Info k voľbám

Informácia Predsedníctva ECAV k voľbám

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu i generálneho biskupa po prvom kole boli počas apelačnej doby napadnuté žalobami. Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť. 

Na dištriktuálne súdy i na generálny súd ECAV boli podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb. Príslušný dištriktuálny súd by mal vydať predbežné opatrenie, ktorým by zastavil druhé kolo volieb a čím skôr rozhodnúť o žalobách. Keďže príslušný súd (ktorým je Dištriktuálny súd ZD ECAV pod vedením Mgr. Jána Bunčáka) doteraz o žalobách nerozhodol, voľby v druhom kole v termínoch tak, ako ich stanovilo generálne presbyterstvo 13. 7. 2018, sa nemôžu uskutočniť.

V záujme zachovania zákonnosti preto Predsedníctvo ECAV na Slovensku podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva 13. 7. 2018. Týmto odvolaním uznesenie GP o konaní druhého kola voľby generálneho biskupa nenadobudlo právoplatnosť. Vo voľbách generálneho biskupa sa nemôže pokračovať, až do právoplatného rozhodnutia o žalobách proti výsledkom volieb ako aj do rozhodnutia o odvolaní voči uzneseniam GP o voľbách generálneho predsedníctva. 

O ďalšom priebehu volebného procesu bude Predsedníctvo ECAV cirkevné zbory informovať.

V Bratislave, 30. 8. 2018

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

generálny dozorca

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

generálny biskup

Predsedníctvo ECAV | 31.8.2018

2 Komentáre k “Info k voľbám

Komentovať