Duch Svätý – Paraklétos

                                                                    Duch Svätý – Paraklétos

Učiň si príbytok svoj v nás, Pane,

pre lásku tú,

tým slovom Tvojím v srdciach zažnutú,

Pre Tvoje veľké, veľké zmilovanie!

Pre veľkosť bôľu – diela,

praj i nám svojho Ducha Tešiteľa,

chvíle tejto pre velebu

zdvihni nas z prachu zeme,

zdvihni k nebu!  Amen  (M.R.)

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a sestry v Pánovi!

Svätodušné slávnosti sú oslavou Ducha Svätého a Jeho diela. Spomíname na príchod Ducha Svätého k Ježišovým učeníkom v Jeruzaleme, v päťdesiaty deň po Jeho vzkriesení. Spomíname súčasne na mohutnú silu Ducha Svätého a jej prejavy. Na to, čo spôsobil v ich živote, ale aj v živote mnohých ľudí. Najmä na tú skutočnosť, že Jeho pôsobenie viedlo k začiatku kresťanskej misie v Jeruzaleme, a potom “až do posledných končín zeme”. Pôsobením Ducha Svätého sa zrodila kresťanská cirkev. Spomíname na súvis zvestovaného Slova Božieho apoštolom Petrom s Krstom Svätým, ktorý prijalo okolo tritisíc ľudí.

T.G.Masaryk povedal, že “štáty sa udržujú tými istými prostriedkami, ktorými vznikli”.  Všimnime si, že to platí naplno aj o kresťanskej cirkvi, ktorá bola počatá dielom Ducha Svätého a skrze toho istého Ducha žije až dosiaľ. Ak cirkev nežije z Ducha a podľa Ducha, prestáva žiť a existovať. Ak cirkev vädne a stráca niekedy svoju mladú tvár, sviežosť a príťažlivosť, je to preto, že sa stáva viac ľudskou inštitúciou a organizáciou v ktorej sa chce viac uplatniť človek, ako pôsobenie Ducha Svätého.

Bolo by neporozumením reči a sľubu Pána Ježiša Krista, ak by sme o zoslaní Ducha Svätého hovorili a uvažovali len ako o histórii. Ako o niečom, čo sa stalo v dávnej minulosti a čo je neopakovateľné. Zmyslom sviatkov svätodušných je najmä to, aby sme si uvedomili, že aj dnes platí zasľúbenie a slovo nášho Pána Ježiša Krista. Ponuka darov Ducha Svätého je tu aj pre nás a pre každú novú generáciu kresťanov. Táto ponuka platí dokonca aj pre nekresťanov. Je to ponuka pre celý svet a pre každého človeka.

O tejto ponuke a jej konkrétnom významen chceme v ďalšom kázaní svedčiť. Chceme uvažovať o tom, čo znamená takáto ponuka darov Ducha svätého, čo On pôsobí a čo môžeme od Neho očakávať. Skôr, ako by sme o tom hovorili a svedčili na základe Božeho Slova, vyžiadajme si k tomuto svedectvu a jeho prijatiu pomoci od Otca svetiel v modlitbe Pánovej!

O t č e n á š ….

Ján 14, 15-21, 26:

“Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. (16) A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky, – (17) Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná. Vy ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. (18)  Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. (19) Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. (20) V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. (21) Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje; a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. – (26) Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril”. Amen

          Bratia a sestry v Pánovi !

“Na počiatku bolo slovo”, svedčí evanjelista Ján. Tento výrok platí nielen o stvorení sveta a všehomíra. Hovorí nielen o existencii večného Slova, ktoré sa v plnosti času “stalo telom”. Platí aj zoslaní Ducha Svätého na apoštolov. Aj tam bolo na počiatku slovo. Zoslanie Ducha totiž predchádzalo zasľúbenie Pána Ježiša Krista učeníkom po Jeho vzkriesení: ”Príjmite Ducha Svätého”. Samotné zoslanie Ducha predchádzala výzva prijať Ho, keď táto chvíľa nastane a naplní sa čas. Pán Ježiš túto výzvu zopakoval viackrát. Aj v úvodnom svätom texte Ježiš hovorí:” Zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy…”. Prikázanie očakávať zoslanie Ducha a sľub, že sa tak stane sa naplnili a stali sa skutočnosťou. Samozrejme, najskôr sa stali skutočnosťou v živote jedenástich, ale potom aj v živote mnohých Židov a pohanov, ktorí vytvorili prvotnú cirkev a prvý cirkevný zbor v Jeruzaleme.

