Poďakovanie za školský rok

                                         Poďakovanie za školský rok

2 M 20, 12:

 „Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin“!

Milé deti, milí rodičia, bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!

V dnešnú nedeľu prichádzame poďakovať Pánu Bohu za požehnanie uplynulého školského roku. Deti i rodičia, pedagógovia a spolupracovníci z detských besiedok, ale aj my ostatní si uvedomujem dar Božej milosti v dare zdravia, ktoré nám dával, i v dare času, v ktorom najmä deti a školáci mohli získavať nové vedomosti potrebné pre časný život. Okrem vedomostí z rôznych predmetov získavali deti i iné vedomosti a skúsenosti. Také, ktoré môže človek získať z počúvania Božieho slova. O Jeho hodnote platí výrok SZ:“ Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom“. Božie slovo znelo nielen v chráme, ale aj na náboženskom vyučovaní v škole, v rozhovoroch v rodinách i na detských službách Božích a besiedkach.

Najpožehnanejšie vyučovanie detí sa deje a koná predovšetkým v rodinách. Pri stole, pri práci, ale aj vo voľnom čase. Na spoločných výletoch, alebo pri cestovaní. O tom vedel už ľud SZ, ktorý sa riadil slovami  Hospodina: “Vložte si tieto moje slová do svojho srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pásku na čele medzi svojimi očami. (19) Poučte o nich svoje deti; hovor im o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pôjdeš cestou, keď budeš líhať i keď budeš vstávať“…(5 M 11, 19-20)

Je isté, že rodiny majú dnes veľa rozličných problémov. Právom sa hovorí o kríze rodiny, keď sa často nedarí nájsť v spolužití rodiny súlad, pokoj, blaženosť a radosť. Naopak, rastie nepokoj, nespokojnosť a napätie a pribúda veľa narušených rodín i rozvodov. Učitelia sledujú a zisťujú, že rastie agresivita detí a ubúda slušnosti voči učiteľom, ale i v samotných rodinách. Kto môže pomôcť naším rodinám? Kto môže pomôcť upevniť naše vzťahy? Sú to len zákony štátu, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia detí a rodín? Alebo zákony na ochranu detí, mladistvých a týraných manželiek? Do určitej miery pomáhajú.

Ale toto úsilie nestačí. Rodičia musia sami hľadať cesty, ktoré pomôžu deťom rozlišovať pravé hodnoty od nepravých. Patria k nim aj hodnoty týkajúce sa duše a ducha každého človeka. Nie všetko, čo prináša moderný štýl života pre mladých či dospelých je dobré. Nie všetko, čo sa denne konzumuje v rodinách z televíznej produkcie sú iba nevinné zábavky. Nie všetka kultúrna tvorba je kultúrna. Nie všetky vzory a príklady hviezd z neba športového alebo umeleckého sú dobré a prospešné. Z oblasti športu stačí spomenúť nedávne oznámenie nepripustiť športovcov Ruska na OH do Ria, pre masívny doping. Z oblasti umeleckého neba je to množstvo mravných škandálov na ktoré si svet akoby zvykol. Medzi posledné patrí odhalenie o živote speváka Michaela Jacksona.

Potrebujeme pochopiť, že je tu boj o dušu dieťaťa. Do spleti rôznych hlasov a volaní znie ticho aj hlas Boží: “Daj mi, syn môj, svoje srdce a nech si tvoje oči obľúbia moje cesty“. (Pr 23,26)  Už v detstve sa formujú etické normy človeka. Deti potrebujú dobré príklady. Sú dobrými pozorovateľmi, ale aj kritikmi dospelých. Deti radi všetko napodobňujú a učia sa od nás to dobré, ale ešte rýchlejšie to zlé. Rodičia si musia pozorne všímať aj cez prázdniny koho a čo deti napodobňujú. Či nenasledujú príklady ľudí povrchných a nezodpovedných, ktorí majú veľkú publicitu i popularitu v masmédiach. Príklady kresťanských osobností sú obchádzané, nepopulárne a dokonca podceňované.

Cez prázdniny sú deti viac so svojimi najbližšími a milujúcimi rodičmi, starými rodičmi a príbuznými. Je to čas, keď rodičia službu Pánu Bohu môžu dokázať  a prejaviť v každodennom živote. Dokázať, čo znamená dôvera a poslušnosť Pánu Bohu. Deti nestačí iba napomínať, okrikovať a vydávať im množstvo rôznych zákazov a príkazov. Čo nám k tomu všetkému hovorí sám Pán Boh?     Mnohí kresťania vnímajú vzťah k nebeskému Otcovi len a výlučne cez slovo zákona. Cez desať Božích prikázaní, akoby len oni bolo Božím slovom.

Jedno z prikázaní sme aj dnes na úvod vypočuli. Nemožno si však nevšimnúť, že je to prikázanie spojené so zasľúbením. „Cti oca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh“. V tomto výroku nemožno prepočuť aj to, čo a ako Pán Boh robí pre človeka. Čo urobil pre vyvolený národ a čo koná i pre všetky ostatné národy.

