Výzva predstaviteľov a členov ECAV k voľbám

Vážení členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Sloven- sku, bratia a sestry!

Tohto roku sa konajú voľby najvyšších predstavi- teľov ECAV na Slovensku:

– generálneho biskupa ECAV

– generálneho dozorcu ECAV

– dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV.

Dištriktuálne presbyterstvá a generálne presby- terstvo tieto voľby už vyhlásili a v zmysle CPP sa konali aj kandidačné porady, ktoré zostavili kan- didačné listiny. Žiaľ, tieto porady boli zneužité na to, aby sa zabránilo skutočne slobodnej voľbe spomedzi viacerých kandidátov, v ktorých by si veriaci našej cirkvi mohli slobodne vybrať.

A tak kandidačnou poradou neprešili:

– doterajší generálny dozorca Imrich Lukáč, ktorý bol opätovne navrhnutý na kandidatúru do funkcie generálneho dozorcu na druhé volebné obdobie,

– doterajší dištriktuálny biskup ZD ECAV Milan Krivda, ktorý bol navrhnutý na kandidatúru do funkcie generálneho biskupa

– člen GHV, člen dozornej rady spoločnosti Re- formata Jaroslav Mervart, ktorý bol navrhnutý na kandidatúru do funkcie dištriktuálneho dozorcu VD ECAV.

Už z uvedeného zoznamu vyškrtnutých kandi- dátov, ktorých všetci dobre poznáte, je zrejmé, že problémom, kvôli ktorému im bolo zabránené aktívne sa zúčastniť na voľbách, je ich nekompro- misný postoj k neporiadkom v cirkvi predovšet- kým pri správe nehnuteľného majetku ECAV, za ktoré zodpovedala správcovská spoločnosť Re- formata pod vedením jej konateľov – bývalého dištriktuálneho dozorcu ZD Vladimíra Daniša a farára Jaroslava Mlynára.

Cirkevné predpisy umožňujú, aby kandidačná porada hlasovaním rozhodla o dôvodnej námiet- ke voči kandidátovi. Ale námietky typu, že navrh- nutý kandidát Milan Krivda vo svojej doterajšej funkcii realizoval rozhodnutie Osobitného senátu Generálneho súdu o 6-ročnom funkčnom obdo- bí vedúcej dištriktuálneho biskupského úradu nemožno pri najlepšej vôli pokladať za dôvodnú námietku. Opak je pravdou – tí, ktorí nekonajú, porušujú cirkevné predpisy. Rovnako je to s kon- štatovaním, že nedal súhlas niektorým zborovým farárom k voľbe, pretože porušili cirkevné predpi- sy. Ani to nie je dôvodná námietka na vyjadrenie nesúhlasu s jeho kandidatúrou. Ani jeho údajne nekonanie vo veci disciplinárneho konania voči duchovnému s celocirkevnou pôsobnosťou nie je dôvodnou námietkou, pretože v danej veci kom- petencie konať ani nemal.

Rovnako vznesené námietky voči opätovnej kan- didatúre Imricha Lukáča kvôli jeho kritickým článkom v Evanjelickom posle či zasadenie sa proti pokusom o umlčanie novinárov Evanjelic-

kého posla, ktorí píšu pravdivo o situácii v cirkvi, nemôže byť dôvodnou námietkou. Publikovanie kritických, ale pravdivých informácií nie je oho- váraním.