Rovnako však platí aj pre všetkých ostatných ľudí. Aby niekto mohol prijať do svojho ducha pôsobenie a požehnanie Ducha Svätého, musí dôverovať tomuto Kristovmu slovu. ”Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky”. Aby človek mohol prijať dar od Otca, vyprosený Synom Ježišom Kristom  -musí byť človekom očakávania. Človek musí dokázať, že Ježiša a Jeho slovo a sľub nepovažuje za niečo bezcenné a prázdne, či dokonca za klamstvo, ale za slovo pravdivé. Pritom Duch Svätý nie je naším vlastníctvom, ale aj On je Pánom, tak ako Ježiš Kristus. Aj Duch Svätý je voči nám suverénny. Nie je niekým, kým možno manipulovať, alebo nakladať podľa našej vôle. Platí o Ňom výrok Pána Ježiša, ktorý povedal Nikodémovi: ”Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha”. (J 3,8) Preto učeníci čakali trpezlivo a verne na naplnenie Pánovho príkazu. To je niečo, čo si musíme aj my ako prvé uvedomiť. Ak Krista Pána milujeme, máme zachovávať Jeho prikázania. Patrí k nim aj trpezlivosť v čakávaní na pôsobenie Ducha Svätého v našom živote.

V kresťanstve, v cirkvi neraz počujeme hovoriť, že sa máme modliť za dar Ducha Svätého a prosiť Ho, aby pôsobil v nás, medzi nami i všetkými ľuďmi. Iste by to bolo dobré a vzácne. Svet Ho však nemôže prijať, pretože Ho nepozná a ani neplní Kristov príkaz trpezlivého čakania. V skutočnosti je to tak, že rozhodujúce je to, čo hovorí Ježiš: ” Ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky”. Neraz sa však stáva, že Ducha Svätého neprijímame vtedy, keď On sám prichádza a je zoslaný, lebo si myslíme si, že naša modlitba a prosba je rozhodujúca pri Jeho pôsobení a vyliatí.

Bratia a sestry v Pánovi!

Pán Ježiš nazýva Ducha svätého menom Radca a Duch pravdy.

O tohoto Radcu svet často ani nestojí. Ale ak by o Jeho radu aj stál, Pán Ježiš hovorí, že ho svet Ho “nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nezná”.  Koľko krát sme to počuli z úst neveriach a detí tohto sveta: Videl si Ho? – Ja ak neuvidím, neuverím, hovoria s pochybujúcim Tomášom mnohí. Niektorí doložia: ak neuvidím, alebo ak sa Ho nedotknem – vôbec neuverím. Človek sa ani Boha Otca, ani vzkrieseného Syna, ani Ducha Svätého zrakom, alebo hmatom dotýkať nemôže. To je fakt. Ale Pán Ježiš hovorí, že On, ten nebeský Radca je “Duchom pravdy”. Na rozdiel od nás, od sveta a človeka On všetko vidí a pozná pravdivo. Pozná svoje stvorenstvo, lebo je Stvoriteľ a Pôvodca všetkého – okrem hriechu.

Je to tak, ako keď nejaký majster alebo odborník vytvorí nejaký zložitý stroj. Iba on mu najlepšie rozumie a najlepšie pozná dokonale jeho fungovanie. Ak treba niečo opraviť, nahradiť alebo zrenovovať, je najlepšie   obrátiť sa na výrobcu a na príslušného odborníka. Keď Ježiš hovorí, že Duch Svätý je Duchom pravdy, znamená to toľko, že On pozná aj tento svet a rozumie mu. Rozumie ekosystému, ktorý stvoril, ale aj nám a našej ľudskej duši i telu. Pozná nás lepšie ako my sami a rozumie nám lepšie, ako my sami sebe rozumieme. Vie, čo je dôležité, alebo rozhodujúce. To je dôvod, prečo má v našom duchu a duši mať miesto, svoj “príbytok” a rozhodovať Duch Svätý, aby nás “osvecoval i posväcoval” a “uvádzal do všetkej pravdy.

V dnešnom biblickom texte evanjelista dva krát menuje Ducha Svätého slovom: Radca. Pôvodné slovo Písma, ktoré je vzaté z gréčtiny tu používa veľmi jedinečný pojem, ktorý sa nedá do slovenčiny preložiť iba týmto jedným výrazom. To pomenovanie po grécky znie Paraklétos a súčasne znamená aj Pomocník, Obranca a Utešiteľ. V našej NZ tieto výrazy sú uvedené len pod čiarou, ale všetky sú rovnako dôležité. Ak nechceme v živote blúdiť a skončiť v tme – časnej, alebo večnej, iste potrebujem aj Radcu, ktorý je viac ako akýkoľvek ľudský radca, či poradca. Iba On nás vie a môže viesť tak, aby sme žili a zostali deťmi svetla a cestou nezahynuli.

Bratia a sestry v Kristu Pánu!

