Cirkvi rokovali o zákone 218/1949 -alebo: požitky nie sú žiadne pôžitky

O nahradení 70 ročného komunistického zákona rokovali predstaviteia cirkví s predsedom vlády.

Rokovanie s predsedom vlády

Predseda Ekumenickej rady cirkví v SR generálny biskup Miloš Klátik a predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský sa 19. septembra 2018 stretli v priestoroch arcibiskupského úradu Bratislavskej arcidiecézy s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na pracovnom rokovaní.

Predmetom rokovaní bola otázka prerokovania nového zákona o štátnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločnosti v parlamente. Týmto zákonom by sa od 1. 1. 2010 nahradil doterajší zákon č. 218/1949 o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločnosti. Nový zákon explicitne zadefinuje výšku štátnej podpory a jej rozdelenie medzi jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti. Výška dotácií týmto prestane byť predmetom každoročného „vyjednávania“ na MK SR. Je to ďalší krok k posilneniu autonómie cirkví a ich nezávislosti od vlády. Súčasne by sa cirkvám viac uvoľnili ruky pri rozhodovaní o použití tejto podpory a štát by ďalej nezasahoval ani do odmeňovania duchovných. Na stretnutí sa prerokovali aj otázky mimoriadneho navýšenia tohtoročného účelového transferu (nad rámec valorizácie miezd), ktoré bolo vo výške 2 mil. € pre všetky cirkvi odsúhlasené. Zástupcovia cirkvi požiadali predsedu vlády riešiť aj otázku ohláseného 10 % zvýšenia miezd v štátnom a verejnom sektore v roku 2019 a v roku 2020, ktoré by sa však podľa doterajších informácií nemalo cirkví týkať, pretože nemá ísť o valorizáciu miezd, ale o zvýšenie miezd a dohodnutý mechanizmus zvyšovania základných platov duchovných sa týka iba valorizácie. Keďže duchovní sú zamestnancami cirkví a nie štátu, toto navýšenie by sa ich nemalo týkať. Táto otázka ostala otvorená, podstatné bude stanovisko ministerstva financií. 

Premiér sa obrátil na cirkvi s výzvou, aby prevzali väčší diel zodpovednosti za inklúziu sociálne vylúčených skupín (Rómov) a na tento účel je pripravený pre cirkvi uvoľniť aj finančné prostriedky. Očakáva v tejto otázke od cirkví konkrétne projekty. Generálny biskup pozval premiéra na slávnostné služby Božie, ktoré pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR pripravuje naša cirkev v Sučanoch. Pán predseda vlády účasť predbežne prisľúbil.

Dušan Vagaský, GBÚ | 27.9.2018

Komentovať