Nedeľa otcov

                                                                                                       Nedeľa otcov

1 Kr  3, 4- 15:

Raz odišiel kráľ do Gibeónu, aby tam obetoval, lebo to bola významná výšina.Tisíc zápalov obetoval Šalamún pri tom oltári. (5) V Gibeóne ukázal sa Hospodin Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh mu riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať!  (6) Šalamún odpovedal: Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dývidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred tvojou tvárou vo vernosti, v spravodlivosti a s úprimným srdcom voči tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý zasadol na jeho trón, ako je to dnes. (7) Ty, Hospodine, Bože ôj Ty si učinil kráľom svojho služobníka po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať, ani vchádzať. (8) Tvoj služobník je uprostred Tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať ani spočítať pre množstvo. (9) Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby  mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto môže spravovať tento Tvoj mohutný ľud? (10) Pánovi sa zaľúbilo, že si Šalamún toto žiadal. (11) A tak mu Boh riekol: Pretože si si žiadal toto a nežiadal si ani dlhý život ani bohatstavo ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, (12) hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebenepovstane taký ako si ty. (13) Dám ti aj to, za čo si nežiadal: bohatstvo i slávu, takže za všetkých tvjich čias nebud ti medzi kráľmi rovný. (14) A ak budeš chodiť po mojich cestách, takže budeš zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžil aj tvoje dni. (15) Nato sa Šalamún prebudil, veď to bol sen. Potom odišiel do Jeruzalema a keď si zastal pred Pánovou truhlou zmluvy, obetoval spaľované obete spoločenstva a usporiadal hostinu všetkým svojim služobníkom”. Amen 

 

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Pred týždňom sme slávili sviatok Svätej Trojice. Na dnešnú  nedeľu pripadol deň, ktorý sa len veľmi pomaly ujíma v našom prostredí. Je to Deň otcov. Deň matiek sme už dávno prijali za svoj, ale deň otcov? Málokto si ho pripomína. Tým sa však stále určitým spôsobom zabúda na úlohy muža ako otca rodiny, ktorý má dávať správny vzor a príklad pre svoje deti. Všeobecne je u nás výchova detí prisudzovaná len žene. Školstvo je “prefeminizované”, ale čo je horšie, je všeobecné povedomie o rodinnej výchove v ktorej otec “hrá druhé husle.” Ba, neraz aj tretie… a často sa stáva, že v tejto oblasti už nehrá žiadnu úlohu.

Obrazom a zrkadlom našej doby je aj nasledovná skutočnosť. Prednedávnom sa v našej republike rozhodovalo o tom, či  manželia po rozvode budú mať rovnaké právo a povinnosť starať sa o svoje deti, alebo či budú aj naďalej zvýhodňované ženy a matky a ich záujmy a predstavy budú preferované. K zmene, ako vieme, nedošlo. Záujmy otcov boli odsunuté. Vraj stačí, ak otec pracuje a platí alimenty.

Ak už rodina a manželstvo nefunguje a jeho stabilita je narušená, mali by rodičia po rozvode mať v zásade rovnaké práva a povinnosti, práve vzhľadom na záujem detí. Deti iste potrebujú dobré mamy, ale aj dobrých otcov. Chybou však je, ak sa aj sami otcovia zmierujú s takýmto postavením v rodine, v spoločnosti a samozrejme aj v duchovno – náboženskej výchove. Taký postoj jednoznačne odporuje Božiemu slovu obsiahnutemu v Písme. Preto dnešnú nedeľu venujeme práve tejto službe otcov. K hľadaniu ich darov od Pána Boha, ktoré majú byť využité v prospech detí, pre ich duchovný rast .

Príklad z dejín SZ ľudu Božieho je jasný a významný. V centre  prečítaného biblického textu stojí síce mladý kráľ Šalamún a jeho rozhovor s Pánom Bohom. Nemožno však prehliadnuť skutočnosť, že bez svojho otca, kráľa Dávida, by nebol Šalamún tým, čím bol. Pán Boh ho ustanovil kráľom nad Izraelom ako nástupcu po jeho otcovi Dávidovi. Dávid bol od mladosti zbožný, ale aj odvážny a veriaci muž. Stal sa najvýznamnejším Izraelským kráľom. Jeho veľkosť uznával celý Izrael, jeho deti i jeho nepriatelia. Biblický svedok nie náhodou zdôrazňuje túto skutočnosť: “ Šalamún miloval Hospodina, chodil podľa príkazov svojho otca Dávida…” (3,3). Aj vo svojej modlitbe vyznal: “Ty Hospodine, si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred Tvojou tvárou vo vernosti, v spravodlivosti a s úprimným srdcom voči Tebe”. (v. 3,6)

Tu sa musíme pozastaviť a pýtať sa, ako nás, otcov a starých otcov, budú raz hodnotiť naše deti? Ako budú spomínať na nás? Aký príklad im zanechávame? Žijeme podľa Božích prikázaní? Chodíme cestami života verní Pánu Bohu? Žijeme tak, že sa pýtame na vôľu Božiu v našich prácach a v rodičovskej službe?  Alebo sa riadime názormi ľudí? Žiaľ, mnohí otcovia, a samozrejme aj matky, nasledujú príklady ľudí pochybnej povesti a pomýlenej morálky. Najmä mladšie generácie obdivujú ľudí, ktorí žijú povrchne a v duchovnej prázdnote.Veľmi pripomínajú spoločnosť, do ktorej sa dostal a v ktorej zaviazol márnotratný syn z podobenstva Ježišovho, ktoré sme dnes čítali spred oltára. Iste sme si všimli, čo je povedané o tomto mladšom synovi. Až v ťažkej kríze si spomenul na dom svojho otca a na Jeho skutočnú lásku a dobrotu. Až keď bol úplne na dne, uvedomil si, čo stratil, čím nerozumne pohrdol. Ovzdušie domova chápal ako poviazanosť a neslobodu, ale v práve v tom bola sila lásky. Pravá láska spočíva v zodpovednosti a v službe všetkým v dome.