V prikázaní je spomenutá zem, ktorú dal svojmu ľudu Hospodin. S touto zemou bolo spojené mnoho cenných darov: sloboda, chlieb, dôstojnosť a Božia ochrana. Zem stvoril Boh pre všetkých ľudí. Vždy sa dokazoval a dokazuje  ako láskavý Otec a Darca všetkých dobrých darov. Ako milostivý Otec očakáva  odpoveď svojich detí. Aká je odpoveď z našej strany? Človek, ktorý si je  vedomý množstva Božích darov sa pýta: ako odpoviem? Ako najlepšie poďakujem Pánu Bohu? Ako sa môžem poďakovať za prejavy milosti a lásky? Pán Boh sám hovorí: „Cti si otca i matku- aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dávam“!

Vždy bolo a je na prvom mieste Božie konanie pre človeka. Potom môže a má prísť odpoveď. Aj my rodičia máme konať podobne. Najskôr nezištne a s láskou deťom dávať chlieb a všetko potrebné, vrátane vzdelania a potom im povedať aj to, čo majú robiť, aby sami boli šťastné a požehnané a takými robili aj svojich dobrodincov. Veríme, že Božie slovo je tým pravým pokrmom, keď ho poznávame ako zákon, ktorý hovorí ako a čo máme konať i ako evanjelium,  z ktorého vidíme čo a ako koná Pán Boh. Písmo sväté nám otvára oči pre poznanie prvotného Božieho konania pre nás i pre poznanie Jeho dobrej a svätej vôle. Jeho vôľa je dobrá pre všetkých a nie je proti nikomu.

Zo štvrtého Božieho prikázania vidíme, že ono chráni na prvom mieste  postavenie rodičov. Rodičov v očiach detí vyvyšuje. Deti sa z tohto prikázania môžu naučiť, že rodičov milovať, ctiť a poslúchať ich nie je iba ich rodičovská vôľa a zámer, ale že to chce sám Pán Boh. Tak vedie Božie slovo naše deti i nás k úcte k najbližším. V mladosti sa má prejaviť v úcte a neskôr, keď to raz bude treba, aj v pomoci, keď sa rodičia stanú nevládni.

Veľa ľudí, a žiaľ aj dnešných pedagógov pochybuje o význame Božieho slova, evanjelia i zákona. Znovu a znovu počujeme hovoriť o tom, že slová Písma svätého, ktoré obsahujú Božie slovo sú nemoderné a teda nepotrebné. Ale tento názor vyvracia sám život.

V prázdninovom období, keď sú heslom dňa slová: slnko, voda, vzduch, si môžeme uvedomiť, že Pán Boh je Darcom a Tvorcom aj týchto darov pre nás. Sú to dary prastaré, lebo tu boli od počiatku stvorenia, ale sú dobré, dokonca veľmi dobré! Pravda iba vtedy, ak ich máme a prijímame také, aké vyšli z Božej ruky. Slnečné lúče bez ozónových dier, vodu, ktorá je čistá a podobne aj vzduch. To, čo k týmto darom pridal a pridáva človek, však vždy dobré nie je. Naopak, práve konanie ľudí neraz Božie dary ničí a robí ich nepoužiteľnými, ba i škodlivými. Napokon Božie slovo a prikázanie tak ako chráni autoritu rodičov, chráni aj autoritu učiteľov, vychovávateľov a predstavených. Kde je štvrté Božie prikázanie obchádzané, tam trpí rodina i škola. Preto máme vždy za Jeho slovo ďakovať a dobrorečiť a chceme tak konať aj dnes.

Milí bratia a sestry!

Súčasne si môžeme uvedomiť aj naše vlastné premeškania, chyby a slabosti. Každú vlažnosť v duchovno-náboženskej výchove, či priamo vo viere. To nech nás vedie k pokániu. K poznaniu našich vlastných chýb a premeškaní a k ľútosti nad našou malou odvahou svedčiť o viere tým, ktorých nám Pán zveril. Preto je tu aj dnes v rámci služieb Božích ponuka verejnej spovede, ale aj ponuka milosti Božej v dare svätej Večere Pánovej.

My rodičia a starí rodičia síce nedostávame na konci školského roku vysvedčenie, ale vieme, že naše konanie, či nekonanie bude hodnotiť raz sám Pán Ježiš Kristus. Dnes nás pozýva k prijatiu darov milosti a k dobrorečeniu za Jeho svätú obeť za nás a naše hriechy. Nech nás Jeho slovo, zvestované i to Slovo viditeľné, povzbudí a posilní vo viere a v službe našim najbližším. A nech nám privolá raz sám Ježiš Kristus slová ocenenia a pozvania do Jeho kráľovstva: “ Správne a dobre verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho Pána“. Amen

  

Poďakovanie za školský rok 2015/16- Brezová pod Bradlom – Ľubomír Batka st.

Komentovať