Tomáš Tyrlík je novým biskupom Sliezskej ev. a. v. cirkvi v ČR

V Tŕinci zasadala v dňoch 3. a 4. júna 2016 synoda SCEAV v ČR. Na programe o. i. bola aj voľba nového biskupa cirkvi. Zvolený bol Tomáš Tyrlík . Za neho hlasovalo 46 synodálov, 9 boli proti  a  4 sa hlasovania zdržali.( Správa je z www.gustav-adolf-werk.de).

Prinášame originálnu tlačovú správu aj z webovej stránky www.sceav.cz:

Heslo Synodu znělo: „Patříme k Boží rodině“. Hlavní přednášku na téma: „Církev jako rodina“ přednesl biskup Východního distriktu Evangelické církve a. v. na Slovensku Slavomír Sabol.
Biskupem Slezské církve evangelické a. v. byl zvolen dosavadní náměstek biskupa Tomáš Tyrlík, který nastoupí do úřadu v květnu 2017 roku, instalace nového biskupa se bude konat v neděli 21. května 2017.
Synod schválil zprávu ze života církve za rok 2015, zprávu o hospodaření církve za rok 2015, zprávu revizní komise, zprávu dozorčí rady Mzdového a provozního fondu, zprávu dozorčí rady Slezské diakonie, předsednictva Synodu. Byl schválen rozpočet církve na rok 2016, parametry rozpočtu na rok 2017 a rámec investování. Synod neschválil návrh na zrušení partnerství s Evangelickou luterskou- zemskou církvi v Braunschweigu.
Synod vzal na vědomí zprávy misijní, právní a liturgické komise SCEAV, zprávu o činnosti Slezské diakonie, zprávu Církevní mateřské a základní školy v Třinci a zprávu Evangelizačního centra M.I.S.E.
Synodu se zúčastnili hosté – generální biskup Evangelické církve na Slovensku Miloš Klátik, biskup Východního distriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol, farář Evangelické církve a. v. v Plzni Tomáš Živný, člen Synodní rady Evangelické církve a. v. v Polsku Marek Cieślar a Marek Zikmund, senior Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické.
Synod SCEAV v roce 2017 se uskuteční ve dnech 19. -20. května.

Synod zvolil členy církevní rady SCEAV – ordinovanými členy se stali pastor Martin Piętak a senior Roman Raszka, neordinovanými členy Vladislav Blahut a Jiří Ziętek. Náhradníkem ordinovaného člena byl zvolen pastor Michal Klus a náhradníkem neordinovaného člena Daniel Szmek.
Členové synodu dále zvolili předsednictvo synodu. Předsedou pro další čtyřleté funkční období se stal Jiří Chodura, místopředsedy Jaroslav Szromek a pastor Jan Fojcik.

Nově zvolený biskup SCEAV Tomáš Tyrlík

Tomáš Tyrlík pochází z obce Guty, je absolventem Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, teologii studoval rovněž v německém Erlangenu a na Křesťanské teologické akademii ve Varšavě. Studium ukončil v roce 1994 a dne 31. července 1994 byl uveden do úřadu duchovního Slezské církve evangelické a. v.
V létech 1994-2003 byl farářem ve sboru SCEAV ve Frýdku-Místku, do roku 1998 jako vikář, od 1998 do 2003 jako pastor sboru.
Od roku 2003 do současnosti je pastorem farního sboru SCEAV v Třanovicích.
V roce 1998 byl zvolen seniorem Frýdeckého seniorátu SCEAV a v roce 2006 členem Církevní rady SCEAV. V říjnu 2011 byl synodem zvolen náměstkem biskupa Slezské církve evangelické a. v. Je místopředsedou Sdružení Martina Luthera v ČR. Tyto funkce zastává do současnosti.
Je iniciátorem a od roku 2001 vedoucím organizačního týmu „Konference rodin“. V minulosti přednášel na Ostravské univerzitě, katedře křesťanské výchovy.
Tomáš Tyrlík je v pořadí osmým biskupem SCEAV. Do čela církve nastoupí po biskupovi Janu Wacławkovi, který opustí úřad v květnu 2017. Funkční období biskupa SCEAV trvá šest let.

Komentovať