Bratia a sestry v Pánu!

Hovorí sa, že deti a mladí majú právo na omyly. Možno s tým súhlasiť. Netreba sa o ne báť, ak sa majú kam vrátiť. Ak majú aj iný príklad pred sebou, akým sú príklady a vzory tohoto sveta. Ak majú v srdci od malička skúsenosť aj z iných vzťahov, ako sú vzťahy bežné v tomto svete, často narušené a rozleptané mocou a otroctvom hriechu.  Mladý kráľ Šalamún mal pred sebu príklad svojho otca Dávida a preto sa dokázal modliť v pokore pred Pánom Bohom: “Bože môj, …ja som však mladý človek, neviem vychádzať, ani vchádzať. – Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého”.(v. 7, 9)  Všetci iste rozumieme, čo znamenala zbožnosť kráľa pre ľud, pre krajinu, pre jej vedenie a ovzdušie, ktoré v nej vládlo. Pán Boh      takúto modlitbu počul a prijal. Jeho požehnanie spočinulo na Šalamúnovi a dostal významné zasľúbenie: “Pretože si žiadal toto, teda verné a poslušné srdce, a nežiadal si si dlhý život ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, hľa učiním podľa tvojej žiadosti”. (v. 11, 12)

Pán Boh počuje a požehná každú prosbu, ktorá je v súlade s Jeho vôľou. On dokonca pridáva viac darov, ako človek prosiť vie, alebo dokáže. To sa ukázalo aj pri Šalamúnovi. Pán Boh mu dal sľub: “Hľa, učiním podľa Tvoje žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. Dám ti aj to, za čo si nežiadal: bohatstvo i slávu…”. (v.12-13) Vieme, že toto všetko sa v Šalamúnovom živote naplnilo, lebo Boh je verný. Jeho dom a kráľovstvo bolo požehnané, až do času v ktorom nezmenil svoje myslenie a konanie.

Milí bratia a sestry v Pánovi!

Dôležité je počuť aj Božie napomenutie: “Ak budeš chodiť po mojich cestách – a zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžim aj tvoje dni”. (v.14) Dar zdravia a dlhého života bol Šalamúnovi pridaný pod podmienku  zachovávania Božích prikázaní. Vieme, že mladý Šalamún takto žil, konal a vo vernosti Bohu sa dokazoval. Postupne však začal práve vo vernosti Božím prikázaniam poľavovať. Bolo to, žiaľ, pod vplyvom jeho prvej manželky, Egypťanky a faraónovej dcéry (v. 3,1), ktorá postupne jeho srdce odklonila od viery v Hospodina. Začal koketovať s pohanskými kultami a názormi. Neskôr, zrejme opojený mocou, bohatstvom a príkladom starovekých vládcov, porušil manželskú monogamiu a vytvoril si hárem.(1000 žien). Príklad okoliteho sveta, ktorý Šalamún akceptoval a tým porušoval 6. Božie prikázanie, ho priviedol k pádu aj v iných životných postojoch. Vybudoval síce aj prvý chrám v Jeruzaleme, ale neopustil úplne pohanské praktiky. Preto napokon zlyhal a s ním skončila aj sláva a moc Izraelského kráľovstava, ktoré sa rozpadlo. Postupne obe malé kráľovstavá stratili slobodu a zanikli. Šalamún, síce pekne a nádejne začal, ale nebol verný až do smrti” a preto padol jeho dom i jeho kráľovstvo.

Dnes sa preto chceme povzbudiť v tom, aby sme ako rodičia a menovite otcovia rodín boli sĺpami, oporami rodín a našich detí a vnúčat a to nielen v ekonomickej prosperite. Ale aj v morálnej oblasti. Morálka však vždy plynie z viery! Je založená vždy na vernosti Pánu Bohu, ako najvyššej autorite, ktorú sa oplatí prijímať, na ktorú sa oplatí spoliehať a jej dôverovať. Prosme za otcov, ktorí o tomto dobrom a správnom základe budú hovoriť svojim deťom. Nech je aj naša cirkev cirkvou nielen verných žien a matiek, ale aj otcov, ktorí nasledujú príklad Božieho služobníka Dávida. Kiež sú aj otcovia v našej cirkvi ozdobení vernosťou a stálosťou vo viere a tak dávajú dobrý príklad svojim synom a dcéram.

Milí bratia a  sestry!

Ak naše deti niekedy aj strhne prúd sveta, nech vedia a majú istotu, kam sa môžu a majú v pokání a v pokore vrátiť. Kde im bude odpustené a kde dosiahnu dar novej lásky, pravej slobody a požehnaný život. Takto budujeme svoje rodiny v spoločenstve našej cirkvi. Po tomto časnom živote nás čaká nielen otvorená náruč našich najbližších, ale otvorená náruč Božej otcovskej lásky. Vždy platí:“ Keby ma aj otec môj a matka opustili, Hospodin sa ma zaujme”  (Ž 27, 10) On z milosti, skrze vieru v Pána nás napokon príjme aj do svojho nebeského, večného domu. Amen.

 

Kázeň v 1.N. po Sv. Trojici – 26.6.2011  Sobotište  –    Ľ.Batka st. 

Komentovať