Vianočná banka pre žiakov (4)

Posolstvo anjelov

Montáž básničiek a piesní detí k Vianociam

 

1. Do tichej noci anjelský hlahol

pod hviezdnym nebom zazvučal raz.

rozochvel vrchy, do dolín padol,

odchýlil bránu do večných krás.

Nám narodil sa! Nám narodil sa

Spasiteľ – JEŽIŠ, sŕdc ľudských kráľ!

1b. Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol

do smútku sveta zaznieva zas.

Rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol…

Stáročia prešli – čuj Boží hlas!

Vzdaj Bohu slávu! Vzdaj Bohu slávu!

Ježiš, Syn Boží, navštívil nás.

Pieseň: Anjeli z nebies výsosti..ES.38,v.1 a 2

 1. Na oblakoch našej slávy,

so zlatými peruťami,

uberám sa k tejto zemi

s vencom mieru kolo hlavy.

Anjelský chór z nebies plesá:

Dieťa krásme Boh nám dáva!

Buď mu za to česť a sláva!

Radujte sa! -Veseľte sa!

 1. Hľa, Gabriel prišiel z neba,

s ním aj sláva a veleba

izbietku tú naplnila,

kde Mária Panna žila.

 

Anjel ju hneď prestrašenú

pozdravil sťa vyvolenú

od samého nebies Pána,

že je zo žien požehnaná,

aby porodila Syna,

v ktorom bude zmytá vina,

osteň hriehu zlomený je,

čo zhynulo, v Ňom ožije.

 

Mária si skláňa hlavu,

v pokore príjme tú správu.

Povie tíško, odovzdane:

Nech sa Božia vôľa stane!

 

4.

Na pahorkoch pri Betleme

z pastierikov nik nedrieme.

Ovce pred zlou zverou chránia

od večera do svitania.

Keď tu zrazu anjel svätý

na pastviny s hviezdou zletí.

Pastierikom vraví milo:

Dieťatko sa narodilo!

A hoci len Dieťa malé

je im dané k Božej chvále.

Pánov Syn, no s ľudským telom,

bude sveta Spasiteľom!

5.

Pastieri hneď povstávali,

k tomu miestu sa pobrali,

kde sú Mária i Jozef

a v jasličkách Dieťa Božie.

V maštaľke, hľa, oslík, kravka,

a na slame detská hlávka.

Všetci v tejto svätej chvíli

Dieťatku sa poklonili.

Zajasali, zaplesali:

Vitaj Kriste, Synček malý.

S nimi pútnici i hostia:

Sláva Bohu na výsostiach!

6.

Keď mudrci prešli hoy,

aby došli k Ježiškovi,

Herodesa vyhľadali,

že je kráľ a veci znalý.

Kráľ však zostal preľaknutý,

svojich radcov nájsť hneď nútil:

Kde je Dieťa narodené?

Oni riekli: V Betleheme!

Kráľ mudrcom kázal hľadať,

i vrátiť sa k nemu nazad,

že, vraj, k Dieťatku on zájde,

takto ho vraj ľahšie nájde.

Anjel vediac, že kráľ chystá

záhubu malého Krista,

mudrcom hneď skrížil cestu:

Až dôjdete k tomu miestu,

Ježiškovi dary dajte,

inou cestou sa však vráťte!

Lebo vec je viac než istá,

Herodes chce zabiť Krista.

A podobne k Jozefovi

anjel Pánov prehovoril:

Na Dieťatko sa kráľ pýta,

ujdi zaraz do Egypta!

Vezmi Dieťa, matku jeho

a ochrániš ich od zlého.

Jozef šiel, v Egypte zostal,

kým nezomrel Herodes kráľ.

Pieseň: Keď sa Kristus narodil….ES č.43:

7.

Tak Boh miloval ten svet náš,

že mu svojho Syna dal.

Hľa, k nám sklonil sa Mesiáš,

aby už nik nestrádal.

Prečo by ste neverili?

Čohože sa bojíte?

Radujte sa vzácnej chvíli !

Domov si Ho pozvite!

8.

Anjel Pánov pozdrav nesie,

spev znie z všetkých sveta strán:

Radujte sa! Veseľte sa!

