Boh sa dáva nájsť. Božie zjavenie
     Ľudská reč nemôže nikdy úplne vyjadriť, kto Boh je. Naša reč je príliš chudobná, mozog príliš malý – a Boh je príliš veľký. Božia Troj – jedinosť je mystérium, tajomstvo, ktoré nikdy úplne nepochopíme. No čo nepochopíme rozumom, môžeme pochopiť srdcom. Pán Boh hľadajúcim pomáha, dáva sa im nájsť.

     Keď sa niekto v prvej cirkvi, v počiatkoch kresťanstva spýtal: – Veríme v jedného Boha, alebo v troch bohov?, – dostal odpoveď: – OTEC má dve ruky, SYNA a DUCHA SVäTÉHO. Otec vystiera tieto ruky k zemi, aby nás uchopil a zdvihol k sebe a objal nás vo svojom otcovskom náručí. (B. Pleijel)

     Pán Boh sa nielen dáva násjť, ale On nás dokonca sám hľadá. Pán Ježiš prišiel, aby hľadal a spasil (L 19,10). Vo svete – takom, aký je – možno veľmi ľahko poblúdiť. Konkrétne prípady vidíme okolo seba. Je mnoho ľudí blúdiacich, stratených, blízkych zahynutiu a zatrateniu, ktorí sa vzdialili  od Boha, alebo žijú bez Neho na svete. Pán Ježiš hovorí o ľuďoch tohto druhu najmä v podobenstách o stratenej ovci, o stratenom peniazi a o stratenom synovi (L 15, 1-32). Predstavuje Boha, ktorý chce, aby všetci ľudia došli nielen k poznaniu pravdy, ale aby všetci boli aj spasení (1 Tim 2, 4).

     Biblia na mnohých miestach približuje Božie zjavenie. Napr. na hore Sinai sa Boh zjavuje Mojžišovi. Keď Hospodin zostupuje na Sinai, celý vrch je zahalený do dymu. Hrmí a blýska sa a počuť silný zvuk trúby. Všetok ľud sa trasie. Ale Mojžiš sám vystupuje na vrch. Tam mu Boh dáva desať prikázaní (Dekalóg). Mojžiš ich zapisuje na dve kamenné dosky.

     V každom živote môže dôjsť k podobnému zážitku, ako mali títo Boží mužovia (2M 9, 16-25; 20, 1-17; 5M 5, 6-22; Iz 6; Jer 1, Sk 9, 1-19). Pán Boh sa dáva nájsť a zjavuje sa aj v našej dobe. Možno, že ste počuli o takýchto zážitkoch, prípadne máte aj osobné skúsenosti s Božím zásahom do života. Neodsudzujme ľudí, ktorí hovoria o Božom oslovení a o svojom následnom obrátení. Len sa treba vyvarovať nebezpečenstva, aby sa k obráteniu nepridružila pýcha, sektárska nadradenosť a povyšovanie nad ostatných. Ak ma Pán Boh oslovil, som Mu za to vďačný a v pokore Ho prosím, aby mi zjavil, ako budem úžitočný vo svojej cirkvi, vo svojom zbore, kde ma poslal. Ak vidíte napr. vo svojej rodine nekajúcnosť, proste Pána, aby ju oslovil, lebo On má moc zmeniť každého tak, ako zmenil Saula na Pavla a iných. Ak napr. na stretnutiach s mládežou hovoríme svedectvá o Božej láske, o Jeho hľadaní a nachádzaní nás, nezabudnime, že vždy je to Božia iniciatíva – teda len Božia milosť, a nie ľudské zásluhy, či dobré skutky – ktorými by sme si zaslúžili spasenie (J 15, 16).

 

 
4 Komentáre k “Boh sa dáva nájsť. Božie zjavenie

 1. lubo batka st

   ak sa aj tu predstavuje mladá generácia teologov  svojimi príspevkami. Brata Ivana by mohli nasledovať  aj ďalší, čo by iste prispelo k obohateniu tohoto portálu.

                 Oceňujem, keď v príspevku,  odsek ktorý brat Ivan cituje,  označil aj menom autora – (B.Pleijel).  Celkom správne by bolo aj druhý citát rovnako označiť , s poukazom na primárny zdroj. B.P.: Brána viery otvorená. I ja sám veľmi rád čítal Pleijela , alebo ho aj citujem, pre jeho svieže  vysvetľovanie Kréda a  pravoverný výklad.- No ako sa hovorí, niekedy sa aj " majster tesár utne"- a to sa, myslím, stalo aj B.Pleijelovi. Hoci ide o nepodstatnú vec "maličkosť"- predsa len snaha dorastencom prijateľne vysveltiť pravdy  kresťanskej viery, napísal nasledovné:

           "Na Sinai sa Boh zjavuje Mojžišovi. Keď Hospodin zostupuje…etc…Tam mu Boh dáva desať prikázaní. Mojžiš ich zapisuje na dve kamenné dosky".  2 M 19, 16-25, 2O,1-17  a 5 M 5, 6-22) 

          Práve tu: v 5 M 5,22 je napísané :"Napísal ich na dve kamenné dosky a dal ich mne". Skutočnosťou teda je, že nie Mojžiš ich zapisuje – ale napísal  ich sám Hospodin .

