Čo je: Dôvodná námietka”?

Vsúvise s voľbami v ECAV sa ukázala potreba ujasniť si, čo je to tzv.dôvodná námietka voči navrhovanému kandidátovi na kandidačnej porade.  Záväzným sa stal výklad CPP osobitného senátu Generálneho súdu, ktoré zverejnil portál www.ecav.sk. Kvôli informovanosti ev.verejnosti tu uvádzame  výrok OS- Zdôvodnenie si môže záujmeca prečítať na oficiálnej stránke ECAV.

 

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ročník 25 27. júna 2018 Čiastka 3/2018

OBSAH:

8/2018

STANOVISKO

Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS GS-11/2018

  ___________________________________________________________________________

Zbierku cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku vydáva Generálny biskupský úrad v Bratislave pre vnútornú potrebu cirkvi. Redaktor: Dr. Jaromír Šuma. Zbierku dostávajú všetky biskupské, seniorské a farské úrady, predseda Generálneho súdu ECAV, generálny žalobca a zverejňuje sa na www.ecav.sk.

  

Strana: 2 8/2018 Zb. CPP – čiastka 3/2018 __________________________________________________________________________________________

8/2018

STANOVISKO

Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS GS-11/2018

Generálny súd ECAV na Slovensku v osobitnom senáte podľa § 4 CÚZ č. 6/2000 v zložení prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda Generálneho súdu a predseda Osobitného senátu Generálneho súdu, členovia senátu ThDr. Eva Juríková − podpredsedníčka Generálneho súdu, Mgr. Zuzana Germanová − GPZ ECAV, JUDr. Dagmar Valovičová − predsedníčka PV ECAV, Mgr. Ľubica Sobanská, JUDr. Ivan Husman, Mgr. Beáta Fraňová, Ing. Viliam Volna na neverejnom zasadnutí konanom na GBÚ v Bratislave dňa 14. 6. 2018

na žiadosť: Predsedníctva ECAV zo dňa 7. 6. 2018

vo veci: zaujatia stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu CPP, resp. vydania rozhodnutia podľa § 2 cirkevného zákona č. 6/2000,

konkrétne k § 30 ods. 4 posledná veta CZ č. 11/1994 a k § 30 ods. 5 druhá veta CZ č. 11/1994:

   1.

O akú námietku môže ísť?

   Ak by išlo napríklad o námietku, že kandidát nespĺňa niektorú zo zákonných podmienok

pre kandidovanie do funkcie generálneho dozorcu ECAV (dištriktuálneho dozorcu ECAV), ktorými sú:

– vek (čl. 49 ods. 1 CÚ, čl. 48 ods. 1)

– občianska bezúhonnosť (čl. 40 ods. 1 CÚ)

– mravná bezúhonnosť (čl. 40 ods. 1 CÚ)

– zdravotná spôsobilosť (čl. 40 ods. 1 CÚ)

– všeobecná vážnosť a úcta (čl. 49 ods. 1 CÚ, čl. 48 ods. 1)

 – doba v ECAV

čl. 48 ods. 1

(čl. 49 ods. 1 CÚ,   ),

v tomto prípade sa predsa nemôže hlasovať na základe ust. § 30 ods. 5 prvá veta CZ č. 11/1994.

 2. Môže sa vzniesť aj nejaká iná než zákonná námietka (napr. týkajúca sa odbornosti, vzdelania a pod.)?

 3. Ako sa majú dôvody vznesenej námietky preukázať? Stačí len tvrdenie člena kandidačnej porady?

  4. Akú možnosť obrany má kandidát proti vznesenej námietke? Konanie o námietke je upravené ako jednostupňové, pričom Ústava ECAV zaručuje dvojstupňové konanie.

  5. Sú ustanovenia § 30 ods. 4 posledná veta CZ č. 11/1994 a § 30 ods. 5 druhá veta CZ č. 11/1994 v súlade s Ústavou ECAV na Slovensku?

 

Zb. CPP – čiastka 3/2018 8/2018 Strana: 3 zaujal toto

s ta n o v i s k o :

Dôvodná námietka v zmysle § 30 ods. 4 cirkevného zákona č. 11/1994 je len taká, ktorú odôvodňuje zákon.

Komentovať