Narodil sa Kristus Pán!

Narodil sa, k nám sa skláňa,

pravý človek – Boží Syn.

prináša nám pokoj, radosť,

odpustenie hriechov, vín.

Vítame Ťa, Hosťa z neba,

anjelskými piesňami:

„Sláva Bohu na výsostiach,

pokoj ľuďom na zemi!“

9.

V tichej noci pri Betleme

anjelský spev sladko znie.

Raduj sa, ó, ľudské plemä,

v jasliach Dieťa milé dlie,

ktoré hriešnym, zahynulým

nesie život, spasenie.

Vitaj nám, ó nebies Dieťa,

spásy našej ratolesť!

Hľa, jak krásne hviezdy svietia,

hľa, jak zvučí spásy zvesť!

Z tej milosti, na výsosti

buď Ti, Bože, sláva, česť!

1O.

Nad Betlehemom malým

sa hviezda zaskvela,

keď s preradostnou zvesťou

Boh poslal anjela.

Zbor nebešťanov spieva

až obloha sa schvieva:

Haleluja! Haleluja!

Spoj sa s anjelským plesom

i naša pieseň chvál,

že dobrý Otec Spasiteľa,

nám z lásky daroval.

Už nemusíme blúdiť

a hynúť v mori bied,

Syn Boží z nebies zostúpil,

by spasil hriešny svet.

11.

Zaklopal mi anjelíček,

na srdiečko zaklopal,

aby som vám moji drahí,

radostnú zvesť povedal:

Prišiel anjel z nebies výše,

priniesol radostnú zvesť:

Ježiš Kristus v Betleheme,

narodil sa v noci, dnes!

12.

Krásnej noci anjeliky,

rozhlásili chýr veliký,

že Kristus Pán

z neba stúpil,

celé ľudstvo by vykúpil.

K anjelikom ja sa družím,

za Ježiškom srdcom túžim.

Ktorý vo vianočnom čase,

dary lásky dá nám k spáse!

13.

Milé deti, dnes k vám letí

rajská správa z večných strán:

Do jasličiek pre všetkých nás

prišiel z nebies Kristus Pán.

Milosť Božia, pokoj množí

v mladých srdciach detičiek.

Poďme k Nemu milenému-

do blízkosti jasličiek.

Kto Ho príjme ako Pána

bude s Ním raz kraľovať,

Ale kto Ním opovrhne,

bude večne ľutovať!

Komentáre k “Vianočná banka pre žiakov (4)

 1. lubo batka st

  Posolstvo anjelov- 2.časť: /O8/

  14:
  Tam v Betleheme, v DOME CHLEBA,
  tam zažiarila hviezda z neba –
  v jasličkách leží láska svätá,
  prichádza Ježiš – spása sveta!

  Anjelov zbor tu krásne spieva
  a láska Božia srdcia zhrieva.
  A hviezda jasná krásne svieti…
  Spievajme vrúcne, milé deti!

  15.
  Počujte, ako zvučia chóry:
  Ozdravie iste, kto je chorý!
  Poteší sa aj žalostiaci,
  Ó, zobuďte sa, všetci spiaci!

  Počujte anjelské slávospevy,
  mládenci- muži, ženy-devy!
  A zaspievajte ústa nemé…
  nech čujú spev náš všetky zeme!

  16.
  Na nebi, na zemi, to je dnes veleba!
  Pán Boh z neba poslal, mňa svojho anjela.
  A môj hla každého k jasličkám pozýva,
  by sa každý tešil, čo na zemi býva!
  Tu radosť zvestujem, radosť prevelikú,
  že sa Boh-Otec sklonil, k hriešnemu človeku!

  17.
  Nebo sa otvára, anjeli spievajú,
  anjelský slávospev, vianočný volajú:
  Sláva Bohu! Sláva! Na výsostiach sláva!
  On človeku na zemi, pokoj Boží dáva!

  Nech každý Pánovi, srdiečko otvorí,
  pokľakne pri jasliach, pri nebies Kráľovi!
  Čo prišiel z výsosti, preniesol za nás kríž,
  Človeče dôveruj! – V nebi Ho uvidíš!