        O tom ďalej  hovoria aj slová z 5 M 10, 1b – 2   a aj v.4: "Vykrešeš si dve kamenné dosky, podobné prvým, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú truhlu. Ja napíšem na dosky slová, čo boli na prvých doskách, ktoré si rozbil, a ty ich vlož do truhly".

  ""On napísal na dosky to isté, čo bolo na prvých, desatoro prikázaní….a potom ich dal mne".(v.4)

            Nechcem teraz rozoberať teologický význam tohoto  posunu. Tu stačí len toľko, že Boh hovorí i píše desatoro.  Nedá sa úplne vylúčiť, že aj JK pri kameňovaní ženy hriešnice písal  do piesku  B.prikázanie(ia)…

             V kontexte tohoto článku je  pre  čitateľov rozhodujúce, že  posun v biblickoma teologickom dôraze nenastal v príspevku br.Ivana. "Neodsudzujeme ľudí, ktorí hovoria o Božom oslovení a o svojom následnom obrátení." A ďalej: …Je to vždy Božia iniciatíva- teda len Božia milosť". –  ….

             Duchovná pýcha je  tam, kde človek – (našli by sme také svedectvá aj tu) hovorí  o svojom obrátení , zo svojej  vôle  a o ďalšom "bezhriešnom" a "svätom" živote.  Toto  naozaj nemožno ako vieryhodné svedectvo prijať. Ide v podstate o zámenu zákona a evanjelia, čo je vážna vec: nepočúvanie Písma i jeho verného výkladu v našich symbolických knihách.

                  Požehnaný advent!  Ľ.Batka st.                                

  1. Margita.Kociskova

   Milý brat farár !

   Pred pár rokmi sme sa v rámci našej účasti na Konferencii k 70 výročiu úmrtia Kristíny Royovej zúčastnili na konferencii a v rámci turné so spevokolom, sme zavítali aj do Vášho chrámu v Sobotišti. Aj keď som tam bola prvýkrát , cítila som sa ako medzi známymi ľuďmi. Veľmi rada na to spomínam, ako sme vystúpili s pár piesňami, myslím to boli bešporné služby  Božie a Vy ste nás pohostili priamo pred oltárom. Táto bezprostrednosť a láskavé pohostenie sa u mňa zapísalo zlatými písmenami. Určite je to zážitok, oblizovať vlastné prsty od koláčov a usmievať sa na každú stranu, lebo všade naokolo ste nám rozdávali lásku a radosť, že sme prišli. Tiež som smutná, že ste ako bývalý kaplán v Košiciach neboli pozvaný. Nie je to kvôli ľuďom v chráme, ale Vy a Váš syn uznávate názory, ktoré sú pre určitú skupinu, v ktorej sú aj presbyteri , neprijateľné. Určite skoro 90 % ľudí , ktorí chodia na služby Božie, by sa veľmi tešilo na Vašu návštevu a kázeň, ale škoda, že pozýva predsedajúci farár, často odlišného myslenia od Vášho a určite negatívne vplýva aj dozorca, ktorý zbor nespája, ale kvôli svojim názorom rozdelil. Košice sa vo veľkej väčšine tešia na Vás a ja sa teším, že sa konečne na prenáške na Evanjelickej fakulte v Bratislave stretnem s Vaším synom, lebo mal posunuté termíny v kalendári. vybrala som si u neho aj diplomovku.

   Prajem celej Vašej rodinke, Vám osobne, v kňazskej práci, Vašej milej manželke, ktorú mám v pamäti ako veľmi milú, ako aj mladšiemu synovi, ktorého sme myslím počuli hrať vtedy na organe a myslím spravuje evanjelik.sk.

                             Veľa požehnania a teším sa na Vás , či už v Košiciach alebo aj v Sobotišti snáď niekedy.

                                                      Pokoj Vám !    Gitka Kočišková,  margita.kociskova@gmail.com

    

    

   1. Margita.Kociskova

      Moja predchádzajúca reakcia bola pre brata farára Batku st., tak teraz neviem, či si ju bude môcť prečítať, lebo v profile nemal možnosť poslať správu.  Prosím admina, ak je to jeho syn, či by ju mu mohol odoslať alebo vytlačiť.  Ďakujem   Kočišková

    1. lubo batka st

          Vemi pekne ďakujeme za Vaše pozdravy, spomienky  a všetko to, čo mňa i manželku potešilo. Je to od Vás naozaj milé. – Keďže  naznačujete aj niektoré citlivejšie otázky,  skôr osobného rázu, alebo zborové, nechcem  odpovedať na tejto stránke/verejne/.  Ďakujem preto aj za Vašu e-mail.adresu.

          Moja adresa:                                            Všetko dobré prajem!Požehnaný adventý čas!Ľ.Batka st

     E-mailové adresy:
       sobotiste@evanjelik.sk

      

           

Komentovať