Pastiersky list gen.biskupa biskupa ZD -odpoveď

List biskupov ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku v r. 2018

Vážení bratia a vážené sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pastiersky list nepovažujeme za vhodnú formu príspevku do diskusie k voľbám, ktoré v našej cirkvi prebiehajú. Tento list píšeme ako reakciu na pastiersky list brata dištriktuálneho biskupa Východného dištriktu (VD).

Pozastavujeme sa nad konaním brata dištriktuálneho biskupa VD, ktorý pastiersky list zneužil na bezprecedentné zasahovanie do volieb, očierňovanie bratov vo viere len preto, že majú na určitú vec iný názor! Voľbám, ktorým je pastiersky list brata dištriktuálneho biskupa VD venovaný, by mala predchádzať diskusia – vecná a kultivovaná, bez všeobecných fráz a farizejských vyhlásení, kde slová sú v príkrom rozpore s činmi. Žiaľ, musíme konštatovať, že pastiersky list dištriktuálneho biskupa VD sa javí ako zneužitie funkcie dištriktuálneho biskupa za účelom ovplyvňovania volieb.

Chceme sa vecne a priamo vyjadriť k niektorým tvrdeniam z pastierskeho listu brata biskupa VD.

Brat dištriktuálny biskup VD píše o diskreditačnej kampani, ktorú vraj v spolupráci s Evanjelickým poslom vedieme. Za diskreditáciu kandidáta nepovažujeme to, ak sa hovorí pravda, resp. ak sa EPST verejne pýta, a s ním aj mnohí ďalší členovia ECAV, prečo brat Ján Brozman nepredložil evanjelickej verejnosti doklad o ukončení členstva v rímskokatolíckej cirkvi. Vyzývali sme ho na to ešte ako dištriktuálneho dozorcu. Mal dosť času, aby si vysporiadal svoje vzťahy s rímskokatolíckou cirkvou, najmä ak chce kandidovať na jednu z dvoch najvyšších funkcií v ECAV. Tento doklad nepochybne musíme žiadať a bolo povinnosťou kandidačnej porady žiadať ho. Na tom mal trvať aj brat dištriktuálny biskup, aj dištriktuálne presbyterstvo VD. Je pre nás nepochopiteľné, že dištriktuálny biskup o tomto probléme vedel, no mlčal.

V ECAV na Slovensku máme všeobecné voľby a voliči majú právo vedieť o kandidátovi všetko dôležité, pretože, ako správne píše brat dištriktuálny biskup VD, nevyberáme podľa „modrých očí“. Je preto otázkou, prečo brat Brozman zatajoval aj tú skutočnosť, že spôsobil haváriu motorového vozidla, pri ktorej zahynuli dvaja spolucestujúci, za čo bol nepodmienečne odsúdený a väznený. Je to závažná informácia z jeho života, ktorú nemal zamlčať ani vo voľbách 2006, ani vo voľbách 2012 a ani v terajších voľbách. Ľudsky chápeme, že je to pre neho ťažká trauma, ktorá sa neskončila ani zahladením trestu. V týchto voľbách však ide o jedného z dvoch najvyšších predstaviteľov našej cirkvi, ktorého si vyberajú všetci členovia s právom voliť. Ak sa teda chcel uchádzať o ich dôveru, mal sa s týmto svojím trápením s nimi podeliť.

Spor, o ktorom pastiersky list brata biskupa VD taktne mlčí, je skutočnosť porušenia zákona o účtovníctve a krátenia daní v spoločnosti Reformata, spravujúcej cirkevný majetok. Brat Brozman s dištriktuálnym biskupom VD toto konanie mnoho rokov obhajovali aj napriek viacerým preukázateľným pochybeniam pri správe majetku. Ako chce budúci generálny dozorca naložiť s dnes už nespochybniteľnými dôkazmi, a to vyrubením rozdielu dane a pokutou z Daňového úradu, o tom sa kandidát nevyjadruje, ale aj napriek tomu sa uchádza o priazeň voličov.

Brat dištriktuálny biskup VD obviňuje Predsedníctvo ECAV a ďalších, že vyzývajú k bojkotovaniu volieb. My však, naopak, žiadame všetkých členov, ktorí majú volebné právo, aby k voľbám prišli, a ak sú im cudzie praktiky niektorého kandidáta, aby sa nebáli jeho meno na volebnom lístku škrtnúť. V ECAV sú aj iní vhodní kandidáti na generálneho dozorcu i generálneho biskupa či na dozorcu Východného dištriktu.

Súhlasíme s bratom dištriktuálnym biskupom VD, že kandidačná porada je podľa súčasných cirkevnoprávnych predpisov legitímnym orgánom cirkvi. Neznamená to však, že všetko, o čom rozhodne, je legitímne. Máme veľký otáznik nad predsedníctvom kandidačnej porady i nad kandidačnou poradou už len preto, že na generálnom biskupskom úrade dodnes (13. 6. 2018) nie je k dispozícii zápisnica z kandidačnej porady! Voľby Predsedníctva ECAV sa podľa harmonogramu začínajú nedeľou 17. 6. 2018, no ani vyradení kandidáti sa dodnes zo zápisnice nemohli dozvedieť pravdu o tzv. dôvodných námietkach, ktoré boli voči nim vznesené. Preto sa domnievame, že predsedníctvo kandidačnej porady a celá kandidačná porada zlyhala.

Bratia a sestry,
skutočnosti, o ktorých vieme, nám nedovolia mlčať. Je na Vás, na svedomí každého z Vás, ako v zodpovednosti pred Pánom Bohom i pred ľuďmi rozhodnete – aj čo sa týka volieb nového predsedníctva našej cirkvi či volieb dištriktuálneho dozorcu VD. Apoštol Pavel nám všetkým pripomína: Všetko nech sa deje slušne a v poriadku!(1K 14, 40 ) A v Knihe Prísloví (23, 23) čítame: Kúp si pravdu! Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť.

S bratskými pozdravmi

Miloš Klátik, generálny biskup, v. r.
Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD, v. r.

V Bratislave 13. júna 2018

Miloš Klátik, generálny biskup; Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD | 15.6.2018

Komentovať