Oslobodení Božou milosťou

Oslobodení Božou milosťou

Misijné podujatie k 500.výročiu reformácie ( Pre informovanosť širšej evanjelickej verejnosti uvádzame podstatné časti z materiálov ECAV: Predstavenie rámcového popisu projektu zo dňa 3.3.2016. ): Príprava ECAV na 500.výročie reformácie.

V ECAV na Slovensku v rámci prípravy na 500.výročie reformácie sa organizujú viaceré podujatia na úrovni cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov; zapojené sú aj cirkevné školy, rôzne spoločenstvá a účelové zariadenia. Pokiaľ id eo celocirkevné akcie, nimi sa opakovane zaoberá Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Viaceré projekty už boli schválené a realizujú sa, ďalšie sa ešte len pripravujú.

Medzi celocirkevné projekty patrí:

 • 10 ročný projekt prípravy pod názvom Lutherova dekáda
 • 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku
 • Putovná výstava 500. rokov reformácie v ECAV na Slovensku
 • Pamätná mdaila k 500. výročiu reformácie
 • Logo 500. výročia reformácie
 • Propagačné predmety k 500.výročiu reformácie  pamätné mince, pohľadnice, tričká, poštové obálky s logom)
 • Študijné cesty Po stopách Martina Luthera
 • Svetlo do tmy
 • Peši po stopách reformácie na Slovensku
 • Publikačné výstupy k 500. výročiu reformácie z Tranoscia
 • Celocirkevná on line evanjelizačná akcia
 • Ofery a zbierky určené pre opravu kostola vo Wittenbergu a oslavy 500.výročia reformácie u nás
 • História vyšitá v obrazoch
 • 500 protestantských škôl oslavuje 500 orkov reformácie – a/ Vedomostná súťaž – b/ Súťaž v duchovnej piesni pre deti a mládež
 • Podpora 500 školákov v Afrike
 • “Európske cesty reformácie” – celoeurópske podujatie EKD v Bardejov
 • Literárna súťaž k 500. výročiu reformácie pre všetky vekové kategórie – spolupráca s Tranosiom
 • Chlieb života – zbierka zamyslení pre deti
 • Teologická konferencia “Reformácia”

Cieľ projektu a zvolená forma

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť viditeľnosť cirkvi a povedomie o dopade, ktorý reformácia mala a stále má v cirkvi a spoločnosti. Formou seniorálnych stretnutí si postupne pripomenieme v období od 23.10.2016 do 31.10.2017 vo všetkých seniorátoch 500.výročie reformácie. Podujatie vyvrcholí v deň 500.výročia – 31.10.2017 – v Bratislave reprezentačnými slávnosťami za účasti najvyččích predstaviteľov cirkvi a štátu.

(nasleduje mapka podujatí:

Jednotiacim prvkom bude odovzdávanie putovnej štandardy medzi seniormi a symbolické pripájanie sa seniorátov i stuhami s vyšitým reformačným textom Písma svätého k odkazu reformácie.

Biblický text: (ústredný biblický text podujatia) R 3, 21 – 28:

“Ale teraz  sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým,  čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svou spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Kde je teda chvastania? Je vylúčené! Akým zákonom?  Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo tak myslíme,že človek ospravelnený býva vierou bez skutkov zákona” .

Ďalšie biblické texty pre jednotlivé seniorálne stretnutia:

________________________________________________

ŠZS –  Ž 46, 4 b: “Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!

KES – G 5,5: ” Lebo my mocou Ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti”.

GES – G 3,2: “ Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi” .

RIS – R 10, 9: ” Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený”.

NOS – R 5,1: “ A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša krista”.

HOS – R 3, 20 a:”  …pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek”.

ZVS – Ef  1,7: ” V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti”.

TAS – Ef 2, 8 a: ” Lebo milosťou ste spasení skrze vieru”.

LOS – J 14, 6 b: ” Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa”.

TUS – G 5,1: ” Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!” 

POS  – 1 K 3,11:”  Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Kristus”.

MYS – R 1,16 a: ” Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo)” lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu”.

DNS – 1 K 1,18: “ Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou”.

BAS – R 11, 36: ” Lebo z Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky”.

ASEC – 5 M 6,5: ” Milovať budeš Hospodina svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou”.

(pokračovanie)

Komentovať