Keď cesta k nebu 

zve nás hor’,

posilni, Bože,

dnes náš zbor –

pripraviť tú púť

výš a výš,

po nej má prísť k nám

Pán Ježiš!  Amen

———————————-

Zhromažď nás, Bože, svetom nerozosej,

jak niekdy tých u veže babylonskej!

Zhromažď nás v slove, ktoré cestu stavia,

po nej má kráčať k zemi Tvoja sláva!

Otepli srdcia, duše posilň vrelé,

nech vzrastáme dnes v Tvojom svätom diele!

Tak vykročiť daj v ústrety Ti, Pane,

a jasať s Tebou v láske zvrchovanej!  Amen

————————————————————-

Iz 62, 10 – 11

Už Spasiteľ náš blíži sa –

ó, pripravme Mu cestu,

nech príde k nám a vedie nás

ta, k nebeskému mestu.

Neobíďže nás, nebies Hosť

a skloň sa k svojmu ľudu…

A žehnaj nám, ó, požehnaj

potechy, šťastia kľudu!  Amen

———————————————————-

Sme Tvojim dielom –

odmena

spasenia i nám

sľúbená…

Ó, Kriste, zostúp

z výsosti

a pravdou ľud svoj

uhosti!  Amen

Komentovať