Vidíme správne?

Iba Ty, Pane, nik iný

skúmaš i srdca hlbiny.

Nehľadíš na ľudské hodnosti!

Nech duch pokory, skromnosti

ovládne naše zmýšľanie,

usmerní naše konanie. Amen1 S 16, 7: “Hospodin riekol Samuelovi: nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy;  tohoto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce”. Amen

Bratia a sestry v Pánovi!

Tretia pôstna nedeľa má krátky, ale výstižný názov: Oči (Oculi).  Všetci vieme, aký veľký dar Boží sú dobré oči a dobrý zrak. Jeho hodnotu si niekedy uvedomujeme až vtedy, keď zrak strácame. Niekto pomaly, niekto rýchlo pri nejakom úraze. Mnohým pomôžu okuliare, niekto potrebuje aj operačný zásah, ale sú aj takí, ktorí potrebujú pomoc iného človeka, aby mohli dôstojne existovať. Akokoľvek sú však oči a videnie veľkou hodnotou, nestačia ku poznaniu všetkých hodnôt, ktoré nám Pán Boh dáva. Dobrý zrak nestačí k videniu a poznaniu seba samého, našich blížnych a tým menej k poznaniu samotného Pána Boha. Uvedomujeme si, že okrem očí, tohoto dôležitého telesného orgánu, potrebujeme aj správne a dobré vnútorné duchovné videnie. Ak ste čítali svetoznámu knižku Exuperyho Malý princ, viete, akú veľkú pravdu povedal spisovateľ slovami líšky Malému princovi: ”Správne vidieť môžeme iba srdcom”.

   Problém človeka je však práve v tom, že aj toto naše “srdce”, náš duch a duša trpia poruchami nedostatočného videnia. Neraz aj úplnou slepotou, podobne ako telesné oči niektorých ľudí. O tomto defekte hovorí Pán Boh ako o dôsledku dedičného hriechu. “Ludské srdce je zlé od mladosti”. Ústami svojho Syna pripomína nebeský Otec, že “zlé videnie” majú ľudia po páde prvých rodičov dedične vrodené a preto Pán Ježiš prišiel, aby toto zlé videnie a vrodenú vadu liečil.

Keď v Nazaretskej synagoge povedal Ježiš svojim poslucháčom, medzi ktorými predtým žil a pracoval, že On prišiel, aby “hluchým vrátil sluch a slepým zrak”, pochopili, že hovorí o nich ako o tých, ktorí potrebujú nie telesné, ale duchovné uzdravenie. Telesné oči mali zdravé. Videli a poznali Ježišovu tvár, Jeho osobu i rodinu – a predsa nevideli, že On je pravým Božím Synom! Čiže neverili v Neho ako Mesiáša a Spasiteľa i keď Ho videli očami a rukami sa Ho dotýkali. Táto skutočnosť viedla k vážnej kríze, predbiehajúcej udalosti Golgoty.                                                Nazaretčania  Ho hceli zhodiť do priepasti. To im však nebolo dovolené, lebo ako Pán predpovedal: “nie je možné aby prorok zahynul mimo Jeruzalema”. Preto prešiel pomedzi nich ďalej. Ale do Nazareta sa nikdy nevrátil a o väčšine jeho vtedajších obyvateľoch sa dá povedať, že podobne ako jeruzalemčania, “nepoznali čas svojho navštívenia”.

Bratia a sestry v Kristu Pánu!

Zlé videnie a tak aj nesprávne poznanie Pána Ježiša hrozí každému človeku. Dnešná nedeľa nám chce pripomenúť, že aby sa tak nestalo  potrebujeme prijať Božiu pomoc. Potrebujeme nové liečenie Božím slovom. Je dôležité, aby sme prijali Boží pohľad na Ježiša a Jeho dielo pre nás.

Na potrebu Božieho videnia nás upozorňuje aj dnešný kázňový text, ktorý hovorí o tom, ako Hospodin oslovil kňaza Samuela, aby vedený Božím Duchom vyvolil a pomazal v Izraeli nového kráľa. Bolo to v situácii, keď sa od dovtedajšieho kráľa Saula duch Boží vzdialil a posadol ho zlý duch. Tak sa Saul stále viac spreneveroval svojmu poslaniu a službe nielen voči ľudu, ale aj vo vzťahu k Hospodinu.

Vtedy Hospodin poslal Samuela do Betlehema, do domu muža menom Izaj, ktorý mal osem pekných a schopných synov. Samuelov zrak padol pri prinášení obete hneď na najstaršieho Eliába. Videl pred sebou urasteného, vysokého a odhodlaného mládenca, takže si pomyslel: “Iste pred Hospodinom stojí Jeho pomazaný”. Napriek svojmu príjemnému výzoru a všetkým sympatiam, ktoré vzbudil v kňazovi Samuelovi, nebol Eliáb tým vyvoleným Božím služobníkom a kráľom. A nebol to ani jeden z ďalších šiestich rúčich mládencov, akokoľvek sa Samuelovi javili ako vhodní na kráľovskú hodnosť. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: ”Nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohoto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek”. Hospodinove oči, Jeho videnie je teda iné, ako videnie človeka.

Bratia a sestry!

