Ježiš je s nami po všetky dni

Ježiš je s nami po všetky dni

Tichý večer blahý, v roku posledný:

vďaka Bože za pomoc v uplynulé dni,

za láskavosť, za dobrotu,- čos’ nám pridal ku životu –

Tvoje meno chválime, za všetko dobrorečíme! Amen

Mt 28, 20 b: ”Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta”. Amen

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!

Zostáva už len niekoľko hodín do skončenia občianskeho roku 2016. Stretáme sa tu, v chráme a na mieste je otázka, čo nás ako kresťanov privádza do chrámu v posledný večer občianskeho roku?

Veď nie je ani nedeľa, ani žiaden kresťanský sviatok.

Vieme síce, že v občianskom i liturgickom kalendári pripadá na dnešný deň meno: Silvester. Možno si niekto myslí, že to bol azda nejaký významný komik, alebo humorista, keďže sa dnes navodzuje na mnohých miestach uvoľnená a veselá nálada. Silvester bol síce významný rímsky pápež, ale my sa nestretáme na službách Božích k oslave jeho mena.

Všimol som si, že v niektorých cirkevných zboroch chápu dnešné služby Božie ako rozlúčku, pripomínajúcu poslednú rozlúčku s človekom. Akoby sme prišli odprevadiť do večnosti niekoho dobre známeho. Niekoho, odchodom ktorého odchádza do mora večnosti aj kus z nášho vlastného života. V niektorých CZ zneje preto dnešný Žalm 90 na smútočný nápev.

Je tu však jeden dôvod, prvoradý a najdôležitejší, aby sme sa aj dnes stretli na spoločných službách Božích. Je to príležitosť spoločne poďakovať Pánu Bohu za celý uplynulý rok a za všetky prijaté dary. Za požehnanie tela, duše i ducha, ktoré nám poprial Hospodin skrze Krista a skrze Ducha Svätého. Ak si tie dary dokážeme aspoň sčasti sprítomniť, je to dôvod k dobrorečeniu Jeho svätému menu.

Bratia a sestry v Pánu!

Okrem vďaky za telesné a duchovné dary sme v každej chvíli nášho života smeli spoznávať pravdivosť sľubu nášho Pána, ktorý  svojim učeníkom pre vstúpením na nebo povedal: “Ajhľa, ja som s vami, po všetky dni, až do konca sveta”. Preto Ježiš sám, Jeho vernosť a prítomnosť medzi nami je veľkým dôvodom našej vďaky. On je i dnes v centre našich myšlienok.

Ľudia, ktorí Krista nepoznajú a neveria Mu, vidia a vnímajú množstvo valiacich sa udalostí vo svete i vo svojich životoch len ako zhluk náhod, alebo prejavov dobrej, či zlej vôle človeka. So starým gréckym filozofom hovoria: Všetko tečie, všetko plynie ( panta rei, panta chor). Niet tu nijakej stálosti a zmysluplnosti v tom, čo nás obklopuje. I náš ľudský život je veľmi nestály. Nemáme v rukách svoje dni a roky. Nemáme v rukách ani zdravie, ani iné hodnoty. “Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť”, hovoria so SZ Kazateľom.

Ježiš nám však hovorí o tom, čo je nemenné. Uprostred všetkej neistoty a zmeny je tu On, Skala vekov. V Ňom je svetu i nám prítomná Božia milosť. On je od vekov “ten istý a Jeho roky nikdy neprestanú”. Tak, ako u Otca nebeského a Darcu všetkých dobrých a dokonalých darov “nieto premeny, ani zatienenia pre odvrátenie sa”, nieto premeny ani v našom Spasiteľovi (Jk 1,17) Narodený Pán Ježiš Kristus je naša nádej dnes, zajtra i naveky, až do konca sveta.

Bratia a sestry v Kristu Pánu!