Duch Svätý je súčasne aj Pomocníkom. Je Pomocníkom v tom, čo mu je  vlastné a bytostné. To je predovšetkým láska. Tá Božia láska je najozaj “páskou dokonalosti”, ako to vyjadril apoštol Pavel. Láska Božia dokonale spája Otca, Syna a Ducha Svätého v jednotu – ale pomáha aj nám k jednote v láske. Nezabúdajme na Jánov výrok o láske, ktorý je – takpovediac-  základný: ”My milujeme, pretože On prv miloval nás! On je teda skutočným darcom lásky, aby aj naše vzťahy boli a mohli byť viazané touto páskou dokonalosti. Vieme, že často sme v sejbe tejto lásky  slabí a často zlyhávame. Zlyhávajú a uvoľňujú sa naše vzťahy rodinné, manželské i medziľudské vôbec.

Duch Svätý, ktorý je Paraklétos  – je nielen Radca, ale aj Pomocník pre človeka, aby sa dokázal vymaniť z pazúrov onoho starého nepriateľa, ktorý nás chce zničiť – neláskou, čiže nenávisťou. Púšte a polopúšte ľudských sŕdc, bezcitnosť a množstvo hriechov založených na egocentrizme, sebeláske –  to je priestor, v ktorom žijeme. Je to však priestor a miesto, kde ako “rosa zhora” môže a má prichádzať Duch Svätý, aby obnovoval i nanovo budoval to, čo je pekné, milé a vzácne našim očiam.

Bratia a sestry!

Aj tie už pomerne maličké oázy duchovnej zelene v srdciach ľudí potrebujú rosu zhora, ako vyschnutá pôda májový dážď. Všetci sme tu odkázaní na Pomoc a Dar z nebies. Preto je tak vzácne uistenie a potešiteľné a nádejné slovo Pánovo, ktorý hovorí: ” Neopustím vás, ako siroty, prídem k vám. “ Svet – žiaľ , Krista naozaj nevidí, nepočuje, alebo Ním a jeho slovom a prikázaniami pohŕda. Pravda, tým bolestnejšie postráda i rozumnú radu a pomoc v tom, ako má žiť a dosahovať života pokoj.

Na druhej strane Pán zasľubuje  tým, ktorí na Jeho príhovory a orodovanie u Otca očakávajú s dôverou a trpezlivo: “Pretože ja žijem, aj vy budete žiť” . On je súčasne aj naším Obráncom, keď na nás útočia ohnivé šípy toho starého nepriateľa a nešľachetníka, satana. Sám sa mu neubráni nikto, ale s Ním, s Kristom, však nakoniec vždycky zvíťazíme.

     Bratia a sestry v Kristu, Pánovi!

Duch Svätý bol daný apoštolom i cirkvi na počiatku a potom vždy aj ako pravý Utešiteľ. Opäť platí, že aj nám ponúka túto svoju svoju pomoc. Aj dnes a v našej prítomnosti je Ducha Svätý Ten, čo potešuje. Tam, kde je naše ľudské slovo slabé, nevhodné, možno viac zraňujúce, ako posilňujúce a kde potrebujemem slovo skutočne hojace všelijaké bolesti a rany sŕdc a duší, je potešením sľub a prosba Pána Ježiša o zoslaní nebeského Parakléta všetkým trpiacim.  Duch Svätý ako pravý Utešiteľ ľudských sŕdc a duší je našou jedinou nádejou. Nie my sme tešitelia. Nie my sme tí, ktorí sú silní a súčasne plní milosti. Je to Duch Svätý, ktorý nielen môže, ale aj koná v našich srdciach a v našich dušiach. On v nás vie a chce aj takto pôsobiť – a my sa mu môžeme v odvahe viery otvoriť a zveriť.

Takto hovoril Ježiš k učeníkom a takto stále hovorí: “Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril”. Iste sme už aj my mnoho Pánových slov počuli.  Ale mnoho sme ich aj zabudli a iným sme nie správne porozumeli. Svätodušné sviatky sú vzácne preto, lebo obnovujú naše poznanie, našu vieru a dôveru. Učia nás, že cirkev je Pánova a aj my v nej máme byť a patriť Pánovi a na Jeho milosť sa vždy spoliehať.

V cirkvi, v rodinách i vo svete je veľa smútku, pesimizmu, beznádeje i zúfalstva. Na jednej strane nás to usvedčuje z toho, že sme možno radcov, pomocníkov a tešiteľov hľadali viac v človeku a v ľuďoch, alebo dokonca v tom, čo je pominuteľné, ako v Tom, ktorý prosí za nás a nám hovorí: Čakajte, očakávajte na Hospodina a na Jeho pôsobenie skrze Ducha svätého!

Takto vznikla cirkev, takto ona trvá a takto môže obstáť a odololať v zlý deň – a v nej každý z nás. Kiež nás tieto svätodušné sviatky rozvlažia a občerstvia hojným a bohatým pôsobením Ducha Svätého, ako Radcu, Ducha Pravdy, Pomocníka, Obrancu a Utešiteľa!  Amen

    1.slávnosť svätodušná      –  Prietrž  2017       –     Ľubomír Batka st.

Komentovať