Ovocie hodné pokánia

Ovocie hodné pokánia

„Vydávajte preto ovocie hodné pokánia….”

L 3, 8

 

Jánova zvesť pri Jordáne popri poukaze na Boží prísny súd – vyžaduje ovocie pokánia. Hospodin, Pán Izraela je nielen prísny sudca, ale milostivý Pán. On „odpúšťa hriechy zo svojho milosrdného srdca” (L 1,77). Tým, ktorí činia pokánie. Preto Ján je mocným kazateľom pokánia. Vyzýva na pokánie ako priznanie si viny, hriechu. V dejinách Izraela bolo pokánie nosným pilierom jeho existencie. Lenže pokánie nemalo byť nikdy len akousi „teoretickou”, či slovnou záležitosťou. Cit sa zvlní, vlny opadnú, a s nimi sa vráti všetko do starých koľají. Ján buráca: „Vydávajte ovocie hodné pokánia”! Čo to znamená? Čo treba robiť, aby pokánie bolo účinné, bolo skutočným pokáním?. Jánova zvesť je v tom veľmi konkrétna…….

Ovocie pokánia je dôležité aj pri našom uznávaní, ľutovaní a vyznávaní hriechu. Aj pri našom adventnom pripravovaní cesty Pánovi. Pri pokání spojenom so stolom Pánovým. Pri spovedi sme svojimi farármi oslovovaní ako „kajúci bratia a kajúce sestry”. Pritom si málo uvedomujeme, čo sa po nás a od nás vlastne chce pri pokání. Doma je to vnútorne rozsypané, na susedov zazeráme, s mnohými sa ani nezhovárame, v zbore klebetíme, v cirkvi sa hádame, v spoločnosti sa vadíme, v slove od dieťaťa po starca mrzko hovoríme atď., ale pred adventnými oltármi v rade stojíme, či kľačíme na pokánie! A potom, keď advent prejde do povianočnej doby, všetko pokračuje ako predtým do pôstneho času, aby sa to znova zopakovalo. Netreba dramatizovať! Bez dramatizácie sa však treba podívať skutočnosti do očí! Ako Ján pri Jordáne, ktorý sotva dramatizoval, keď tak konkrétne kázal a volal na pokánie. Vydávajte ovocie hodné pokánia teda znamená, otočiť to všetko o plný počet stupňov, o „čelom vzad” od návyku k skutku, k zmene pomerov: domácich, susedských, zborových, cirkevných, spoločensko-národných, medziľudských vôbec! Ako si na tom s pokáním? Ako sme všetci na tom s „vydávaním ovocia hodného pokánia”? Žiadaj si od svojho farára mocnú konkrétnu adventno-kajúcu zvesť a neuraz sa, keď ti ju vysloví! Ale aj ty jeho volaj na pokánie, aby bol hodným nositeľom úradu cirkvi a dobrým príkladom v pokání všetkým!

Ján Midriak – Budete mi svedkami (3. nedeľa adventná) (úryvok)

 

Pokoj Vám!!

 

Komentovať