Preto je dôležité, prijať vždy Božie hlbšie poznanie a videnie, aby sme sa rozhodovali správne vtedy, keď si napríklad vyberáme, alebo volíme svojich vodcov, alebo predstavených a zástupcov pri spravovaní krajiny, alebo cirkvi. Aj vtedy je dôležité upozornenie Božieho slova, ktoré hovorí nielen Samuelovi, ale každému: “Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy”. 

      To je totiž to prvé, čo ľudí upúta. Pri mužoch je to ich výzor, alebo sila, pri ženách telesná krása a príťažlivosť. Toto ľudské videnie a hodnotenie človeka dokonale zneužíva nielen dnešná spoločnosť založená na reklame a vytváraní tzv. imidžu politikov a rôznych “celebrít.” Toto remeslo ovládal diabol od prvopočiatku a tak sa nám zdá, že ľudstvo je akoby nepoučiteľné. Vždy znovu uveria ľudia skôr zvodcom, ako skutočným vodcom a služobníkom.

Príkladov z verejného života v  minulosti i súčasnosti je veľké množstvo. Ako výstražný príklad môže slúžiť slobodná voľba Nemcov pred 2. svetovovou vojnou, keď uverili svojmu vodcovi a jeho mašinérii. Dnes vieme, ako táto slobodná voľba skončila. V našom domácom verejnom živote silne doznieva voľba vodcu, ktorý zneužil svoje právomoci a štátnu moc na to, aby amnestoval bezprávie i vraždu.

Bratia a sestry!

Osobitnou kapitolou sú voľby v cirkvi. Evanjelici aspoň podvedome cítia svoju zodpovednosť pri voľbách cirkevných predstaviteľov, duchovných pastierov, alebo zborových služobníkov. Preto sa volieb mnohí radšej nechcú zúčastniť, keď sú zvolávané rôzne volebné konventy a zasadnutia. Uvediem príklad z nášho seniorátu, ktorý spomínal jeden brat farár ešte vo volebnom roku 2006. V úvode istý braz dozorca povedal: ” Dnes máme zase tie nešťastné voľby, ktoré nás iba rozdeľujú – a ja preto odovzdávam slovo bratovi farárovi, aby pokračoval.”  Voľby v cirkvi sa možno mnohým cirkevníkom javia ako novodobý inštitút i keď k voľbe zvolal ľud SZ už biblický Józua po zaujatí Kannánu. Prítomným starším ľudu na sneme v Sícheme povedal: ”Vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť…! Potom doložil: Ja a môj dom slúžiť budeme Hospodinu” .

      Aj apoštolovia po smrti apoštola Judáša volili losovaním nového apoštola z dvoch kandidátov. Z týchto príkladov vidíme, že nie samotná voľba, ale správne videnie a poznanie človeka je veľmi vážna a zodpovedná vec. V cirkvi sa môžeme naučiť, že ľudia, ktorí sú samospravodliví, samoľúbi, neochotní k pokániu, nemajú v sebe ducha Božieho. Kto nechce skladať “počty” zo svojho šafárenia pred ľuďmi a nie je pokorný pred Bohom, ale ospravedlňuje sám seba, nie je preto pokorný ani pred ľuďmi.

Bratia sestry!

V pôstnom šase je pred nami potomok z Dávidovského rodu, ktorý nám ponúka svoju službu. Chce byť naším Vodcom, naším Pánom a Kráľom. Pontský Pilát kedysi, zdanlivo svojvoľne, napísal nápis viny nad poníženým, zmučeným a k smrti pracujúcim Ježišom. Nápis v troch rečiach znel: ”Ježiš Nazaretský, kráľ židovský”. Veľkňazi a farizeji protestovali proti zneniu nápisu a žiadali jeho zmenu, ale Pilát ju odmietol známymi slovami: ”Čo som napísal, napísal som”.

Ježiš z Nazaretu, potomok a syn z rodu kráľovského, ale aj pravý Boží Syn sa stále uchádza o našu dôveru. Chce, aby sme si Jeho volili za Pána a Kráľa nášho života, aby sme Ho poslúchali, nasledovali Ho a najmä Mu plne dôverovali. Dôverovali Mu v tom, že On prekonal moc hriechu, diabla i smrti aj za nás  a pre nás. On, ktorý bol zdanlivo  bezmocný a na kríži zbavený všetkej moci a cti, sa uchádza o našu dôveru, o naše srdcia, aby ich premenil a zachránil pre večnosť.

Znova a znova kladieme Ježiša pred oči ľudí, v nádeji a s túžbou, aby si Ho zvolili za Pána, ktorému dajú svoju plnú dôveru. Už prorok Izaiáš upozorňoval, že Jeho výzor bude nevábny, znetvorený, ale my hľaďme na Neho nie našimi očami, ale pohľadom Boha Otca. On vidí Jeho službu ako dokonalú obeť bezvadného Baránka za všetkých kajúcich hriešnikov. Jeho čistá láska je dostatočnou obeťou, zaručujúcou naše spasenie. Pán Boh chce, aby sme sa na Neho v živote i v smrti plne spoliehali. Prijatie Ježišovej služby a lásky je súčasne jediným pravým liekom pre naše oči i pre naše srdce a pre získanie života večného. Amen

3.pôstna nedeľa                   Prietrž 2017           Ľubomír Batka st.

Komentovať