Nedôvodné námietky voči Jaroslavovi Mervar- tovi zazneli aj na kandidačnej porade VD. To, že sa Jaroslav Mervart vo funkcii predsedu predsta- venstva Tranoscius, a. s., riadi Obchodným zá- konníkom, nemôže byť dôvodom, aby nemohol kandidovať na funkciu dištriktuálneho dozorcu VD. Dá sa však docieliť opakovanie volieb gene- rálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu VD. Jednou zo základných úloh dozorcu je zabezpe- čiť dodržiavanie štátnych i cirkevných predpisov a zabezpečiť ochranu a zveľaďovanie cirkevného majetku. Je preto pre cirkev veľmi dôležité, kto bude túto úlohu zabezpečovať. Členovia kandi- dačných porád sa rozhodli na uvoľnený post ge- nerálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu VD ECAV kandidovať ľudí, ktorí svojím hlasovaním – či už na zasadnutiach generálneho presbyterstva alebo synody – dokázali, že ich hlavným cieľom je zamiesť neporiadky v cirkvi pod koberec bez očis- tenia cirkvi od týchto nekalých praktík, vyvodenia zodpovednosti a zavedenia potrebných opatrení, aby sa podobné neporiadky v budúcnosti už ne- opakovali. Urobili tak preto, aby ani náhodou vo voľbách nezvíťazil niekto iný. Z toho dôvodu sa rozhodli na oba posty postaviť po jedinom kandi- dátovi.

Mnohí veriaci sú znepokojení a znechutení takou- to aplikáciou ich práva na slobodné voľby a dekla- rujú, že radšej k voľbám nepôjdu, alebo vyškrtnú vybratých kandidátov a namiesto nich napíšu tých, ktorých im členovia kandidačnej porady zne- možnili voliť. K voľbám ísť treba a svoj nesúhlas s takouto praxou vyjadriť tým, že nedáte svoj hlas jedinému kandidátovi (prečiarknete kandidáta). Ak je totiž iba jediný kandidát, musí vo voľbách získať trojpätinovú väčšinu odovzdaných hlasov. Len tak sa dá docieliť, že voľby sa budú opakovať. Ak sa to podarí, potom máme nádej, že kandidač- ná porada pri zostavovaní novej kandidačnej listi- ny bude rešpektovať mienku veriacich a nedovolí si účelovo vyškrtnúť zo zoznamu kandidátov pre nich nepohodlného kandidáta. Podporte dohľad nad korektným priebehom spočítania hlasov a ich vyhodnocovaním. Nedovoľte zamiesť pod koberec netransparentné nakladanie s majetkom ECAV, neporiadky v účtovníctve a daňové podvo- dy, ktoré sú hanbou našej cirkvi. Všetci trvajte na riadnom vyšetrení neporiadkov, na vyvodení dô- sledkov voči tým, čo sú za neporiadky zodpovední a aj voči tým, ktorí neporiadky kryli.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECav na Slovensku

Mgr. Oľga Klátiková, evanjelická farárka

Mgr. Ľubomír Turčan, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius

Ing. Dušan Praženka, CSc., člen predstavenstva Tranoscia

Mgr. Slavomír Hanuska, zástupca dozorcu zD

Ing. Svetozár Gavora, predseda dozornej rady Tranoscia

anna Balogová, členka Generálneho hospodárskeho výboru ECav

Mgr. Štefan Sabol, konateľ spoločnosti Reformata, s. r. o.

JUDr. anna Drobná, bývalá generálna právna zástupkyňa ECav na Slovensku

Mgr. Peter Soták, farár v Cz Merník

Ing. viktor Čop, člen predstavenstva Tranoscia

JUDr. Martin Cibuľa, člen predstavenstva Tranoscia

Mgr. Ľubomíra Mervartová, evanjelická a. v. farárka

Peter Janovic, člen Generálneho hospodárskeho výboru ECav

Ing. Ľubica Harakaľová, PhD. členka ECav

Mgr. Eva Juríková, farárka v Cz Lubina

Ing. Juraj Ružek, člen Generálneho hospo- dárskeho výboru ECav

Ing. Ján Holčík, CSc., predseda Slovenskej evanjelickej jednoty

Ing. Pavel Delinga, CSc., člen Generálneho hospodárskeho výboru ECav

Ing. Miroslav Klima, člen Generálneho hos- podárskeho výboru ECav

Ing. Jaroslav Mervart, PhD., člen Generálneho hospodárskeho výboru ECav

Mgr. Milan Krivda, biskup západného dištriktu ECav na Slovensku

Komentovať