  17,
  Jak anjelik som na nebi!
  a duša noja velebí
  Slnko tej lásky, milosti,
  čo prišlo ku nám z výsosti!

  Tým slnkom je náš Kristus Pán,
  Dnes pred Ním srdce otváram…
  Otvorte pred ním srdcia tiež!
  A každá duša teš sa, teš!

  18.
  Aj ja som anjel- speváčik!
  srdiečko moje nezná nik
  tak dobre ako Kristus Pán.
  Aj ja mu pieseň zaspievam!
  Najkrajšiu pieseň akú viem,
  Celé Mu srdce darujem!

  19.
  Aj ja som malý anjeliček,
  čo prešiel dlhú púť!
  Bude chcieť Dieťa z jasličiek
  aj môj spev tichý počuť?

  Cesta je jediná, čo vedie k Pánovi,
  je to cesta viery, pokánia, obnovy!
  Zaspievam pesničku o Božej milosti,
  ktorou Štedrý večer, duše naše hostí!

  2O.
  Sme tu, vaše deti, ako anjeliky,
  v meno Krista-Pána pokrstené!
  Bez pomoci otca, mamky
  sme na svete stratené!

  Keď prišiel Spasiteľ,
  Jeho pomoc hľadám!
  Božou láskou naplní srdcia
  a zmení ich v svoj chrám.

  Je kráľov Kráľ a náš Priateľ,
  je svätý Boh, drahý Vykupiteľ!
  Tak srdce vďakou tkoce,
  Pre nás sa narodil, na prvé Vianoce!

  21.
  Tejto noci anjeliček
  veľmi málo spal.
  Na mnohé okienka domov,
  tíško zaklopal.
  Roznášal – ako poštár- telegramy,
  Kristus sa narodil – Boh je s nami!

  22.
  Prečo mi dnes , moje srce,
  tak radostne ťuká?
  Preto, že sa otvorila,
  Boži štedrá ruka!

  Na zem sype samú radosť,
  pokoj, mier zo seba.
  Aké šťastie, aká krása,
  mať, Ježiško, Teba! Amen.

  23.
  Zas zaznela správa milá,
  radosťou svet naplnila.
  Boh už navštívil ľud svoj,
  vítam Ťa, ó, Jezu môj!

  Láska večná, láska čistá,
  poslala nám Jezu Krista,
  aby i v nás mal stan svoj!
  Vítam Ťa, ó, Jezu môj!

  24.
  Nad tým stanom, už sa klenie,
  nebo jasné, uzmierené!
  požehnaný príchod Tvoj!
  Vítam Ťa, ó, Jezu môj!

  Smelo chcem v živote kráčať,
  Tvoju lásku všade hlásať,
  ako verný anjel Tvoj!
  Vítam Ťa , ó, Jezu môj! Amen.

  25. – a:
  Aká veľká vec to, Pane,
  že si nás tak miloval.
  Prišiel si k nám ponížene,
  naším bratom si sa stal.
  Anjelský spev aj nám znie,
  zvesti tej sa tešíme,
  čo zaznela nad Betlemom,
  slávou nebies ožiarenom.

  25.- b:
  Aká veleba a sláva,
  svetla plná svätá noc!
  Boh nám svojho Syna dáva,
  Ježiš ide na pomoc.
  Radujme sa, plesajme,
  celým srdcom spievajme!
  Kristus z dávna vyčkávaný,
  prišiel, je tu, medzi nami! Amen.

  26. – a:
  Boh sa k všetkým ľuďom skláňa,
  ó, tá láska preveľká!
  Nech mu zaznie naša chvála,
  zaznie zblízka, zďaleka.
  Raduj sa už celá zem,
  svitol ľudstvu spásy deň,
  prišlo vykúpenie sveta
  v Ježišovi z Nazareta.

  26 -b:
  Aká veľká vec to, Pane,
  že si nás tak miloval?
  Tvoj láska neprestane,
  kto by v Tebe neplesal?
  My Ťa oslavujeme,
  srdcom zvelebujeme.
  Spasiteľ náš narodený,
  vítame Ťa, požehnaný! Amen

Komentovať