So záverom roka sa na pracoviskách a v rôznych spoločenstvách koná záverečná uzávierka. Sčítajú sa všetky plusy a mínusy a urobí sa určitá bilancia. Veľmi mnoho rôznych udalostí sa prevalilo ponad naše hlavy. U niekoho vystupujú do popredia viac plusy, u iného   mínusy. Takými sú straty blízkych, rozlúčky i vážne krízy. Nábožný pevec spieva: 

“Radosť, strasti,-  smútky, slasti,

striedajú sa v živote, 

za oboje nesme svoje

 vďaky Božej dobrote”.

Ako kresťania máme vždy a tak aj dnes vyznávať, že bez Božej milostivej vôle sa nič nedeje. Keď Ježiš hovorí, že je vždy s nami, znamená to, že aj nad všetkým tým, čo sa stalo v roku minulom je On, ktorý spravuje svet. On aj súdi všetky ľudské činy a myšlienky. Je s nami aj preto, aby sme žili a konali v súlade s Jeho svätou vôľou.

Ako jednotlivci i ako spoločenstvo cirkvi sa môžeme dnes zamyslieť nad tým, ako sme využili Pánom Bohom darovaný čas. Pán Boh nám daroval čas, ako dobu milosti, aby sme “žili múdro, pred tými ktorí sú mimo cirkvi” a aby sme čas “vykupovali”, (Kol 4,5). To znamená, aby sme si naše dni a roky vážili. So žalmistom aj dnes prosíme: ” Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali”.( Ž 90)

Od Martina Luthera sme sa naučili aj to, že celý život kresťana má byť ustavičným pokáním. V pokání nám prichodí aj dnes povedať: Odpusť nám Pane, ak smeŤa nevideli v dare každodenného chleba!

Odpusť nám, ak sme Ťa nevideli v našich deťoch, v našich manželkách, či manželoch!

Odpusť nám, ak sme Ťa nevideli v našich priateľoch, v ľuďoch starých, osamelých, chorých a umierajúcich

Odpusť nám, ak sme Ťa nevideli v našej cirkvi, v bratoch a sestrách a v spoločenstve pútnikov!

Odpusť nám, ak sme Ťa nevideli v Tvojom stvoriteľskom diele, v jeho kráse a zázračnosti.

Odpusť nám, ak sme Ťa nevideli v dňoch sviatočných i všedných, podobných tejto podvečernej chvíle.

Odpusť nám, ak sme Ťa nevideli a nepočui v Tvojom slove a v Tvojich sviatostiach a v hlase Tvojich svedkov.

Keď sme sa spoločne zhromaždili aj dnes, je to preto, lebo vieme o Ježišovom sľube: “Kde sa dvaja, alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som uprostred nich”!  Sme tu aj preto, lebo vieme, že On bude s nami aj v zajtrajšie ráno. Stále platí Kristovo slovo: “Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta”.

Je s nami ako Pán a Sudca, ale aj ako mocný Spasiteľ. Nikto a nič nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky. Žiadna moc, ani hriech – ak to azda neurobíme my sami tvrdosťou srdca, alebo samospravodlivou pýchou.

Hoci sa rok pominul, nepominula sa Božia a Kristova milosť, láska a dobrota. Veríme, že nám chce Ten, ktorému “je daná všetka moc na nebi i na zemi “  (Mt 28,18) popriať nielen nový pozemský čas existencie, ale omnoho viac. Ponúka nám vždy znova aj účasť na svojej večnosti.

Preto smieme nielen nostalgicky spomínať na to, čo potešilo, alebo zarmútilo, prípadne čo bolo próbnym kameňom našej viery. Smieme aj v radostnom chválospeve vyznať: “Dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení”. (Ž 103)

Kiež by sme aj my všetci zatúžili dnes, zajtra i naveky byť s Ním, keď nás nanovo uisťuje: ” Ja som s vami, po všetky dni, až do konca sveta”. Amen

           

       Závierka roku 2016    –    Prietrž     –          Ľubomír Batka st.

Komentovať