Oslava 500.ročnice reformácie v Myjavskom senioráte

Oslava 500.ročnice reformácie v Myjavskom senioráte

                     Misijné podujatie k 500.výročiu reformácie v Myjavskom senioráte

     Pod heslom: Oslobodení Božou milosťou, zišli sa 25. júna 2017, (v 2. nedeľu po Svätej Trojici ) zbory MyS na slávnostných službách Božích na Myjave. Príprave slávnosti, po počiatočnom váhaní, venoval seniorát náležitú pozornosť. Oplatilo sa. Pán Boh požehnal toto úsilie i samotné SLB, ako aj ďalší popoludňajší program.

Hosťov privítala ses.Zuzana Málková príležitostňou básňou a domáci br.farár S. Mišiak. K navodeniu slávnostnej atmosféry prispelo už úvodné prelúdium pre trúbku a organ: Jean – Jozeph Mouret: Rondeau from ”Simfonie de Fanfares”. Úvodný predspev Najsvätejší zaspieval br.gen.biskup M.Klátik, uvodnú liturgiu vykonali: Monika Černeková, kons.Iveta Vachulová a kons. Peter Švehla (Ž 36, 6-11) Evanjelium spieval senior M.Hvožďara (Lk 19, 1-10)

Od úvodného predspevu pod klenbami chrámu znel radostný, mohutný a oduševnelý spev prítomných, s výborným organovým doprovodom, doplnený hrou na ďalšie hudobné nástroje (husle, trubka). Po dlhšom čase sme mohli precítiť silu a krásu našich chorálov, disciplinovaným spevom veľkého zboru.

Vynikajúcu kázeň ( R 1, 16) – po slovensky – povedal prítomný br.biskup zo Sliezkej evanjelickej cirkvi v ČR Jan Waclawek. 

       Aj ďalšie vystúpenie, spev chorálu: Zachovaj nás v svojom slove – v podaní spojeného spevokolu Mys ( asi 86 spevákov a speváčiek zo spevokolov MyS) bolo silným, priam emotívnym zážitkom pre všetkých prítomných. Máloktoré srdce ostalo nedotknuté a oko suché…

Nasledovalo prisluhovanie Večere Pánovej ( senior a prisluhujuci biskupi M.Klátik, M.Krivda a S.Mišiak) a nebolo sa treba diviť, že k Pánovmu stolu pristúpili temer všetci prítomní. Pri VP boli použité historické kalichy: dar šľachtica Kaunitza z Prahy cirkevnému zboru v Skalici, ako výraz vďaky za prichýlenie čenov Jednoty Bratskej, z ktorého “sub utraque” prisluhoval v Skalici v roku 1650 aj Ján Ámos Komenský. Druhý kalich bol z myjavského CZ, ktorý je replikou v novších časoch pluhom vyoraného a prerezaného kalicha v myjavskom chotári. Tam ho stratili evanjelici v dlhoročnom prenasledovaní a skrývaní sa pri SLB.

Mohutne, slávnostne a odušenene znela hymna Hrad prepevný po týchto službách Božích, kde sme jasne cítili, že nám tu skutočne slúžil svojou milosťou Boh a náš Pán skrze Ducha Svätého.

Popoludňajší program pripravený MyS bol tiež pekne navštívený evanjelikmi, ktorí prijali bohatú ponuku spevokolov, zvonkohry z Košarísk, báseň i príhovory. V rámci slávnosti boli vyznamenaní pamätnou medailou viacerí dobre známi služobníci cirkvi z MyS.

Osobitný progam bol pripravený aj pre deti. Záverečným koncertom  (16. 00 -18. 00 h) mládežníckej skupiny L -+ Band a Miťo Bodnár +Friends pri kostole a oslovením mládeže sa nádherná a požehnaná slávnosť skončila.

K pohosteniu prispeli všetky CZ MyS.

Domáci, myjavský CZ vydal k tejto slávnosti jubilejný zborový časopis: Dedičstvo Krmanovo s podrobným životopisom Daniela Krmana ml. a krátke dejiny CZ Myjava.

 

Soli Deo Gloria!                     Ľubomír Batka st.

Komentovať