Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2016

Milí bratia a milé sestry!Tohtoročný sviatok Pamiatky reformácie slávime rok pred 500. výročím jej začiatku. Upriamujeme svoju pozornosť k tomuto jubileu, aby sme si nanovo uvedomili, čo nám reformácia priniesla a k čomu nás pozýva. 

Reformáciu podnietila túžba po spáse augustiniánskeho mnícha Dr. Martina Luthera. On si kládol otázku: Ako nájdem milostivého Boha? Uvedomoval si, že je hriešny, a nebolo mu to ľahostajné. Svetlo evanjelia o spasení z Božej milosti, ktoré ho hlboko zasiahlo, zmenilo jeho život. Spasenie už pre neho nebolo výsledkom cesty vydláždenej dobrými skutkami, ale Božou ponukou milosti a lásky, ktorá človeka pohne k úprimnej dôvere v Neho a k Jeho nasledovaniu. Kresťanská viera nie je iba cestou bezduchých povinností, ale cestou radosti, ktorá pramení z Boha. Z toho prameňa Božej milosti v dobe reformácie zatúžili piť mnohí. 

Sláviť sviatok reformácie znamená pre nás dnes položiť si otázky: Po čom túžim? Čo je zmyslom môjho života? Čo príde po smrti? Hoci dnešný postmoderný, všetko relativizujúci človek potláča v sebe duchovné existenčné otázky, predsa sa v ňom nanovo vynárajú a nútia ho oveľa intenzívnejšie hľadať na ne odpovede. Iba človek hlboko túžiaci po Bohu môže ukázať hľadajúcemu cestu k prameňu (Ž 36, 10; J 4,14 − 15), ktorý uhasí duchovný smäd hľadajúcej duše. 

Ako dedičia reformácie potrebujeme podľa vzoru Dr. Martina Luthera ukázať okoliu túto úprimnú túžbu po Bohu. Iba ak ukážeme, že je to pre nás životne dôležité, presvedčíme ľudí, že sa ich to tiež týka. Nepotrebujeme lanáriť ľudí do cirkvi. Oni prídu, ak v nej uvidia cestu k Tomu, kto má moc zachrániť ich pre časnosť i večnosť. Francúzsky spisovateľ Saint-Exupéry povedal, že ak chceme, aby ľudia stavali loď, musíme ich naučiť túžbe po mori. Ako zatúžia ľudia po Bohu, po spiritualite? Ako sprostredkujeme človeku túžbu byť viac ako len konzumná bytosť? 

Gróf Zinzendorf nám ukazuje riešenie slovami: „Miluj tak, aby sa ťa druhí spýtali, prečo tak žiješ.“ Iba ak dokážeme žiť proti prúdu konzumnej, médiami ovplyvnenej spoločnosti a s odvahou prezentovať svoj kresťanský názor, dokážeme osloviť iných. Učme sa od Luthera dôležitosti jasného kresťanského postoja. Jeho slová „Tu stojím, ináč nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj“ nech nás povzbudia v ťažkostiach zachovať si svoju tvár. Nebojme sa, že nič nezmôžeme. Luther je nám príkladom, že aj nepatrní ľudia presvedčivými krokmi môžu zmeniť svet. Naša úprimná túžba po Bohu dokáže meniť naše rodiny, cirkev i spoločnosť. Túžime po zmene? Ukážme okoliu, že sa nehanbíme byť kresťanmi a že naše srdce našlo v Bohu svoju radosť. 

Odvahu k takému svedectvu a postoju viery Vám od Pána Boha vyprosujú

Miloš Klátik, generálny biskup

Milan Krivda, biskup ZD

Slavomír Sabol, biskup VD

Komentovať